ORDINUL nr. 129/2023 reglementează, printre altele, declarația pe propria răspundere pentru măsurile de sprijin pentru persoane vulnerabile conform OUG nr. 166/2022

ORDINUL nr. 129/2023

privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor,

conform art. 25 alin. (24) din OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

.

.

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, ministrul muncii şi solidarităţii sociale, ministrul finanţelor, directorul general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1

(1)În scopul implementării aplicaţiei informatice prevăzute la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, denumit în continuare MMSS, prin Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare ANPIS, furnizează, în sistem centralizat, seturi de date cu caracter personal pentru tranşa I, respectiv pentru tranşa a II-a ale

sprijinului temporar aferent anului 2023 acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru a compensa preţul la energie, indiferent de natura acesteia, denumit în continuare sprijin, în vederea verificării eligibilităţii beneficiarilor.

(2)În vederea verificării eligibilităţii beneficiarilor, instituţiile prevăzute la alin. (1), cele prevăzute la art. 25 alin. (4), (5) şi (8) din Ordonanţă, precum şi Compania Naţională «Poşta Română» S.A., denumită în continuare C.N. Poşta Română S.A., pun la dispoziţia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, datele şi informaţiile necesare, după cum urmează:
a)de către CNPP: listă CNP, nume, prenume pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, care au venit mai mic de 2.000 de lei;
b)de către ANPIS: listă CNP, nume, prenume pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanţă, care au venit mai mic de 2.000 de lei, precum şi listă CNP, nume, prenume, adresă pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. c) şi

d) din Ordonanţă;

c)de către Direcţia Generală Pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), ca urmare a interogării fiecărui CNP menţionat la lit. a) şi b), se returnează: validitatea CNP şi, după caz, CNP-ul actual, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, domiciliul, precum şi CNP-ul cetăţenilor români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa stabilit/ă la adresa de domiciliu a persoanei interogate;
d)de către C.N. Poşta Română S.A.: id-urile locurilor de consum pentru care au fost anulate cardurile de energie de către C.N. Poşta Română S.A., CNP-urile persoanelor care au declarat că şi-au modificat adresa de domiciliu după generarea listei cu potenţialii beneficiari, conform art. 3 alin. (1) pct. 12, CNP potenţial beneficiar, CNP coabitanţi ca urmare a completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 25 alin. (19) din Ordonanţă, precum şi, după caz, pentru persoanele pentru care se comunică rezultatul anchetei sociale prevăzute la art. 25 alin. (17) din Ordonanţă. Declaraţiile de propria răspundere şi anchetele sociale se întocmesc doar pe locul de consum indicat în lista de la art. 3 alin. (1) pct. 12;
e)de către Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, şi de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF: date privind veniturile pentru CNP-urile potenţialilor beneficiari şi ale coabitanţilor acestora;
f)prin excepţie de la lit. c), în cazul în care o persoană şi-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu, având valabilă o menţiune privind stabilirea reşedinţei, se returnează următoarele informaţii: validitatea CNP şi, după caz, CNP-ul actual, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, adresa de reşedinţă, precum şi CNP-ul cetăţenilor români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa stabilit/ă la adresa de reşedinţă a persoanei interogate;

.

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 297/2023 )

g)de la instituţii care gestionează venituri dintre cele prevăzute la art. 25 alin. (8) din Ordonanţă, inclusiv de la CNPP, date privind veniturile pentru CNP potenţiali beneficiari  şi  coabitanţii  acestora.

(3)Din listele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) sunt excluse persoanele care execută o măsură privativă de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial organizate ca structuri publice sau private.
(4)Accesul în aplicaţia informatică menţionată la alin. (1) se realizează pe bază de cont de utilizator stabilit la nivelul MMSS, CNPP, ANPIS, Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi STS.
(5)Centrul de suport telefonic prevăzut la art. 7 alin. (18) din Ordonanţă funcţionează începând cu data de 1 februarie 2023, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00- 20,00, iar numărul de telefon la care poate fi apelat este 031.99.66. În situaţia în care apelantul trebuie să transmită documente, în format electronic, cu privire la situaţia pentru care solicită suport, adresa de corespondenţă electronică ce poate fi utilizată este: [email protected].

(6)Centrul de suport telefonic înregistrează solicitările primite, în format electronic,

sub formă de tichete, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziţie de

către STS. MMSS, DGEP, MIPE, ANAF şi STS vor desemna reprezentanţi pentru

soluţionarea

sesizărilor

din

sfera

de

competenţă.

Termenul

de

soluţionare

a

sesizărilor este de 15 zile lucrătoare de la data la care tichetul a fost înregistrat.

(la data 20-Feb-2023 Art. 1, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 297/2023 )

(7)STS monitorizează modul de soluţionare a tichetelor primite de instituţiile sesizate prin Centrul de suport telefonic şi asigură alertarea acestora cu privire la depăşirea termenului de răspuns. Responsabilitatea soluţionării tichetului îi revine instituţiei care a fost sesizată.
(8)Centrul de suport telefonic utilizează sistemul informatic prevăzut de art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Sistemul informatic al Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A. utilizează baza de date cu beneficiarii sprijinului pentru a furniza informaţii, în condiţiile legii, apelanţilor Centrului de suport telefonic.
(9)Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul aplicaţiei informatice menţionate la alin. (6) sunt stocate pe toată durata de implementare a Ordonanţei. (10)Măsurile de securitate cibernetică necesare pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal sunt implementate la nivelul aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) şi la alin. (6) de către STS.

Art. 2

(1)În procesul de stabilire a potenţialilor beneficiari pentru acordarea sprijinului, datele sunt interogate prin intermediul aplicaţiei informatice menţionate la art. 1, iar rezultatele interogărilor sunt structurate în lista prevăzută la art. 25 alin. (2) din Ordonanţă şi transmise de către STS către MMSS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei iniţiale de la MMSS.
(2)În situaţia în care un CNP din lista transmisă de MMSS, prin CNPP şi ANPIS, cuprinzând pensionari şi persoane încadrate în grad de handicap, nu se regăseşte în baza de date administrată de DGEP sau aparţine unei persoane decedate sau fără domiciliu în România, aplicaţia informatică nu continuă interogările de venituri.

(la data 20-Feb-2023 Art. 2, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 297/2023 )

(3)Ca urmare a prelucrării informaţiilor cuprinse în declaraţiile pe propria răspundere şi a rezultatului anchetelor sociale de către Compania Naţională «Poşta Română» S.A., modificările în lista de beneficiari prevăzută la art. 25 alin. (22) din Ordonanţă se realizează cu respectarea următoarelor aspecte tehnice:

a)aplicaţia informatică menţionată la art. 1 expune un endpoint cu următoarea structură de date: ID, CNP beneficiar, lista de CNP-uri coabitanţi, sursa datelor. Răspunsul va conţine statusul venitului individual şi statusul venitului mediu pe loc

.

de consum, lista de locuri de consum posibil afectate, eventuale erori referitoare la

datele introduse;

b)transmiterea datelor pentru un loc de consum nou-introdus se realizează fără completarea unui ID de loc de consum, cu condiţia să fie îndeplinite următoarele cerinţe: toate CNP-urile aferente locului de consum fie valide, nu aparţină unor persoane decedate şi să nu se regăsească în listele de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat, să existe cel puţin un CNP de posibil beneficiar care are venit individual mai mic de 2.000 de lei, CNP-urile posibililor beneficiari care au venit individual mai mic de 2.000 de lei să nu fie alocate unui alt loc de consum eligibil;
c)pentru modificarea coabitanţilor aferenţi unui loc de consum existent se transmit următoarele date: ID, CNP beneficiar şi noua listă de CNP-uri, sursa datelor. În urma transmiterii acestor date se verifică îndeplinirea următoarelor condiţii: lista de CNP- uri ale posibililor beneficiari nu trebuie să se modifice, iar toate CNP-urile aferente locului de consum trebuie să fie valide, să nu aparţină unor persoane decedate şi să nu se regăsească în listele de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat;
d)pentru invalidarea unui loc de consum, prin anularea cardului de energie, se transmite ID-ul locului de consum fără CNP beneficiar şi fără lista de CNP-uri coabitanţi;
e)în situaţia modificării adresei din actul de identitate al unui potenţial beneficiar sau al unui beneficiar se transmit de către instituţia care deţine această informaţie CNP- ul    persoanei  în  cauză  şi  sursa  informaţiei.

(la data 20-Feb-2023 Art. 2, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 297/2023 ) (4)Tipărirea de noi carduri de energie se realizează doar după validarea de către MMSS  a  datelor  care  au  suferit  modificări.

(la data 20-Feb-2023 Art. 2, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 297/2023 ) (5)CNP-urile beneficiarilor care primesc alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi alocate altor locuri de consum decât celor menţionate iniţial în lista de la art. 25 alin. (2) din Ordonanţă.

(6)Locurile de consum aferente grupurilor de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat pot fi modificate doar prin adăugare de CNP-uri de beneficiari.
(7)Procesul de stabilire a potenţialilor beneficiari se desfăşoară prin intermediul aplicaţiei informatice menţionate la art. 1, în cadrul etapelor prevăzute la art. 3 şi 4.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 2, alin. (7) completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 297/2023 )

(8)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), CNP-urile coabitanţilor care nu se regăsesc în lista de posibili beneficiari sau care se regăsesc în această listă, dar au fost identificaţi cu venit individual mai mare de 2.000 de lei şi care se regăsesc alocaţi altor locuri de consum eligibile sunt validate doar dacă respectivele locuri de consum rămân eligibile din punctul de vedere al venitului şi după eliminarea CNP- urilor  coabitanţilor  în  cauză.

Art. 3

(1)Etapa I de stabilire a beneficiarilor sprijinului de compensare a preţului la energie menţionat la art. 1 este compusă din următoarele procese informatice:
1.din lista de CNP-uri prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) se elimină, în mod automat, de către aplicaţia informatică prevăzută la art. 1, CNP-urile care încep cu cifra 7, 8, 9;
2.ulterior prelucrării datelor prevăzute la pct. 1, prin compararea informaţiilor, se obţine lista unică de CNP-uri ale persoanelor care sunt beneficiare de venituri din pensie sau prestaţii pentru persoane cu dizabilităţi, care nu se regăsesc în lista persoanelor care primesc alocaţie pentru susţinerea familiei, respectiv venit minim garantat;

.

3.CNP-urile prevăzute la pct. 2 se interoghează în mod automat la DGEP şi se inserează în lista de la pct. 1 informaţiile obţinute ca urmare a interogării cu privire la: validitate CNP, deces, domiciliu, cetăţenii români care au acelaşi domiciliu cu persoana interogată. Totodată, se marchează în listă persoanele pentru care DGEP a returnat un număr mai mare de 15 cetăţeni români care au acelaşi domiciliu cu persoana  în  cauză;

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (1), punctul 3. modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 297/2023

)

4.se elimină din lista prevăzută la pct. 3 potenţialii beneficiari eligibili şi coabitanţii acestora care se regăsesc ca beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau de venit minim garantat;

.

5.se interoghează bazele de date ale Ministerului Finanţelor (MF)- ANAF şi CNPP, precum şi alte baze de date de venituri dintre cele prevăzute la art. 25 alin. (8) din Ordonanţă, în situaţia în care acestea pot fi interogate, se obţine venitul fiecărei persoane interogate şi se marchează ca neeligibile persoanele din lista de posibili beneficiari   care   au   venit   mai   mare   de   2.000   de   lei;

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (1), punctul 5. modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 297/2023

)

6.în baza informaţiilor obţinute ca urmare a interogărilor efectuate la pct. 5 se calculează şi se obţine venitul mediu aferent fiecărui loc de consum;

.

7.se generează listele cu locurile de consum eligibile şi cele neeligibile aferente persoanelor  prevăzute  în  lista  de  la  pct.  2;

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (1), punctul 7. modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 297/2023

)

8.se interoghează în baza de date a DGEP CNP-urile beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei sau de venit minim garantat şi se obţin informaţii despre deces, validitate CNP;
9.se interoghează baza de date de venituri a MF-ANAF, baza de date de pensii a CNPP, precum şi alte baze de date de venituri disponibile conform art. 25 alin. (8) din Ordonanţă şi se obţine venit/persoană pentru CNP-urile menţionate la pct. 8;

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (1), punctul 10. modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 297/2023 )

10.se generează listele cu locurile de consum eligibile şi cele neeligibile aferente persoanelor  prevăzute  la  pct.  8;

11.se reunesc listele de la pct. 7 şi 10 şi se identifică locurile de consum comune, în situaţiile în care acest lucru este posibil conform acurateţei datelor;
12.se generează lista finală ce conţine persoanele eligibile de a primi sprijinul, persoanele eligibile de a primi sprijinul care figurează în bazele de date ca având domiciliul împreună cu mai mult de 15 persoane şi lista cu persoanele pentru care nu se respectă criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţă, acestea din urmă având descris motivul sau motivele identificat(e) în urma prelucrărilor de date.
(2)Lista prevăzută la alin. (1) pct. 12 se transmite pe suport optic, în format.csv, de către STS către MMSS, însoţită de un centralizator pe fiecare categorie eligibilă, pe judeţe şi la nivel naţional. În termen de 2 zile de la primire, MMSS transmite către MIPE, cu adresă oficială, lista finală cu gospodăriile eligibile, pe categorii de eligibilitate, conform prevederilor art. 3 din Ordonanţă, lista cu potenţialii beneficiari care figurează în bazele de date ca având domiciliul împreună cu mai mult de 15 persoane, precum şi lista persoanelor excluse din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depăşirii pragului de venit individual de 2.000 de lei sau de 2.000 de lei/loc de consum.

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 297/2023 )

(3)Pentru potenţialii beneficiari care figurează în bazele de date ca având domiciliul împreună cu mai mult de 15 persoane, MIPE solicită Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A. distribuirea unor declaraţii pe propria răspundere cu privire la situaţia locativă reală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

(4)Pentru persoanele care sunt marcate ca fiind excluse din lista beneficiarilor eligibili fie din cauza depăşirii pragului de venit individual de 2.000 de lei, fie din cauza depăşirii pragului de venit mediu de 2.000 de lei/persoană la locul de consum respectiv, după primirea listelor finale de la MMSS, MIPE solicită C.N. Poşta Română

– S.A. transmiterea către aceste persoane a unor informări scrise cu privire la intervenirea situaţiei de neeligibilitate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5, 5 A şi 5 B la prezentul ordin, în funcţie de motivul identificat în urma prelucrărilor de  date.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 3, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 297/2023 )

(5)Pentru rezolvarea situaţiei de neeligibilitate, beneficiarii au posibilitatea fie să clarifice situaţia locativă a coabitanţilor, adresându-se serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, în vederea încetării menţiunii privind stabilirea domiciliului, fie să se adreseze serviciului de asistenţă socială din cadrul primăriei în raza căreia au domiciliul în vederea întocmirii unei anchete sociale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
(6)Pentru situaţia titularilor de card de energie care beneficiază de încălzire în sistem centralizat, MIPE solicită Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A. distribuirea modelului de certificat de validare a datoriei, aprobat prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari, cu modificările ulterioare, către toate asociaţiile de proprietari/locatari de pe teritoriul României, împreună cu scrisoarea de instrucţiuni, conform anexei nr. 7 la prezentul ordin.
(7)Locurile de consum comune care au fost identificate eronat în urma interogării datelor la DGEP, în situaţiile în care acest lucru este posibil conform acurateţei datelor, sunt identificate de Compania Naţională „Poşta Română” – S.A.

Art. 4

(1)Etapa a II-a de stabilire a beneficiarilor sprijinului de compensare a preţului la energie presupune reevaluarea locurilor de consum în aplicaţia informatică menţionată la art. 1 alin. (1), în baza datelor şi a informaţiilor centralizate în urma colectării şi prelucrării declaraţiilor pe propria răspundere şi a anchetelor sociale, a notificărilor de anulare card sau de modificare a adresei prin sistemul informatic al

C.N. Poşta Română – S.A., precum şi săptămânal, prin interogarea tuturor beneficiarilor de pe locuri de consum eligibile în vederea marcării persoanelor

.

decedate şi a posibililor beneficiari nealocaţi pe locuri de consum eligibile, cu venit individual mai mic de 2.000 de lei, care nu sunt în lista de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat şi care la interogarea anterioară au   avut   un   număr   de   coabitanţi   mai   mic   de    15.

.

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4, alin. (1) modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 297/2023 )

(2)În cazul transmiterii de către Compania Naţională „Poşta Română” S.A., în mod electronic şi securizat, a datelor colectate din declaraţiile pe propria răspundere prevăzute în Ordonanţă, se verifică CNP-urile din fiecare declaraţie pe propria răspundere prin interogarea în baza de date a DGEP, pentru a obţine informaţii cu privire la: validitate CNP şi deces.
(3)CNP-urile validate ca urmare a interogării menţionate la alin. (2) sunt prelucrate conform  art.  3  alin.  (1)  pct.  5-8.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 297/2023 )

(4)În cazul în care în lista de CNP-uri prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) se constată omisiuni, iar lista prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 12 se actualizează în acest sens, acestea sunt operate de utilizatori CNPP şi ANPIS în aplicaţia informatică prevăzută la art. 1 alin. (1), iar aceasta din urmă rulează etapele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 1-11. Lista prevăzută la pct. 12 se actualizează în acest sens.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 297/2023 )

(5)Pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin (5), precum şi pentru identificarea beneficiarilor decedaţi de pe locurile de consum eligibile, aplicaţia informatică menţionată la art. 1 alin. (1) reinteroghează săptămânal, prin serviciul expus de DGEP, toţi beneficiarii de pe locuri de consum eligibile şi posibilii beneficiari nealocaţi pe locuri de consum eligibile, cu venit individual mai mic de 2.000 de lei, care nu sunt în lista de beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat şi care la interogarea anterioară au avut un număr de coabitanţi mai mic de 15, apoi reinteroghează şi bazele de date menţionate la art. 3 alin. (1) pct. 9 în vederea obţinerii venitului mediu pe loc de consum, iar lista prevăzută la art. 3 alin. (1) pct.

12  se  actualizează  în  acest  sens.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4, alin. (5) modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 297/2023 )

(6)MMSS validează săptămânal în aplicaţia informatică locurile de consum nou- adăugate şi locurile de consum pentru care a fost emis un card de energie, dar au fost marcate ulterior neeligibile şi generează lista, pe categorii de eligibilitate conform art. 3 din Ordonanţă, iar MIPE generează lista cu locurile de consum validate de MMSS şi o transmite, în termen de 2 zile, cu adresă oficială, către C.N. Poşta Română S.A.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4, alin. (6) modificat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 297/2023 ) (7)Locurile de consum comune, în situaţiile în care acest lucru este posibil conform acurateţei datelor, sunt identificate de Compania Naţională „Poşta Română” – S.A.

(8)Pentru situaţiile în care pentru un loc de consum s-a emis cardul de energie, iar Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. identifică existenţa mai multor locuri de consum la aceeaşi adresă ori pentru situaţiile în care au fost eliberate mai multe carduri de energie pentru acelaşi loc de consum, iar Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. identifică existenţa unui singur loc de consum, aceasta anulează cardurile emise şi distribuie declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 3 alin. (3), prevederile alin. (2), (3) şi (6) fiind aplicate în mod corespunzător.

Art. 41

În următoarele situaţii speciale, C.N. Poşta Română – S.A. procedează astfel:

a)dacă numele beneficiarului sau adresa acestuia, înscrise pe cardul de energie, diferă de cele înscrise în actul de identitate, iar CNP-ul beneficiarului înscris pe cele

.

anterior datei generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12, se distribuie cardul de

două documente este identic şi actul de identitate al persoanei în cauză este emis

energie. Ulterior distribuirii cardului de energie, în situaţia în care persoana în cauză este beneficiar de pensie sau indemnizaţie pentru handicap, C.N. Poşta Română –

S.A. notifică cazul pe platforma informatică de la art. 1 pct. (6) în atenţia DGEP, iar în situaţia în care persoana în cauză este beneficiar de alocaţie pentru susţinerea familiei/venit minim garantat şi nu primeşte pensie sau indemnizaţie pentru handicap, notifică cazul în atenţia ANPIS. Aceste informaţii se introduc şi în sistemul informatic al C.N. Poşta Română – S.A. astfel încât să poată fi verificate în momentul în care se face o plată cu cardul de energie;

b)dacă după data generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12 se modifică, în condiţiile legii, adresa din actul de identitate al beneficiarului, C.N. Poşta Română – S.A anulează cardul de energie emis şi transmite CNP-ul persoanei în cauză către aplicaţia informatică conform art. 2 alin. (3) lit. e);
c)dacă după data generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12 se modifică numele din actul de identitate al beneficiarului, se distribuie cardul de energie şi se actualizează în sistemul informatic al C.N. Poşta Română S.A. noul nume din actul de identitate al beneficiarului, astfel încât poată fi verificat în momentul în care se face o plată.

(la data 20-Feb-2023 Art. 4 completat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 297/2023 )

Art. 5

Schema logică a fluxului informatic în baza căruia funcţionează aplicaţia informatică prevăzută la art. 1 alin. (1) este prevăzută în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.

Art. 6

(1)În cazul intervenirii situaţiei de neeligibilitate a unui beneficiar, cum ar fi: decesul, realizarea de venituri mai mari decât cele prevăzute de Ordonanţă, comunicarea de către beneficiar a unor informaţii suplimentare, refuzul de primire a sprijinului, instituţia care deţine informaţia despre persoana în cauză trimite notificare, în cel mai scurt timp posibil, către MIPE şi Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., iar ulterior cardul de energie este invalidat de către Compania Naţională „Poşta Română”

– S.A.

(2)Ca urmare a prelucrării declaraţiilor pe propria răspundere sau a anchetelor sociale pentru prima tranşă, în situaţia în care un coabitant este deja în lista de beneficiari sau coabitanţi pentru care a fost emis card de energie la un alt loc de consum, apartenenţa acestuia la locul de consum pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere este luată în considerare doar dacă prin eliminarea acestuia de la locul de consum pentru care era emis cardul de energie locul de consum respectiv rămâne eligibil din punctul de vedere al condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Ordonanţă. Dacă locul de consum pentru care a fost emis card de energie devine neeligibil prin eliminarea persoanei care apare şi pe declaraţia pe propria răspundere sau în rezultatul anchetei sociale, persoana în cauză este ignorată pentru prima tranşă a sprijinului, la tranşa a doua urmând să fie revizuite în aplicaţia informatică ambele locuri de consum prin rularea etapelor prevăzute la art. 3.
(3)În situaţia în care, ca urmare a prelucrării declaraţiilor pe propria răspundere sau a anchetelor sociale, rezultă un potenţial beneficiar sau un coabitant se regăseşte la mai multe locuri de consum, pentru acesta nu se emite cardul de energie. Aplicaţia informatică menţionată la art. 1 alin. (1) generează lista cu persoanele care se află în această situaţie. Pentru persoanele astfel identificate, Compania Naţională „Poşta Română” S.A. ia o nouă declaraţie pe propria răspundere în care persoanele

precizează locul de consum la care se află. După colectarea şi prelucrarea datelor din aceste declaraţii pe propria răspundere se verifică, prin aplicaţia informatică menţionată la art. 1 alin. (1), eligibilitatea acelor locuri de consum şi, în funcţie de rezultatul verificărilor, se emite cardul de energie.

Art. 7

În situaţia în care informaţiile din bazele de date pe care le gestionează nu fac obiectul unor cerinţe de securitate specifice, instituţiile şi autorităţile publice menţionate la art. 25 alin. (8) din Ordonanţă pun la dispoziţia STS un serviciu web securizat pentru consultarea veniturilor medii/pensiei aferente unui CNP din lista prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) sau completează veniturile aferente unui CNP într-un fişier care conţine CNP-urile tuturor coabitanţilor persoanelor eligibile, în vârstă de peste 18 ani, care  este  transmis  pe  suport  extern.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 20-Feb-2023 Art. 7 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordinul 297/2023 )

Art. 8

Structura datelor din fişierul de export este prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 9

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

****-

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,

Marcel-Ioan Boloş

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat Ministrul finanţelor, Adrian Câciu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Lucian-Ovidiu Heiuş

Directorul general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor,

Cătălin-Aurel Giulescu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ionel-Sorin Bălan

ANEXA nr. 1:

ANEXA nr. 2:

ANEXA nr. 3:

ANEXA nr. 4: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(model)

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………., beneficiar/ă al/a  Programului…………………………………..,  cu  domiciliul în……………………………………………………………………………………………………

.  ,

(Se va menţiona adresa completă, inclusiv numărul poştal al străzii)

legitimat/ă  cu……seria…….numărul…………………,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  eliberat  de………………..la  data  de  ,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii publice, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că locuiesc la imobilul din strada………………………………………..nr………., UAT  ,

satul………………………………,  judeţul………………………………,  împreună  cu

următoarele persoane:

1.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7.  numele,  prenumele…………………………………………………..,  CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prin semnarea prezentei declaraţii împuternicesc Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. să colecteze şi să prelucreze datele cu caracter personal în vederea emiterii cardului de energie prevăzut de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare. Dau prezenta declaraţie şi o susţin.

Data Semnătura

OJP……………………………………………………………….. Subunitatea poştală…………………………………………..

Salariat poştal…………………………………………………..

Nr. listă…………………………………………Nr. poziţie în cadrul listei…………

ANEXA nr. 5:

Către:

Stimate domnule/Stimată doamnă,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, vă informăm că aţi fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depăşirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum, deoarece la locul de consum unde aveţi domiciliul figurează X (număr) colocatari, având următoarele CNP-uri:

CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre).

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte tranşa a doua a alocaţiei de sprijin, aveţi posibilitatea să întreprindeţi următoarele măsuri:

adresaţi serviciului de asistenţă socială din cadrul primăriei în raza căreia aveţi domiciliul în vederea întocmirii unei anchete sociale;
să clarificaţi situaţia locativă a coabitanţilor adresându-vă serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, în vederea încetării menţiunii privind stabilirea domiciliului.

Cu stimă,

Ministerul  Investiţiilor  şi  Proiectelor  Europene

(la data 20-Feb-2023 anexa 5 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 297/2023 )

ANEXA nr. 5A: ÎNŞTIINŢARE privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate

Către:

Stimate domnule/Stimată doamnă,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022

privind

unele

măsuri

pentru

acordarea

unui

sprijin

categoriilor

de

persoane

vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri

externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, vă informăm că aţi fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depăşirii pragului de venit de 2.000 de lei/persoană.

În cazul în care cardul v-a fost distribuit de către Compania Naţională „Poşta Română”

S.A., acesta va fi anulat. Cu stimă,

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

ANEXA nr. 5B: ÎNŞTIINŢARE privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate

Către:

Stimate domnule/Stimată doamnă,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, vă informăm că aţi fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depăşirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum. La locul de consum unde aveţi domiciliul figurează X (număr) colocatari, având următoarele CNP-uri:

CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre);
CNP (primele 7 cifre).

În cazul în care cardul v-a fost distribuit de către Compania Naţională „Poşta Română”

S.A., acesta va fi anulat. Cu stimă,

Ministerul  Investiţiilor  şi  Proiectelor  Europene

.

(la data 20-Feb-2023 anexa 5 completat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 297/2023 )

ANEXA nr. 6: ANCHETĂ SOCIALĂ

în vederea aplicării prevederilor art. 25 alin. (13)-(17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

În urma solicitării domnului/doamnei………………………………………….., în temeiul art. 25 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  înregistrată  cu  nr.  ,

reprezentantul SPAS s-a deplasat la adresa indicată de către solicitant şi au fost constatate următoarele:

A.Adresa la care acesta locuieşte este…………………………………………… B.Solicitantul coabitează cu:

1.numele, prenumele……………………………………., CNP  , act

de identitate………

2.numele, prenumele……………………………………., CNP  , act

de identitate………

3.numele, prenumele……………………………………., CNP  ,

act de identitate………

4.numele, prenumele……………………………………., CNP  , act

de identitate………

5.numele, prenumele……………………………………., CNP  , act

de identitate………

6.numele,  prenumele……………………………………..,  CNP  ,

act de identitate………

7.numele,  prenumele……………………………………..,  CNP  ,

act de identitate………

– 8…….

C.Solicitantul şi coabitanţii, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea cardului pentru energie, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării cardului de energie, precum şi cu prelucrarea în scop statistic a acestora.

Numele şi prenumele solicitantului………………………………

Semnătura…………………………..

Numele  şi  prenumele  asistentului  social/tehnicianului  de  asistenţă socială……………………………….

Semnătura………………………….

Data întocmirii

………………………….

ANEXA nr. 7: Scrisoare către asociaţiile de proprietari

Către: asociaţiile de proprietari/locatari

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 166/2022), prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, vă informăm că aveţi obligaţia de a elibera, conform art. 8 alin. (1) din actul normativ menţionat, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente şi/sau restante pentru consumul de energie termică (căldură în sistem centralizat, centrale termice de bloc).

În acest scop este necesar să solicitaţi beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prevăzut de OUG nr. 166/2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a)datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie;
b)suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;
c)datele de identificare ale asociaţiei de proprietari/locatari şi contul bancar al acesteia;
d)perioada de consum;
e)datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plăţii prin serviciul de mandat poştal. Acesta se emite numai pentru titularul care figurează în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă. Certificatul de validare a datoriilor faţă de asociaţia de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeaşi perioadă de consum şi nu pot fi efectuate mai multe plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru aceeaşi perioadă de consum.

La eliberarea certificatului de validare a datoriei este necesar ca beneficiarul să prezinte cartea de identitate în original şi cardul de energie emis în original.

Certificatul de validare a datoriei anexat trebuie multiplicat şi completat corespunzător pentru fiecare titular de loc de consum care beneficiază de sprijinul privind compensarea facturilor de energie. Titularul locului de consum poate să se prezinte la orice oficiu poştal, cu certificatul de validare a datoriei şi cardul de energie, unde va putea efectua plata datoriei stipulate în certificat prin mandat poştal. Ca urmare a acestei operaţiuni, Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. va vira sumele respective în contul asociaţiei de proprietari/locatari.

Asociaţia de proprietari/locatari, la virarea sumelor pe numele beneficiarului şi în contul indicat de dumneavoastră în certificatul de validare a datoriei, este obligată:

opereze în evidenţele contabile plata datoriei beneficiarului faţă de asociaţie;
să vireze, în termenul prevăzut de contract, sumele primite din ajutorul pentru încălzire către furnizorul de energie termică.

Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare şi/sau efectuarea de plăţi în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor faţă de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă şi penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.

Anexăm prezentei modelul de certificat de validare a datoriilor, pentru care vă adresăm rugămintea să îl utilizaţi numai în scopul prevăzut de OUG nr. 166/2022. Vă facem cunoscut, de asemenea, că aveţi obligaţia de a înregistra în evidenţele dumneavoastră, într-un registru special, certificatele de validare a datoriilor.

Mulţumim pentru colaborare! Cu stimă,

MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE

Program finanţat prin Fondul Social European

ANEXA nr. 8: Structura datelor din fişierul de export

.

Câmp

Explicaţie

Sursa

status

Declaraţie, Eligibil, Neeligibil, Neeligibil – decedat, Neeligibil – în lucru

calculat

cnp

CNP-ul beneficiarului din lista MMPS

CNPP, ANPIS

nume

Numele beneficiarului DGEP

DGEP, ANPIS

prenume

Prenumele beneficiarului DGEP

DGEP, ANPIS

colocatari

Numărul de persoane cu acelaşi domiciliu

DGEP, ANPIS

dgep_response

Răspunsul primit de la DGEP la interogarea CNP

DGEP

decedat

true/false

DGEP

sursa

Lista în care s-a regăsit CNP-ul beneficiarului (CNPP, HAND, VMG, ASF)

CNPP, ANPIS

judeţ

Adresa loc de consum judeţ

DGEP, ANPIS

uat

Adresa loc de consum uat

DGEP, ANPIS

localitate

Adresa loc de consum localitate

DGEP, ANPIS

strada

Adresa loc de consum strada

DGEP, ANPIS

număr

Adresa loc de consum număr

DGEP, ANPIS

bloc

Adresa loc de consum bloc

DGEP, ANPIS

scara

Adresa loc de consum – scara

DGEP, ANPIS

apartament

Adresa loc de consum – apartament

DGEP, ANPIS

venit

status venit personal beneficiar

CNIF, CNPP, alte baze

id

id loc de consum

calculat

venit_eligibilitate

status venit mediu pe loc de consum

CNIF, CNPP, alte baze

lista_coabitanţi

Lista prelucrată colocatari

DGEP, ANPIS

observaţii

Colocatari care se găsesc în locuri de consum diferite

.

detalii

.

.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 20 ianuarie 2023

Citeste si