LEGEA nr. 206 din 7 iulie 2023 privind aprobarea OUG nr. 153/2022

pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

şi modificarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

.

(la data 11-Jul-2023 actul a fost promulgata de Decretul 983/2023 )

.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 11 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1091 din 11 noiembrie 2022, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cinci noi puncte, cu următorul cuprins:

„- La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

«(81) În cazul clienţilor noncasnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (2) lit. b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în consumul prevăzut la alin. (2) lit. b), furnizorii emit în semestrul II al anului 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent anului 2022, utilizând preţul maxim prevăzut la alin. (2) lit. b).»

La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Pentru clienţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2), preţul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:

a)preţul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) şi/sau (2);
b)preţul contractual;
c)preţul final calculat conform prevederilor art. 5 şi 6.»
La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 5

(1) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienţii finali de gaze naturale şi energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a)componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
b)componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
c)componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
d)componentele reprezentate de TVA şi accize.»
La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 6

(1) Componenta de achiziţie se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi va include:

a)contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, care cuprinde şi cantităţile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi cele transferate între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale;
b)contravaloarea estimată a energiei electrice/gazelor naturale necesar a fi achiziţionate din piaţa pentru ziua următoare/piaţa intrazilnică;
c)o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferenţă între componenta de achiziţie luată în calcul în preţul final facturat în luna n-1 şi preţul mediu de achiziţie realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiţii, prevederea nu se aplică la stabilirea preţului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni se va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).»”
2.La articolul I punctul 2, alineatul (75) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: „(75) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în anexa nr. 11, după cum urmează:
a)de către OPCOM – cele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi (3) şi art. 16;
b)de către producătorii de energie electrică cele prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) teza finală şi alin. (7), art. 6, 10 şi 13;
c)de către operatorii economici cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4), art. 10 şi 13,

constituie contravenţie, se constată şi se sancţionează de către ANRE cu amendă contravenţională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării corespunzătoare activităţii licenţiate.”

3.La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru următoarele tehnologii şi puteri instalate:

a)energie hidraulică exclusiv pentru acele centrale din portofoliu a căror putere instalată per centrală/unitate de producţie este inferioară 10 MW;
b)energie eoliană;
c)energie solară;
d)energie geotermală;
e)biomasă;
f)biolichide;
g)biogaz;
h)gaz de fermentare a deşeurilor,

precum şi capacităţilor de producere a energiei electrice intrate în funcţiune după data de 1 aprilie 2022, precum şi producătorilor cu capacităţi de producere de energie electrică şi termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET, cât şi producătorilor de energie electrică pe bază de huilă.”

4.La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La anexa nr. 6 articolul 5, definiţia «Cheltuieli lunare» se modifică şi va avea următorul cuprins:

…………………………..

………………………………………………….

«Cheltuieli lunare Chel (lei):

a)cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producţia proprie;
b)cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging);
c)cheltuielile cu certificatele de CO2 aferente energiei electrice produse şi vândute în alte condiţii decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11.

Nu se includ cheltuielile efective de producţie pentru obţinerea unui MWh de energie electrică.»

5.La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (2) al articolului 2

se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) OPCOM, în calitate de achizitor unic, cumpără energia electrică de la producătorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi vinde energia electrică achiziţionată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienţi finali, operatorului de transport şi de sistem energie electrică şi operatorilor de distribuţie energie electrică concesionari, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor exploatate de aceştia.”

6.La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), partea introductivă a articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9

Mecanismul anual de achiziţie centralizată se desfăşoară după cum urmează:”

7.La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), după litera e) a articolului 9 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) în situaţia în care există o reducere de disponibilitate pe o perioadă mai mare de o lună calendaristică notificată de producător şi aprobată de către Transelectrica, prognoza de energie electrică livrată anual în reţea, validată de către Transelectrica şi aprobată de către ANRE, se reduce cu valoarea scăderii de disponibilitate.”

8.La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12

Prin excepţie de la prevederile art. 9 şi 11, pentru luna ianuarie se vor considera cantităţile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3) pentru consum, respectiv art. 5 alin. (4) pentru producţie. Acestea constituie obligaţii ferme ale producătorilor de energie electrică şi ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 2 alin. (2) şi se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă.”

9.La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 8 alin. (2) sau art. 9 lit. f) sunt generate costuri suplimentare pentru OPCOM, acestea vor fi incluse în tarifele percepute de OPCOM pentru organizarea mecanismului de achiziţie centralizată de energie electrică.”

10.După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins: „Art. II1
Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2022, se modifică după cum urmează:

«Art. VI

Valoarea maximă a preţului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 900 lei/MWh.»”

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, ALFRED-ROBERT SIMONIS PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 634 din data de 11 iulie 2023

.

Citeste si