MINISTERUL ENERGIEI ORDIN NR 629 din 16.05.2023

MINISTERUL ENERGIEI ORDIN NR 629 din 16.05.2023

privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul Ministerului Energiei

.

.

Ministrul energiei,

Tinand cont de prevederile:

H art. 5 – 7 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte noimative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

Emite următorul,

O R D I N :

.

Art.1 (1) Începând cu data semnării prezentului ordin, doamna Tanța ARNĂUTU funcționar public de execuție, consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Resurse Umane și Relații Publice Compartimentul Reglementări în Domeniul Resmselor Umane, este desemnată să asigure implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul Ministerului Energiei.

(2)Cu aceeași dată, în perioadele de absență din cadrul ministerului a doamnei Tanța ARNĂUTU (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu bară plată, deplasări în interesul serviciului, participări la programe de pregătire și formare profesională), se desemnează doamna Laura Nelyana PANDELE funcționar public de execuție, consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Reglementări în Domeniul Resurselor Umane, ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(3)Cu aceeași dată, se desemnează doamna Gabriela FILIPOI funcționar public de execuție, referent clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Evidență Documente, să asigure afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe, precum și păstrarea acestora pe pagina de internet a ministerului pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și să le arhiveze potrivit legii.

Art.2 Atribuțiile persoanelor desemnate potrivit art. 1 alin. (1) și (2) sunt următoarele:

a)primesc și înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, și eliberează la depunere o dovadă de primire;
b)îndeplinesc formalitățile de înregistrare în e-DAI a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
c)verifică evidențierea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în registre speciale, cu caracter public, accesibile prin e-DAI, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese;
d)în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, trimit Agenției declarațiile de avere și declarațiile de interese prin e-DAI, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
e)generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le uri punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;

fJ acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care au obligația depunerii acestora.

Art.3 Cu aceeaşi dată, prevederile Ordinului nr. 441/07.05.2021 al ministrului energiei, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Prezentul Ordin se comunică Agenției Naționale de Integritate și se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei.

Art.5 Prezentul ordin se comunică de către Direcția Resurse Umane și Relații Publice persoanelor

nominalizate la art. 1, precum și structurilor organizatorice ale Ministerului Energiei.

Citeste si