Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale

.

(la data 22-Mar-2022 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 27/2022 ) (la data 01-Jan-2015 actul a fost in legatura cu Regulament din 2014 )

(la data 11-Nov-2014 actul a fost in legatura cu Regulament din 2014 ) (la data 16-Jul-2012 actul a fost promulgata de Decretul 477/2012 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege

TITLUL I: Energia electrică CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1: Domeniul de reglementare

.

(1)Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie şi a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate şi dezvoltare durabilă în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate a preţurilor şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate  şi  protecţie  a  mediului.

(la data 30-Jul-2020 Art. 1, alin. (1) din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 155/2020

)

(11)Se supun dispoziţiilor prezentului titlu grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(la data 31-Dec-2021 Art. 1, alin. (1) din titlul I, capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Nu se supun dispoziţiilor prezentului titlu:

a)grupurile  electrogene  mobile,  instalaţiile  electrice  amplasate  pe  vehicule  de  orice  fel.

(la data 06-Dec-2022 Art. 1, alin. (2), litera A. din titlul I, capitolul I modificat de Art. 34, punctul 1. din capitolul II din Ordonanta urgenta 163/2022 )

b)sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la Sistemul electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN.

Art. 2: Obiectivele activităţilor din domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în

cogenerare

Activităţile din domeniul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare trebuie să se desfăşoare pentru realizarea următoarelor obiective de bază:

a)asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;
b)diversificarea bazei de resurse energetice primare;

.

c)crearea şi asigurarea funcţionării pieţelor concurenţiale de energie electrică, inclusiv comerţul transfrontalier  cu  energie  electrică;

(la data 31-Dec-2021 Art. 2, litera C. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

d)asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică şi la reţelele electrice de interes public al consumatorilor, inclusiv al consumatorilor dispecerizabili;

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 2, litera D. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 248/2022

)

e)transparenţa tarifelor, preţurilor şi taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creşterea eficienţei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice; f)constituirea stocurilor de siguranţă la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice, precum şi a energiei termice produse în cogenerare;

g)asigurarea funcţionării interconectate a SEN cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine şi cu sistemele electroenergetice din Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem de Energie Electrică – ENTSO-E, denumită în continuare ENTSO-E;
h)îmbunătăţirea competitivităţii pieţei interne de energie electrică şi participarea activă la formarea atât a pieţei regionale, cât şi a pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;
i)promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie;
j)asigurarea protecţiei mediului la nivel local şi global, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare; k)asigurarea măsurilor de securitate în vederea prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi sabotaj asupra infrastructurii SEN;
l)asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN;
m)asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali;
n)promovarea producţiei de energie electrică realizată în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă, asociată energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.
o)promovarea cooperării regionale în vederea creşterii securităţii energetice;
p)respectarea drepturilor consumatorilor, privind, în principal: schimbarea efectivă şi cu uşurinţă a furnizorului, accesul la informaţii clare şi inteligibile, transparenţa condiţiilor contractuale, proceduri eficiente de gestionare a plângerilor;

.

q)asigurarea dezvoltării serviciilor care folosesc resurse de energie descentralizate, precum consumul dispecerizabil  şi  stocarea  energiei.

(la data 30-Jul-2020 Art. 2, litera N. din titlul I, capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 155/2020

)

r)asigurarea investiţiilor în special în producerea de energie variabilă şi flexibilă, în stocarea energiei sau

în implementarea electromobilităţii sau în crearea de noi interconexiuni între statele membre ale Uniunii

Europene;

s)asigurarea  că  preţurile  la  energia  electrică  reflectă  cererea  şi  oferta  reale;

(la data 31-Dec-2021 Art. 2, litera Q. din titlul I, capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 3

.

În înţelesul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.acces la reţeaua electrică de interes public – ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a utiliza, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie; (la data 25-Jul-2022 Art. 3, punctul 1. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea

248/2022 )

2.adecvanţă – capacitatea surselor de putere dintr-o zonă de a acoperi consumul din acea zonă;
3.autoritate competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în

continuare ANRE;

4.acces garantat la reţele electrice – ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători aflate sub incidenţa unei scheme de sprijin adoptate la nivel naţional li se garantează preluarea în reţeaua electrică a unor cantităţi de energie electrică ce au fost contractate pe piaţa concurenţială sau pe baza unor obligaţii de achiziţie stabilite în baza prezentei legi;
5.acces prioritar la reţele electrice – ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători li se asigură posibilitatea preluării în reţea, în orice moment, a energiei electrice produse, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi de disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, fără a se pune în pericol siguranţa sistemului;
6.agregare – funcţie îndeplinită de o persoană fizică sau juridică care combină sarcinile mai multor clienţi sau energia electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a cumpărării sau a licitării pe orice piaţă de energie electrică;
7.agregator independent – participant la piaţă implicat în agregare şi care nu este afiliat furnizorului clientului său;
8.aproape în timp real – în contextul măsurării inteligente, o perioadă scurtă de timp, de obicei de ordinul secundelor sau până la momentul decontării dezechilibrelor de pe piaţa naţională;
9.avarie – evenimentul care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcţionali prevăzuţi de

normele tehnice în vigoare;

10.branşament – instalaţia de racordare a unui utilizator la reţeaua electrică de joasă tensiune;
11.capacitate de interconexiune – o linie de transport de energie electrică ce traversează sau trece peste graniţa dintre două state şi care face legătura între sistemele de transport naţionale ale acelor state;
12.capacitate energetică – instalaţiile de producere a energiei electrice şi/sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice şi alte echipamente electroenergetice;
13.cele mai bune tehnici disponibile – în contextul protecţiei şi securităţii datelor într-un mediu de măsurare inteligentă, tehnicile cele mai eficiente, avansate şi adecvate din punct de vedere practic pentru a asigura,

în principiu, temeiul pentru respectarea normelor Uniunii Europene în materie de protecţie şi de securitate

a datelor;

14.centrală electrică – ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai multe unităţi (grupuri) de producere;
15.centrală electrică de cogenerare (termoficare)- ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică;
16.centru de coordonare regional – centrul de coordonare regional înfiinţat în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
17.client – clientul angro sau final de energie electrică;
18.client activ – clientul final sau un grup de clienţi finali ce acţionează împreună, care consumă sau stochează energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, identificate ca atare prin legislaţia aplicabilă, cu condiţia ca activităţile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;
19.client angro – persoana fizică sau juridică ce cumpără energie electrică în vederea revânzării în interiorul sau în exteriorul sistemului în cadrul căruia este stabilită;
20.client final – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu; în cuprinsul legii noţiunile de „client final” şi „consumator” sunt echivalente;
21.client noncasnic – orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producători de energie electrică, clienţii industriali, întreprinderile mici şi mijlocii, operatori economici şi clienţii angro;
22.client casnic – clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale;
23.consumator vulnerabil – persoană singură/familie, client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de sănătate, handicap, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară, şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale. Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;
24.comunitate de energie a cetăţenilor – persoana juridică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a)este bazată pe o participare voluntară şi deschisă şi este controlată efectiv de către membri sau acţionari persoane fizice, autorităţi locale, inclusiv municipalităţi, sau întreprinderi mici;
b)are ca principal obiectiv oferirea unor avantaje cu privire la mediu, economice sau sociale pentru membrii sau acţionarii săi sau pentru zonele locale în care funcţionează mai degrabă, decât acela de a genera profituri financiare;
c)se poate implica în producere, inclusiv producerea din surse regenerabile, distribuţie, furnizare, consum, agregare, stocarea energiei, servicii de eficienţă energetică, sau în servicii de încărcare pentru autovehicule electrice ori poate să furnizeze alte servicii energetice membrilor sau acţionarilor săi;
25.comision de încetare a contractului – comisionul sau penalitatea impusă clienţilor finali de către furnizori sau de către participanţii la piaţă implicaţi în agregare la încetarea unui contract de furnizare de energie electrică sau de servicii;
26.comision pentru schimbare – comisionul sau penalitatea impusă pentru schimbarea furnizorilor sau a participanţilor la piaţă angajaţi în agregare, inclusiv comisionul de încetare a contractului, care este impus direct sau indirect clienţilor de către furnizori, de către participanţii la piaţă angajaţi în agregare sau de către operatorii de sistem;
27.componente de reţea complet integrate – componentele de reţea care sunt integrate în sistemul de transport sau de distribuţie, inclusiv instalaţii de stocare, şi sunt utilizate numai în scopul de a asigura o funcţionare sigură şi fiabilă a sistemului de transport sau de distribuţie şi nu pentru echilibrarea sau gestionarea congestiilor;
28.congestie – situaţia în care nu pot fi satisfăcute toate cererile participanţilor la piaţă de a tranzacţiona între zone de reţea, deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de reţea care nu pot face faţă fluxurilor respective;
29.consum dispecerizabil – modificarea sarcinii electrice de către clienţii finali faţă de modelele lor normale sau curente de consum ca reacţie la semnalele pieţei, inclusiv ca reacţie la preţurile energiei electrice care

variază în timp sau la stimulentele financiare sau ca reacţie la acceptarea ofertei clientului final de a vinde reducerea sau creşterea cererii la un anumit preţ pe o piaţă organizată, în mod individual sau prin agregare;

30.contor convenţional – contorul analog sau electronic care nu are capacitatea nici de a transmite şi nici

de a primi date;

31.contract de furnizare a energiei electrice – contractul în baza căruia furnizorul de energie electrică furnizează clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;
32.contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice – contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între un furnizor şi un client final care reflectă variaţia de preţ pe pieţele spot, inclusiv pe pieţele pentru ziua următoare şi intrazilnice, la intervale cel puţin egale cu intervalul de decontare a pieţei;
33.contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice – contract prin care o capacitate de producere a energiei electrice a unei centrale electrice, ce utilizează combustibil şi care este deţinută şi operată de către un operator economic în condiţiile legii, este rezervată de către un operator economic care dispune de combustibil pentru producerea de energie electrică în vederea transformării unei cantităţi de combustibil în energie electrică, ce urmează a fi valorificată în piaţă de către producător/operatorul economic pe baza licenţei de furnizare de energie electrică, cu plata unui tarif de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice către operatorul economic care deţine şi operează centrala electrică;
34.control asupra unui operator economic – orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influenţă determinantă asupra unui operator economic, în special prin:
a)drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi din activele unui operator

economic;

b)drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra structurii operatorului economic,

votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic;

35.culoar de trecere a liniei electrice – suprafaţa terestră situată de-a lungul liniei electrice şi spaţiului aerian de deasupra sa, în care se impun restricţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile şi instalaţiile aferente acesteia; culoarul de trecere include zona de protecţie şi zona de siguranţă;
36.dispecerizarea prioritară reprezintă:
a)dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii diferite de ordinea economică a ofertelor, în cazul

modelului de autodispecerizare;

b)dispecerizarea centralelor electrice pe baza unor criterii care sunt diferite de ordinea economică a ofertelor şi de constrângerile reţelei, acordând prioritate dispecerizării anumitor tehnologii de producere, în cazul modelului de dispecerizare centralizată;
37.distribuţie de energie electrică – transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală de până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;
38.echilibru între producţie şi consum – acoperirea cererii previzibile de energie electrică, fără a fi necesară

reducerea consumului;

39.echilibrare – toate acţiunile şi procesele, în toate intervalele de timp, prin care operatorii de transport şi de sistem asigură, în mod constant, atât menţinerea frecvenţei sistemului în limitele de stabilitate predefinite, cât şi conformitatea cu volumul rezervelor necesare cu privire la calitatea cerută;
40.eficienţă economică – un set de principii tehnico-economice şi de protecţie a mediului luate în considerare în fiecare din etapele de proiectare, dezvoltare şi operare a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice în vederea asigurării accesului la reţea a tuturor solicitanţilor din cadrul unui perimetru concesionat, la costul cel mai mic, cu respectarea normelor tehnice şi de siguranţă, precum şi a standardului de performanţă;
41.eficienţă energetică – raportul dintre performanţa, serviciile, bunurile sau energia obţinute şi energia consumată în acest scop;
42.energie de echilibrare – energia utilizată de operatorii de transport şi de sistem pentru echilibrare;

.

43.energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă – energia din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, energie solară (solară termică şi solară fotovoltaică) şi geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor şi alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, energia din biomasă ca materie primă pentru combustibili solizi, combustibili lichizi, singaz obţinut în instalaţii de piroliză şi gazeificare, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare  a  apelor  uzate  şi  biogaz;

(la data 25-Jul-2022 Art. 3, punctul 43. din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 248/2022 )

44.exploatare comercială a unei capacităţi energetice – ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licenţe acordate în condiţiile prezentei legi;
45.extinderea reţelei electrice de distribuţie – dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinută de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există reţea, situată în intravilanul sau extravilanul unei localităţi electrificate/neelectrificate, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor utilizatori de reţea;
46.furnizare de energie electrică – activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, inclusiv revânzarea, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea furnizorului. Activitatea de vânzare a energiei electrice achiziţionate de la un furnizor de energie electrică şi folosită de către un operator al unui punct/unei staţii de reîncărcare a bateriilor ce echipează vehicule electrice şi hibrid electrice plug-in nu reprezintă furnizare de energie electrică;
47.furnizor – persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de furnizare de energie;
48.furnizor de ultimă instanţă – furnizorul desemnat prin mecanisme concurenţiale de către ANRE dintre furnizorii existenţi pe piaţa de energie;
49.garanţie de origine – documentul electronic emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrică, care are funcţia unică de a furniza unui client final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile ori în cogenerare de înaltă eficienţă;
50.grup de măsurare – ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
51.informaţii de facturare – informaţiile furnizate în factura unui client final, cu excepţia unei solicitări de plată;
52.informaţie sensibilă comercial – informaţie a cărei divulgare ar putea restrânge, împiedica ori denatura concurenţa pe piaţa de energie electrică şi/sau ar conduce la producerea de prejudicii participanţilor la piaţă;
53.interconexiune – ansamblul de instalaţii şi echipamente prin care se realizează conectarea sistemelor

electroenergetice;

54.interoperabilitate – în contextul măsurării inteligente, este capacitatea a două sau mai multe reţele, sisteme, dispozitive, aplicaţii sau componente energetice sau de comunicaţii de a lucra în corelaţie, de a schimba şi de a utiliza informaţii în vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute;
55.interval de decontare a dezechilibrelor – perioada de timp pentru care se calculează dezechilibrul părţilor

responsabile cu echilibrarea;

56.instalaţie de racordare – instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;
57.instalaţie de stocare a energiei – în sistemul de energie electrică, o instalaţie în care are loc stocarea

energiei;

58.instalaţie electrică tehnologică – instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, inclusiv reţelele electrice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;
59.instrumente derivate din domeniul energiei electrice – contractele şi instrumentele derivate prezentate

în continuare:

(i)contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care trebuie decontate în numerar sau pot fi decontate în numerar la cererea uneia dintre părţi, altfel decât în caz de încălcare a obligaţiilor sau de alt incident care conduce la reziliere; (ii)contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiţia să fie tranzacţionat pe o piaţă de energie, pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare, astfel cum sunt definite în legislaţia specială, cu excepţia produselor energetice angro tranzacţionate pe un sistem organizat de tranzacţionare care trebuie decontate prin livrare fizică;

(iii)contractele de opţiuni, contractele futures, contractele swap, contractele forward şi orice alte contracte derivate referitoare la mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, care nu au fost menţionate în alt mod la punctul (ii) şi neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;

60.întreprindere mică – întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane de euro;
61.linie electrică directă – linia electrică ce leagă o capacitate energetică de producţie izolată de un client izolat sau linia electrică ce leagă un producător şi un furnizor de energie electrică, în scopul alimentării directe a sediilor proprii, a filialelor ori a clienţilor eligibili ai acestora;
62.loc de consum – incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă;
63.management orientat către eficienţa energetică şi satisfacerea cererii – abordarea, globală sau integrată, destinată influenţării volumului şi programării consumului de energie electrică în scopul scăderii consumului de energie primară şi a vârfurilor de sarcină prin acordarea de prioritate investiţiilor de eficienţă energetică, contractelor de alimentare cu energie electrică întreruptibile, investiţiilor noi pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea sunt opţiunile cele mai eficiente şi economice, având în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranţei alimentării cu energie electrică, precum şi asupra costurilor de distribuţie legate de acestea;
64.management al congestiilor – totalitatea activităţilor, programelor şi acţiunilor întreprinse de operatorul de transport şi de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la programarea funcţionării sau la funcţionarea în timp real a SEN; în vederea eliminării congestiilor pe liniile de interconexiune prin alocarea implicită a capacităţii, operatorul de transport şi sistem cooperează cu operatorul pieţei de energie electrică;
65.microîntreprindere – întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane de euro;
66.minister de resort – Ministerul Energiei;
67.monopol natural în domeniul energiei electrice – situaţia de piaţă în care serviciul de transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se asigură, fiecare în parte, de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;
68.operator desemnat al pieţei de energie electrică – operator al pieţei desemnat de ANRE în baza Regulamentului (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor să îndeplinească sarcini referitoare la cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare sau a pieţelor intrazilnice;

(la data 25-Oct-2023 Art. 3, punctul 68. din titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 94/2023 )

69.operator al pieţei de energie electrică – entitatea care furnizează un serviciu prin care ofertele de vânzare de energie electrică sunt corelate cu ofertele de cumpărare de energie electrică;
70.operator de distribuţie – orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie de energie electrică;
71.operator de transport şi de sistem – orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
72.operator economic afiliat – oricare operator economic dintr-un grup care, direct sau indirect, controlează operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul comun, împreună cu acest operator economic;
73.operator economic din domeniul energiei electrice – orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producere, transport, distribuţie, agregare, dispecerizare, stocare, furnizare, operare sau administrare a unei pieţe de energie electrică, cumpărare sau vânzare de energie electrică şi care are atribuţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere legate de aceste activităţi, dar nu include clienţii finali;
74.operator economic integrat din domeniul energiei electrice – operator economic integrat pe verticală sau operator economic integrat pe orizontală;
75.operator economic integrat pe orizontală – operatorul economic care realizează cel puţin una dintre următoarele activităţi: de producere în scopul vânzării, de transport, de distribuţie sau de furnizare a energiei electrice, precum şi o altă activitate care nu este în domeniul energiei electrice;

.

76.operator economic integrat pe verticală – un operator economic sau un grup de operatori economici din domeniul energiei electrice în care aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane este/sunt îndreptăţită/îndreptăţite, direct ori indirect, să exercite controlul, iar acest operator economic sau acest grup de operatori desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de transport sau de distribuţie şi cel puţin una dintre

activităţile de producere sau de furnizare de energie electrică;

77.ordinea de prioritate economică – ierarhizarea surselor de alimentare cu energie electrică după criterii

economice;

78.parte responsabilă cu echilibrarea – participant la piaţă sau reprezentantul ales al acestuia responsabil pentru dezechilibrele sale pe piaţa energiei electrice;
79.participant la piaţă – persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare pe una sau mai multe pieţe de energie electrică, inclusiv pe pieţele de echilibrare a energiei;
80.piaţa angro de energie electrică – orice piaţă din Uniunea Europeană pe care se tranzacţionează

produse energetice angro;

81.pieţe de energie electrică – pieţe în care se tranzacţionează energia electrică, inclusiv pieţele extrabursiere şi bursele de energie electrică, pieţele pentru comercializarea energiei, capacităţi, servicii de echilibrare şi servicii de sistem în toate intervalele de timp, inclusiv pieţele la termen, pieţele pentru ziua următoare şi pieţele intrazilnice;
82.piaţa organizată de energie electrică – sistemul multilateral, care reuneşte sau facilitează reunirea intereselor unor terţe părţi în materie de cumpărare şi de vânzare de produse energetice angro într-un mod care să aibă ca rezultat un contract sau orice alt sistem sau facilitate în care interesele unor terţe părţi în materie de cumpărare şi de vânzare de produse energetice angro pot interacţiona într-un mod care rezultă într-un contract;
83.piaţa cu amănuntul de energie electrică – cadrul în care energia electrică este cumpărată de clienţii finali,

în vederea satisfacerii consumului propriu;

84.piaţa de echilibrare – piaţa organizată de energie electrică în care furnizorii de servicii de echilibrare pot oferi operatorului de transport şi de sistem capacitate şi energie de echilibrare în oricare sens, de creştere sau de reducere, în vederea asigurării de către aceştia a echilibrului în timp real dintre producţie şi consum;
85.piaţa intrazilnică de energie electrică – piaţa organizată şi administrată de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, care oferă participanţilor la piaţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacţii efectuate în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare şi înainte cu un anumit interval de timp de începere a livrărilor;
86.piaţa pentru ziua următoare (PZU)- piaţa organizată şi administrată de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare;
87.piaţa serviciilor de sistem – piaţa de energie pe care se tranzacţionează serviciile de echilibrare, serviciile de sistem care nu asigură stabilitatea frecvenţei;
88.plan de apărare a sistemului – ansamblul de măsuri tehnice şi organizatorice care trebuie luate pentru a preveni propagarea unei perturbaţii sau o deteriorare în sistemul de transport, în vederea evitării unei perturbaţii la nivel de stare de zonă extinsă şi a unei stări de colaps;
89.plan de dezvoltare – documentul de planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere, transport şi distribuţie, în vederea acoperirii cererii de energie electrică a sistemului şi a asigurării livrărilor către clienţi, în condiţiile legislaţiei aplicabile;
90.plângere – sesizare, reclamaţie, petiţie, divergenţă, neînţelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice şi/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficienţei energetice;
91.procedură de ofertare – procedura prin care cerinţele suplimentare de consum, precum şi capacităţile de producere planificate a fi înlocuite sunt acoperite prin realizarea de capacităţi de producere de energie electrică noi sau prin retehnologizarea celor existente;
92.producător de energie electrică – persoana fizică sau juridică având ca specific activitatea de producere

a energiei electrice, inclusiv în cogenerare;

93.producere distribuită – centralele de producere a energiei electrice conectate la reţeaua de distribuţie;
94.produse energetice angro – contractele şi instrumentele derivate, indiferent de locul sau modul lor de tranzacţionare, după cum urmează:
a)contractele de furnizare de energie electrică în cazul în care livrarea este în Uniunea Europeană;
b)instrumentele derivate pe energie electrică produse, tranzacţionate sau furnizate în Uniunea Europeană;
c)contractele referitoare la transportul energiei electrice în Uniunea Europeană;
d)instrumentele derivate pe transportul energiei electrice în Uniunea Europeană;
e)contractele de furnizare şi distribuţie de energie electrică către clienţii finali cu o capacitate de consum

mai mare de 600 GWh pe an;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 06-Dec-2022 Art. 3, punctul 95. din titlul I, capitolul I modificat de Art. 34, punctul 2. din capitolul II din Ordonanta urgenta 163/2022 )

95.prosumator – clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu deţinut cu orice titlu, aferent unui punct de delimitare cu reţeaua electrică, precizat prin certificatul de racordare şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice şi/sau consumatorilor racordaţi la barele centralei electrice, inclusiv care poate deconta energia electrică produsă şi livrată cu energia electrică consumată din reţea pentru mai multe locuri de producere şi consum ale acestora, dacă pentru locurile de consum respective este acelaşi furnizor de energie electrică şi dacă sunt racordate la reţeaua electrică a distribuitorului la care este racordat prosumatorul, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau  profesională  primară;

96.punct de reîncărcare – o interfaţă care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric sau să

schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric;

97.reabilitare – ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii energetice care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;
98.retehnologizare – ansamblul operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;
99.reţea electrică – ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele prin care se transmite energie electrică de la o capacitate energetică de producere a energiei electrice la un utilizator; reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie;
100.reţea electrică de distribuţie – reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv;
101.reţea electrică de interes public – reţeaua electrică la care sunt racordaţi cel puţin 2 utilizatori;
102.reţea electrică de transport – reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV;
103.sector al energiei electrice – ansamblul activităţilor de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare, de transport, de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul şi exportul energiei electrice, schimburile naturale şi/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, precum şi instalaţiile aferente acestora;
104.serviciu de distribuţie – serviciul asigurat de operatorul de distribuţie care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;
105.serviciu de flexibilitate – serviciu furnizat de un participant la piaţă şi achiziţionat de operatorii de distribuţie pentru susţinerea funcţionării eficiente şi sigure a sistemului de distribuţie şi pentru a maximiza calitatea serviciilor furnizate;
106.serviciu de sistem – orice serviciu necesar pentru exploatarea sistemelor de transport sau de distribuţie, inclusiv serviciile de echilibrare şi serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei, dar fără a include şi gestionarea congestiilor;
107.serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenţei – serviciul utilizat de un operator de transport şi de sistem sau de un operator de distribuţie pentru reglajul tensiunii în regim staţionar, pentru injecţii rapide de curent reactiv, pentru inerţie pentru stabilitatea reţelei locale, pentru curentul de scurtcircuit, capacitatea de pornire cu surse proprii şi capacitatea de funcţionare în regim insularizat;
108.serviciu de transport – serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;
109.serviciu universal – serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici la un nivel de calitate bine definit şi la preţuri competitive, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii;
110.siguranţa alimentării cu energie electrică – asigurarea capacităţii tehnice a sistemului energetic naţional de a alimenta cu energie electrică utilizatorii acestui sistem, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
111.siguranţa în funcţionare – capacitatea sistemului de transport de a menţine o stare normală de funcţionare sau de a reveni la o stare normală de funcţionare cât mai curând posibil, caracterizată prin limite de siguranţă în funcţionare;
112.siguranţa în funcţionare a reţelei – funcţionarea continuă a reţelei de transport şi, după caz, a reţelei de distribuţie, în circumstanţe previzibile;
113.sistem electroenergetic – ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice;
114.sistem electroenergetic izolat – sistemul local de producere, distribuţie, furnizare şi utilizare a energiei electrice în condiţiile prevăzute de lege, care nu este interconectat cu SEN;
115.sistem electroenergetic naţional (SEN)- sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional; SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică;
116.sistem interconectat – sistemele de transport şi de distribuţie legate între ele prin intermediul uneia sau

mai multor interconexiuni;

117.sistem de măsurare inteligentă – sistemul electronic care poate măsura cantitatea de energie electrică introdusă în reţea sau consumul de energie electrică din reţea şi care oferă mai multe informaţii decât un contor convenţional şi poate transmite şi primi date în scopuri de informare, monitorizare şi control, utilizând o formă de comunicaţii electronice;
118.sistem mic conectat – orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai mult de 5% din consumul anual se obţine prin interconectarea cu alte sisteme;
119.sistem mic izolat – orice sistem cu un consum mai mic de 3.000 GWh în anul 1996, în cazul căruia mai puţin de 5% din consumul anual se obţine prin interconectarea cu alte sisteme;
120.standard de performanţă pentru serviciile de transport/distribuţie/furnizare a energiei electrice – reglementarea emisă de autoritatea competentă pentru stabilirea indicatorilor de performanţă în asigurarea serviciului de transport/distribuţie/furnizare a energiei electrice;
121.stocare de energie – procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior momentului generării şi reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt vector energetic;
122.trader de energie electrică – persoana fizică sau juridică ce cumpără şi vinde energie electrică exclusiv pe piaţa angro de energie electrică sau la import/export;
123.transport al energiei electrice – transportul de energie electrică prin reţeaua interconectată de transport de energie electrică, în scopul transmiterii energiei electrice către clienţii finali sau către distribuitori, dar fără a include şi furnizarea;
124.utilizator de reţea electrică – orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;
125.zonă de protecţie – zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor;

.

126.zonă de siguranţă – zona adiacentă capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor,  bunurilor  şi  mediului;  zona  de  siguranţă  cuprinde  şi  zona  de  protecţie.

(la data 31-Dec-2021 Art. 3 din titlul I, capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

CAPITOLUL II: Strategia şi politica energetică, autorităţi şi competenţe

Art. 4: Strategia şi politica energetică

(1)Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri şi se aprobă de către Guvern. Strategia energetică se revizuieşte periodic, la iniţiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilităţii şi predictibilităţii specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată

.

în  condiţiile  legii.

(la data 31-Dec-2021 Art. 4, alin. (1) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

(2)Politica energetică, urmărind direcţiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă de

ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu şi cu considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, având în vedere, în principal:

a)constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente

pentru realizarea acestei politici;

b)asigurarea cadrului legal necesar funcţionării sigure şi stabile a SEN;
c)asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie electrică şi a siguranţei în funcţionarea

SEN;

d)asigurarea protecţiei mediului, reconstrucţia ecologică a siturilor afectate de activităţi energetice;
e)transparenţa preţurilor şi tarifelor la combustibili şi energie;
f)creşterea eficienţei energetice;
g)promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconvenţionale, a cogenerării de înaltă eficienţă şi a stocării de energie, cu acordarea de prioritate alimentării cu energie electrică pentru aşezările izolate; h)dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul energiei, participarea la pieţele regionale şi piaţa europeană de energie electrică, în vederea realizării pieţei unice de energie la nivelul Uniunii Europene şi asigurării funcţionării în condiţii de securitate şi siguranţă a SEN.
(3)Sursele de finanţare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile şi nerambursabile, inclusiv scheme/mecanisme de subvenţionare, respectiv contractare, ajutoare de stat, fonduri structurale şi programe/scheme de finanţare asigurate la nivelul Uniunii Europene.
(4)Ministerul de resort va beneficia periodic de la bugetul de stat de sumele necesare actualizării strategiei energetice, precum şi pentru dezvoltarea de studii, analize, evaluări, monitorizări necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii, în vederea elaborării legislaţiei aferente strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic şi evaluării impactului acesteia.
(5)Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum şi cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate şi acordate numai în condiţiile legii.
(6)Pentru elaborarea şi implementarea legislaţiei aferente acordării ajutoarelor de stat, evaluarea impactului acordării acestora şi derularea procesului de obţinere a acordului Comisiei Europene, în conformitate cu legislaţia naţională şi cea europeană, ministerul de resort va avea asigurată finanţarea de la bugetul de stat pentru a achiziţiona servicii de consultanţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (7)Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităţilor de investiţii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor energetice, a eficienţei energetice şi a altor activităţi în vederea asigurării siguranţei şi securităţii în funcţionare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale.

(8)Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilităţi directe pentru domeniul energetic, ANRE, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (7) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul  îndeplinirii  prevederilor  acestuia.

(la data 30-Jul-2020 Art. 4 din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 155/2020 )

Art. 5: Securitate energetică. Măsuri de salvgardare

(la data 31-Dec-2021 Art. 5, alin. (1) din titlul I, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în colaborare cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, măsurile obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în vederea menţinerii producţiei şi furnizării continue a energiei în perioada sezonului rece, precum şi orice alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a SEN.
(3)În vederea asigurării siguranţei în funcţionarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanţă efectuate de operatorul de transport şi de sistem, autorităţile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării şi implementării unor mecanisme de asigurare a capacităţilor energetice pentru a atinge nivelul

.

.

dorit de adecvanţă cu respectarea şi în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene  şi  naţionale  în  vigoare.

(la data 19-Dec-2020 Art. 5, alin. (3) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 290/2020

)

(4)În cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie şi în cazul în care este ameninţată siguranţa

fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ANRE şi ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranţă. (5)Măsurile de siguranţă prevăzute la alin. (4) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat.

(6)Punerea în aplicare a măsurilor de siguranţă prevăzute la alin. (4) se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 5 din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 155/2020 )

(7)Ministerul de resort notifică, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi  Comisiei  Europene  măsurile  de  siguranţă  adoptate  în  fiecare  caz.

(la data 04-Oct-2014 Art. 6, litera Ş. din titlul I, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 3. din Legea 127/2014

)

Art. 6: Atribuţiile ministerului de resort

Ministerul de resort elaborează strategia energetică naţională şi politica energetică şi implementează prevederile acestora, în condiţiile prezentei legi, având următoarele atribuţii principale:

a)stabileşte cadrul instituţional corespunzător pentru desfăşurarea, în condiţii de eficienţă şi competitivitate, a activităţii operatorilor economici care îşi derulează activitatea în domeniul energiei electrice;
b)pentru stabilirea strategiei şi politicilor energetice, în vederea asigurării securităţii şi siguranţei în funcţionarea SEN, cooperează cu operatorii de transport şi de sistem şi coordonează activităţi specifice exclusiv pentru acest scop şi pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE şi pentru a crea o piaţă internă competitivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
c)elaborează programe şi planuri de acţiuni şi măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de energie, eficienţă energetică şi de promovare a surselor regenerabile de energie, în conformitate cu programele naţionale şi europene privind Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice 2021-2030, Green Deal şi Next Generation, precum şi cu alte documente europene relevante;
d)elaborează, în colaborare cu ANRE, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice, mecanismele, precum şi cadrul legal primar şi secundar pentru realizarea de investiţii prin contracte pentru diferenţă, care includ:
cadrul legislativ de implementare şi de reglementare complementar a schemei de sprijin;
cadrul de funcţionare, schema de aplicare şi metodologia de stabilire a preţului;
nominalizarea entităţilor desemnate pentru administrarea schemei de finanţare şi a schemei de aplicare, domeniul de competenţă şi responsabilitate al acestora;
modul de finanţare, mecanismul de sprijin prin ajutor de stat şi modalităţile de contractare fără licitaţie,

pentru a sprijini proiecte unice;

regulamentul de alocare a capacităţilor;
procesul de alocare standard şi cerinţele de eligibilitate a operatorilor economici pentru participarea, condiţiile de acordare şi de încheiere a contractelor;
contractul-cadru pentru mecanismul contractelor pentru diferenţă;

(la data 31-Dec-2021 Art. 6, litera D^1. din titlul I, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

e)elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
f)asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează să fie stabilite priorităţile privind investiţiile de interes

strategic din sectorul energiei electrice;

g)asigură elaborarea de studii, analize şi evaluări, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii, cu finanţare asigurată de la bugetul de stat sau alte surse atrase, în vederea elaborării şi implementării strategiei energetice naţionale, a politicii Guvernului în sectorul energetic şi evaluării impactului implementării în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană;

.

.

h)are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activităţii de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul Economiei, în condiţiile prezentei  legi;

.

(la data 20-Dec-2022 Art. 6, litera H. din titlul I, capitolul II modificat de Art. I din Ordonanta urgenta 181/2022 )

.

i)analizează şi monitorizează, pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici şi consumatori,

inclusiv ministerele, autorităţile şi instituţiile statului, aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru

protecţia mediului;

j)elaborează, în colaborare cu ANRE, legislaţia pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, surse neconvenţionale şi cogenerare de înaltă eficienţă, precum şi tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei şi electromobilitatea;
k)coordonează acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte ţări, precum şi cu organisme internaţionale de profil;
l)asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic şi coordonează transpunerea şi implementarea acestor angajamente de către instituţiile implicate;
m)defineşte, identifică şi propune desemnarea infrastructurii critice a SEN. Este autoritate competentă privind siguranţa alimentării cu energie, pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE;
n)analizează şi monitorizează, pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici din sectorul energetic aflaţi în subordinea sau coordonarea ministerului, îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalaţiilor din sectorul energetic, care au obţinut perioada de tranziţie în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislaţia de mediu;
o)urmăreşte şi propune, împreună cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, măsuri obligatorii pentru toţi operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în legătură cu stocarea energiei şi realizarea stocurilor de siguranţă ale SEN în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, precum şi orice alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a SEN, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;
p)promovează şi facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pieţei de energie electrică, operatorii de transport şi de sistem şi omologii lor la nivel regional, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piaţă internă competitivă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
q)colaborează cu ministerul de resort în domeniul protecţiei sociale, care are responsabilitatea realizării planului naţional de acţiune pentru diminuarea numărului de cazuri de sărăcie energetică şi de definire a consumatorului vulnerabil;
r)susţine programe de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniu;
s)împreună cu operatorul de transport şi sistem colaborează cu ministerul de resort în domeniul apelor, precum şi cu alte instituţii şi autorităţi ale statului competente în domeniu, în vederea menţinerii rezervelor de apă aferente acumulărilor cu folosinţe multiple;
t)elaborează programul de stocare a energiei şi de constituire a stocurilor de siguranţă la combustibili şi urmăreşte realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;
u)urmăreşte permanent, prin instituţiile şi autorităţile abilitate în acest sens, performanţele şi calitatea tehnologiilor şi instalaţiilor din sistemul energetic şi iniţiază măsuri în vederea creşterii nivelului acestora;
v)ia măsuri pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice care permit utilizarea, în condiţiile eficienţei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie;
w)monitorizează şi evaluează adecvarea resurselor pe teritoriul României, elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, în special pentru valorificarea energiei din surse regenerabile, surse neconvenţionale, biomasă, hidrogen, propunând Guvernului măsuri în acest sens;

w1)aprobă standardul de fiabilitate prevăzut la Art. 25 din Regulamentul (UE) 2019/943 în urma propunerii ANRE;

w2)avizează planurile de dezvoltare ale operatorilor de transport şi operatorilor de distribuţie din punctul de vedere al asigurării concordanţei cu prevederile strategiei energetice şi planului naţional integrat energie

.

.

schimbări  climatice  2021-2030;

(la data 31-Dec-2021 Art. 6, litera W. din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 6 din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 155/2020 )

x)implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării de înaltă eficienţă, ca soluţie eficientă de acoperire a consumului naţional de energie termică, şi la utilizarea surselor regenerabile de energie, surselor neconvenţionale, biomasei şi hidrogenului;
y)decide în cooperare cu operatorul de transport şi de sistem cu privire la decizia referitoare la abordarea congestiei structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943; z)elaborează planul de acţiune, în cooperare cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul  (UE)  2019/943.

Art. 7: Autoritatea de reglementare

(1)ANRE este organizată şi funcţionează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică.
(2)Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile ANRE sunt stabilite potrivit legii.

Art. 71: Conformare şi relaţii

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (1) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(11)ANRE monitorizează gestionarea congestiilor în cadrul sistemelor naţionale de energie electrică şi punerea în aplicare a normelor de gestionare a congestiilor. În acest sens, operatorii de transport şi de sistem sau operatorii pieţei prezintă ANRE normele lor de gestionare a congestiilor, inclusiv cele de alocare a capacităţilor, ANRE având dreptul de a revizui şi de a cere modificări ale acestor norme. Regulile pentru managementul congestiilor în cadrul capacităţilor de interconexiune sunt stabilite de toate autorităţile de reglementare sau de Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei,

(1)ANRE monitorizează punerea în aplicare a normelor referitoare la rolurile şi responsabilităţile operatorilor de transport şi de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor, ale clienţilor şi ale altor participanţi de   pe   piaţă   în   conformitate   cu   Regulamentul   (UE)   nr. 943/2019.

.

.

.

.

.

denumită în continuare ACER.

(12)În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale, ANRE va avea dreptul de:

a)a solicita informaţii centrelor de coordonare regionale;
b)a efectua inspecţii, inclusiv inspecţii neanunţate, la sediul centrelor de coordonare regionale;
c)a emite decizii comune obligatorii pentru centrele de coordonare regionale.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (1) din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(13)ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de către aceasta, în conformitate  cu  codurile  de  reţea  şi  cu  reglementările  naţionale  şi  europene.

.

(2)ANRE soluţionează plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi împotriva operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin în temeiul prezentei legi, prin emiterea unei decizii în termen de 60 de zile de la data înregistrării plângerii, cu posibilitate de prelungire cu încă 60 de zile, dacă autoritatea are nevoie de date suplimentare. Acest termen extins poate fi prelungit în continuare cu maximum 60 de zile, cu acordul reclamantului. Demararea procesului de soluţionare a plângerilor de către ANRE nu aduce atingere dreptului petenţilor de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea aceloraşi plângeri. Litigiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reţelei de transport se

supun aceleiaşi proceduri.

(3)Pentru soluţionarea plângerilor prevăzute la alin. (2) este permisă şi procedura privind soluţionarea alternativă, conform prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în Materie de consum).
(4)Relaţiile de cooperare şi schimb de informaţii între ANRE şi ACER şi, respectiv, între ANRE şi celelalte autorităţi de reglementare din cadrul Uniunii Europene se realizează cu respectarea aceluiaşi nivel de confidenţialitate a informaţiilor precum cel impus autorităţii emitente. ANRE va coopera cel puţin la nivel regional cu alte autorităţi de reglementare în scopul:
a)de a încuraja crearea de aranjamente operaţionale pentru a permite o gestionare optimă a reţelei, pentru a promova schimburile comune de energie electrică şi alocarea capacităţii transfrontaliere şi pentru a permite un nivel adecvat de capacitate de interconectare, inclusiv prin noi conexiuni, în regiune şi între regiuni, pentru a permite dezvoltarea unei concurenţe efective şi îmbunătăţirea securităţii, aprovizionării, fără discriminare între furnizorii din diferite state membre ale Uniunii Europene;

.

b)de a coordona supravegherea comună a entităţilor care îndeplinesc funcţii la nivel regional;
c)de a coordona, în cooperare cu alte autorităţi implicate, supravegherea comună a evaluărilor adecvării resurselor la nivel naţional, regional şi european;
d)de a coordona dezvoltarea tuturor codurilor de reţea şi a metodologiilor pentru operatorii sistemului de transport şi pentru alţi participanţi de pe piaţă;
e)de  a  coordona  elaborarea  normelor  care  reglementează  gestionarea  congestiei.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (4) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (5) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta

(5)ANRE are obligaţia de punere în aplicare a normelor referitoare la rolurile şi responsabilităţile operatorilor de transport şi de sistem, ale operatorilor de distribuţie, ale furnizorilor, ale clienţilor şi ale altor participanţi de   pe   piaţă,   în   conformitate   cu   Regulamentul   (UE)   nr. 2019/943.

.

.

.

.

urgenta 143/2021 )

(6)ANRE poate solicita avizul ACER cu privire la conformitatea unei decizii luate de o autoritate de

reglementare cu liniile directoare menţionate în Directiva (UE) 2019/944 sau în Regulamentul (UE) nr.

.

2019/943.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (6) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 7^1, alin. (7) din titlul I, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta

(7)ANRE poate să informeze Comisia Europeană, în cazul în care consideră că o decizie relevantă pentru comerţul transfrontalier, luată de o altă autoritate de reglementare, nu este conformă cu liniile directoare emise de Comisia Europeană sau cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 2019/943, în termen de 60 de zile de la data deciziei respective, dacă există suficiente informaţii privind o astfel de situaţie.

.

.

.

.

.

urgenta 143/2021 )

(8)ANRE se conformează, în termen de 60 de zile, unei decizii a Comisiei Europene care impune retragerea/revocarea unei decizii a ANRE şi informează Comisia Europeană în consecinţă.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 7 din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 127/2014 ) (10)ANRE asigură creşterea gradului de informare şi conştientizare a drepturilor clienţilor finali de energie electrică în relaţia cu operatorii economici participanţi la piaţa de energie electrică şi întreprinde toate măsurile  necesare  pentru  punerea  la  dispoziţia  acestora  de  informaţii  practice.

(la data 19-Jul-2018 Art. 7^1, alin. (9) din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 1. din Legea

(9)În activitatea de monitorizare a pieţei de energie electrică, ANRE publică pe site-ul propriu rapoarte

trimestriale  privind  funcţionarea  acesteia.

167/2018 )

(la data 14-Nov-2018 Art. 7^1, alin. (10) din titlul I, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 189/2018 )

Art. 72: Soluţionarea plângerilor

(1)Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului titlu şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
(2)Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestaţie este nemulţumit.
(3)Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii. (4)Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.

(5)Peperioada  soluţionării  plângerilor  de  către  ANRE,  efectele  acţiunilor  titularilor  de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor pot fi suspendate de către ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil. (la data 30-Jul-2020 Art. 7^1 din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 12. din Legea 155/2020 )

Art. 73

ANRE are obligaţia de a derula campanii de informare prin orice mijloace de comunicare mass-media, mediul on-line şi social media care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorul de energie electrică fără costuri suplimentare. ANRE are dreptul de a finanţa campaniile respective din bugetul propriu.

Art. 74

(1)ANRE creează şi gestionează o aplicaţie web interactivă care serveşte drept instrument de comparare a ofertelor de furnizare a energiei pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor conectaţi la sistemul energetic naţional un instrument independent, echidistant şi necomercial pentru a compara ofertele de furnizare a energiei.
(2)Instrumentul de comparare prevăzut la alin. (1) îndeplineşte cel puţin următoarele cerinţe: a)stabileşte şi expune criteriile clare şi obiective pe care se bazează compararea, inclusiv serviciile; b)utilizează un limbaj clar şi lipsit de ambiguitate;
c)furnizează informaţii clare şi actualizate şi precizează momentul ultimei actualizări;
d)este accesibil persoanelor cu dizabilităţi, fiind uşor de identificat, funcţional, uşor de înţeles şi stabil;
e)pune la dispoziţie o procedură eficace pentru raportarea informaţiilor incorecte cu privire la ofertele

publicate;

f)realizează comparaţii, limitând datele personale solicitate la datele strict necesare pentru comparaţie.

.

.

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 7^4, alin. (2) din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 4. din Legea 248/2022 )

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care ANRE nu mai poate asigura respectarea prevederilor alin. (1), ANRE este desemnată autoritatea responsabilă cu lansarea unor mărci de încredere pentru instrumente de comparare care să îndeplinească cerinţele stabilite la alin. (2), precum şi cu asigurarea îndeplinirii în continuare, de către instrumentele de comparare cu o marcă de încredere, a

(21)ANRE poate pune pe site-ul propriu, la dispoziţia oricărei terţe entităţi, cu respectarea securităţii cibernetice a ANRE, o interfaţă a aplicaţiei de comparare a ofertelor de furnizare a energiei, de pe site-ul ANRE, pentru a putea fi încorporată în orice alte medii de comunicare online, cu scopul de a promova comparatorul în mod nemijlocit, precum şi acces la o interfaţă de programare a aplicaţiei (API) pentru dezvoltatorii  software.

.

.

.

.

cerinţelor stabilite la alin. (2).

(4)În condiţiile prevăzute la alin. (2), orice instrument care compară ofertele participanţilor la piaţă este eligibil să solicite să i se acorde certificarea de marcă de încredere în mod voluntar şi nediscriminatoriu. (5)Instrumentele menţionate la alin. (3) pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de societăţi private şi de autorităţi sau organisme publice.

Art. 75

(1)ANRE monitorizează evoluţiile pieţei, evaluează riscurile pe care le pot implica ofertele şi contractele de energie electrică la preţuri dinamice şi ia măsuri în privinţa practicilor abuzive.
(2)ANRE monitorizează şi publică un raport anual până în data de 31 iulie privind principalele noutăţi legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piaţă cu preţuri dinamice şi impactul asupra facturilor consumatorilor şi, în mod expres, nivelul volatilităţii preţurilor.
(3)Raportul menţionat la alin. (2) se realizează timp de cel puţin 10 ani de la momentul în care devin disponibile contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice.

Art. 76

În aplicarea prevederilor art. 62 alin. (3) în scopul digitalizării activităţii de schimbare a furnizorului, ANRE realizează şi operează o platformă informatică integrată, unică la nivel naţional, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică. Titularii de licenţe implicaţi în schimbarea furnizorului de energie electrică au obligaţia de a furniza datele şi informaţiile necesare realizării şi operării platformei, conform reglementărilor ANRE. ANRE poate delega activitatea de operare unui prestator de servicii care nu este afiliat unui furnizor/operator de reţea de energie electrică. (la data 31-Dec-2021 Art. 7^2 din titlul I, capitolul II completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta

143/2021 )

CAPITOLUL III: Autorizaţii, licenţe şi concesiuni SECŢIUNEA 1: Autorizaţii şi licenţe

Art. 8: Activităţile supuse regimului autorizării

(1)Realizarea de noi capacităţi energetice, precum şi retehnologizarea celor existente se desfăşoară pe bază de autorizaţii de înfiinţare, acordate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice la clienţii finali, activitatea operatorului pieţei de energie electrică, activitatea traderului, precum şi activitatea de agregare pe piaţa de energie electrică se desfăşoară pe bază de  licenţe acordate în condiţiile prezentei legi. (la data 31-Dec-2021 Art. 8, alin. (2) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)Exercitarea oricărei activităţi fără autorizaţie sau licenţă se sancţionează potrivit prezentei legi.

Art. 9: Regimul autorizării

(1)Pentru autorizare, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea competentă.
(2)Solicitantul va ataşa, la cerere, actele şi documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale stabilite pe categorii de capacităţi energetice şi de activităţi în domeniu.
(3)Nu pot fi autorizaţi solicitanţii care au ca acţionari deţinători ai controlului sau ca administratori persoane care anterior au avut calitatea de acţionar deţinător al controlului ori administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licenţă care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de energie electrică.
(4)Procedura de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor şi licenţelor, termenele şi condiţiile de acordare, constând în: criterii, limite de putere, atestări, avize, garanţii şi altele asemenea, diferenţiate pe categorii de capacităţi şi activităţi supuse autorizării, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

(la data 22-Jul-2013 Art. 9, alin. (4) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din

Regulament din 2013 )

(la data 17-Mar-2015 Art. 9, alin. (4) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2015 )

(5)Refuzul acordării unei autorizaţii sau licenţe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului şi orice altă soluţie a autorităţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.
(6)Pentru capacităţile de producere distribuită şi/sau pentru micii producători de energie electrică, criteriile de autorizare vor avea în vedere dimensiunile limitate ale capacităţilor de producere şi impactul asupra funcţionării reţelelor electrice de distribuţie.
(7)La stabilirea condiţiilor de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor pentru capacităţi de producere noi se iau în considerare următoarele elemente:
a)siguranţa şi securitatea sistemelor electrice, a instalaţiilor şi a echipamentelor asociate;
b)protecţia sănătăţii şi siguranţei publice;
c)protecţia mediului;
d)ocuparea terenurilor şi alegerea amplasamentelor;
e)utilizarea domeniului public;
f)eficienţa energetică;
g)natura surselor primare;
h)caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacităţile tehnice, economice şi financiare;
i)conformitatea cu măsurile adoptate în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi protecţia consumatorului;

.

j)contribuţia României la crearea de capacităţi pentru realizarea obiectivului global european privind energia din surse regenerabile, stabilită prin Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 elaborat conform Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului şi  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1.076/2021;

(la data 31-Dec-2021 Art. 9, alin. (7), litera J. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul

15. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

k)contribuţia la crearea de capacităţi energetice de producere pentru reducerea emisiilor;
l)valorificarea eficientă şi raţională a resurselor de materie primă energetică în conformitate cu interesul strategic de dezvoltare durabilă a României şi de funcţionare sigură şi stabilă a SEN în vederea realizării independenţei energetice naţionale.
m)alternativele la construirea de noi capacităţi de producere, cum ar fi consumul dispecerizabil şi stocarea

energiei.

(la data 31-Dec-2021 Art. 9, alin. (7), litera L. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul

16. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 10: Categoriile de autorizaţii şi licenţe

(1)Autoritatea competentă emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora ori realizarea de instalaţii de stocare noi, după cum urmează:

a)dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective depăşeşte 1 MW, este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare;

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 10, alin. (1) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din

b)dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mică de 1 MW inclusiv, nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare, dar sunt obligatorii notificarea autorităţii competente privind proiectul investiţional şi raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor  în  vigoare.

Legea 155/2020 )

(2)ANRE emite licenţe pentru:
a)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective;
b)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi, după caz, a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţilor de producere respective;
c)prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi a serviciilor de echilibrare a sistemului;
d)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; e)activitatea operatorului pieţei de energie electrică; f)activitatea de furnizare a energiei electrice; g)activitatea traderului de energie electrică; h)activitatea de agregare;

i)exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau lit. b).

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (2) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (2) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 18.

(21)ANRE poate stabili, pentru activitatea autorizată printr-o licenţă, drepturi complementare specifice altor tipuri  de  licenţe  dintre  cele  prevăzute  la  alin.  (2),  conform  propriilor  reglementări.

.

.

.

din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)Autorizaţiile de înfiinţare pentru realizarea de capacităţi noi, prevăzute la alin. (1), se acordă numai dacă acele capacităţi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică/privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale pe proprietatea privată a solicitantului autorizaţiei de înfiinţare sau pe proprietăţi deţinute cu un alt titlu legal.
(4)Licenţele pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice se acordă în cazul în care capacităţile energetice sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe proprietatea privată a solicitantului licenţei, pe proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sau pe/în imobile deţinute cu un alt titlu legal decât cel de proprietate. (la data 30-Jul-2020 Art. 10, alin. (4) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din

Legea 155/2020 )

(41)Licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie se acordă operatorilor economici care au încheiate

contracte de concesiune a serviciului de distribuţie cu ministerul de resort în condiţiile legii, denumiţi

.

operatori de distribuţie concesionari.

(42)Prestarea serviciului de distribuţie este permisă fără deţinerea unei licenţe acordate de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, după cum urmează:

a)operatorilor economici care operează sisteme de distribuţie închise în condiţiile art. 50, indiferent de puterea electrică aprobată pentru locurile de consum;
b)operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de putere;
c)operatorilor economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează cu energie electrică locuri de consum cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW, alţii decât operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b);
d)operatorilor economici prevăzuţi la lit. b) care deţin reţele electrice în afara limitei parcului industrial/zonei libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
(i)puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere

alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;

(ii)există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice;
e)deţinătorilor unor capacităţi de producere a energiei care desfăşoară activitatea de distribuţie, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea, pentru alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere respective sau din reţelele electrice pe care deţinătorii capacităţilor de producere le exploatează. (la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (4^2) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19.

din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 10, alin. (4) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din

(43)Prin excepţie de la prevederile alin. (41), ANRE acordă licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatori economici ce deţin reţele de distribuţie într-o zonă concesionată altui operator economic dacă aceştia deţin acordul scris al operatorului de distribuţie concesionar, în cadrul aceleiaşi perioade de concesiune. Operatorul de distribuţie concesionar poate să refuze acordul scris numai dacă acest refuz este motivat şi justificat pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic şi/sau economic. În cazul în care refuză să emită acordul de mai sus, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să asigure racordarea utilizatorilor operatorului economic refuzat, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiţii de eficienţă economică cel puţin egală cu soluţia de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu luarea în considerare a tarifelor de distribuţie aplicabile.

Legea 155/2020 )

(5)Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice se poate desfăşura fără a deţine licenţă acordată de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, de către:

a)deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire şi care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranţă cu energie electrică a echipamentelor sau instalaţiilor proprii;

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (5), litera B. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

b)deţinătorul unor capacităţi de producere a energiei electrice sau al unor capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în centrale electrice în cogenerare, conectate la reţeaua electrică, şi/sau al unor instalaţii de  stocare  a  energiei,  cu  o  putere  electrică  totală  mai  mică  de  1  MW;

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (5^1) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21.

(51)Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare   unui   titular   de   licenţă   pentru   acea   activitate   sau   serviciu.

din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(52)În scopul facilitării finanţării investiţiilor în capacităţi de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul:

a)să încheie contracte de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice cu respectarea prevederilor  art.  3  pct.  191  şi  ale  art.  23  alin.  (2);

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (5^2), litera A. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (5^2), litera B. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I,

b)să contracteze, în calitate de producător, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deţine, la momentul încheierii contractului, licenţa prevăzută  la  alin.  (2)  lit.  a)  şi  b);

punctul 22. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(53)Persoana fizică sau juridică, prevăzută la alin. (52), cu excepţia deţinătorilor de capacităţi de producţie prevăzuţi la alin. (5) lit. b), are obligaţia să obţină licenţa prevăzută la alin. (2) lit. a) cu cel puţin 60 de zile înainte de momentul livrării energiei electrice produse de noua capacitate energetică. În cazul în care obligaţia nu este îndeplinită, contractele încheiate potrivit prevederilor alin. (52) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din contract privind rezilierea din culpa părţii care nu a respectat obligaţia şi nu îşi produc efectele

.

privind  livrarea  de  energie  electrică.

(la data 30-Jul-2020 Art. 10, alin. (5) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 17. din

Legea 155/2020 )

.

(6)Activitatea unei persoane fizice sau juridice, constând în comercializarea energiei electrice la clienţii finali alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice sau din reţelele electrice pe care aceasta le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele, se desfăşoară fără licenţa de furnizare a energiei electrice prevăzută la alin. (2) lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor  specifice  aprobate  de  ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (6) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 10, alin. (6) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 24.

(61)Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) sau g) se pot desfăşura în România de către o persoană juridică având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, dacă acea persoană juridică deţine o licenţă valabilă sau un document similar în baza căreia/căruia are dreptul de a desfăşura activitatea respectivă, emise de autoritatea competentă a statului membru, şi dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice şi comerciale din România aplicabile pentru acea activitate.
(62)Persoanei juridice prevăzute la alin. (61) i se confirmă dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România de către ANRE printr-o decizie emisă în baza unei proceduri proprii.

.

.

.

.

.

.

.

din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 19-Dec-2020 Art. 10, alin. (7) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 1. din

(7)Pentru a comercializa energia electrică obţinută în urma unui contract de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, producătorul de gaze naturale parte a unui astfel de contract trebuie să deţină    licenţa    de    furnizare    prevăzută    la    alin.    (2)    lit.    g).

.

.

.

.

Legea 290/2020 )

(8)Autorizaţiile şi licenţele se modifică în cazul schimbării circumstanţelor sau condiţiilor existente la data acordării acestora.

Art. 11: Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor

(1)În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv al licenţei a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţionărilor, limitărilor, restricţiilor, interdicţiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie, respectiv prin licenţă, constatate de autoritatea competentă din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, autoritatea competentă va proceda după cum urmează:
a)în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:
un termen de conformare, dacă situaţia creată este remediabilă;
retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă;
b)în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului, va dispune:
suspendarea autorizaţiei, respectiv a licenţei, pe o perioadă fixată pentru remedierea situaţiei create şi pentru conformare cu autorizaţia, respectiv cu licenţa, dacă situaţia creată este remediabilă;
retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei, dacă situaţia creată este iremediabilă.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 11, alin. (1) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 25. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(11)ANRE transmite ministerului de resort, săptămânal, o situaţie privind cererile înregistrate pentru emiterea  autorizaţiilor  de  înfiinţare.

(2)Autoritatea competentă va retrage autorizaţia de înfiinţare, respectiv licenţa, în cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului, precum şi la încetarea concesiunii ori a locaţiunii capacităţii energetice sau la vânzarea capacităţii de către titular.

Art. 12: Drepturile şi obligaţiile ce decurg din autorizaţia de înfiinţare şi din licenţe

(1)Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe, după caz, sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.
(2)Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:
a)dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;

.

b)dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;
c)servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;
d)dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi

bunuri;

e)dreptul de acces la utilităţile publice.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (2) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

(3)Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (3) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,  întemeiată  pe  această  cauză.

.

(4)Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ- teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.
(5)Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezenţei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, precum şi pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor, a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (5) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

(6)Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizării pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5).

.

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (6) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

(7)Beneficiază de indemnizaţii şi, respectiv, despăgubiri şi proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii care la data intrării în vigoare a prezentei legi au în derulare convenţii privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condiţiile legii.

.

(8)Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi să procedeze la încheierea convenţiilor – cadru prevăzute

la alin. (5), în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (8) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

(9)Dacă, cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri, în condiţiile prezentei legi.
(10)Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:
suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;
activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.

Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (10) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

.

(11)Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a minimei afectări a acestuia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 12, alin. (11) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

.

.

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 12, alin. (12) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 19.

(12)Prin derogare de la legislaţia specifică domeniului forestier, exclusiv pentru zonele de siguranţă şi protecţie ale reţelelor, titularii de autorizaţii şi licenţe în domeniul energiei electrice efectuează lucrările de întreţinere/exploatare forestieră de pe terenurile amplasate sub/peste reţelele electrice, pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţele, necesare pentru funcţionarea în siguranţă a reţelelor, cu obligaţia să înştiinţeze în prealabil administratorul fondului forestier sau proprietarul terenului, după caz.

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

.

.

.

.

.

.

din Legea 155/2020 )

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 12, alin. (12) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 20.

(14)Titularii de autorizaţii şi licenţe beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sunt scutiţi de orice obligaţii de plată instituite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale referitoare la exercitarea acestor drepturi.

.

.

.

.

din Legea 155/2020 )

(la data 01-Jan-2016 Art. 12, alin. (13) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. 502, alin. (1), punctul 6. din titlul XI din Codul Fiscal din 2015 )

Art. 13: Obligaţiile decurgând din autorizaţiile de înfiinţare şi din licenţe

(1)Titularul autorizaţiei de înfiinţare are următoarele obligaţii:
a)să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;
b)să obţină toate avizele, acordurile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.
(2)Pe durata de valabilitate a licenţelor, titularii de licenţe sunt obligaţi:

a)să respecte condiţiile care însoţesc licenţa;

.

b)în cazul operatorilor economici din domeniul energiei electrice, aceştia trebuie să organizeze evidenţa contabilă utilizând conturi separate pentru fiecare dintre activităţile de transport şi distribuţie, aşa cum li s- ar cere să facă dacă respectivele activităţi ar fi realizate de operatori economici separaţi, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărei activităţi, în scopul evitării discriminării şi subvenţiilor încrucişate şi denaturării concurenţei, precum şi pentru încurajarea competiţiei; de asemenea, aceştia ţin evidenţe contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activităţi din sectorul energiei electrice, precum şi pentru alte activităţi din afara sectorului energiei electrice; veniturile rezultate din deţinerea în proprietate a reţelei de transport sau de distribuţie trebuie specificate separat în conturi analitice de venituri; evidenţele contabile interne cuprind un bilanţ şi un cont de profit şi de pierderi pentru  fiecare  activitate  în  parte;

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 13, alin. (2), litera B. din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul

6. din Legea 127/2014 )

c)să constituie şi să menţină garanţii financiare care să le permită desfăşurarea activităţii şi asigurarea continuităţii serviciului;
d)să pună la dispoziţia autorităţii competente informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia;
e)să întocmească, să supună spre auditare şi să publice evidenţele lor contabile anuale la nivel de societate comercială, fără a cuprinde în mod distinct sediile secundare fără personalitate juridică, conform legislaţiei specifice, adoptate în conformitate cu cea de-a Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978. (3)Operatorii economici care nu au obligaţia de a publica conturile anuale păstrează la sediul lor un exemplar din acestea la dispoziţia publicului.

(4)Activitatea de audit prevăzută la alin. (2) lit. e) constă, în special, în verificarea respectării obligaţiei de a evita discriminările şi subvenţiile încrucişate între activităţile desfăşurate de operatorul economic auditat.

Art. 14: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţă asupra proprietăţii terţilor

(1)Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desfiinţării sau retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare/relocare/desfiinţare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a)să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;
b)să desfiinţeze culturi sau plantaţii, vegetaţie forestieră, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condiţiile legii;
c)să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
d)să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier, cu acordul

prealabil al proprietarului;

e)să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Pentru executarea lucrărilor necesare realizării, întreţinerii, reparaţiilor şi exploatării capacităţilor energetice, titularii autorizaţiilor şi licenţelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.
(4)Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul licenţei poate:
a)să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;
b)să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
c)să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii, vegetaţie forestieră ori alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionarii normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

.

(5)Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiţii declarate de utilitate publică şi de interes naţional, în condiţiile legii, ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată din fondul forestier naţional şi a păşunilor şi fâneţelor împădurite se face după depunerea de către titularul autorizaţiei/licenţei/contractului de concesiune a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligaţiilor de

notificare şi acordare de indemnizaţii/despăgubiri, după cum urmează:

a)contractul de închiriere/convenţie între părţi, termenul de plată al indemnizaţiilor/ despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenţiei, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi;
b)dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licenţe/contractului de concesiune, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizaţiilor, după caz, pentru respectivele imobile în cazul în care proprietarii nu sunt identificaţi;

.

c)dovada consemnării prealabile la dispoziţia acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificaţi să se prezinte în vederea semnării convenţiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenţiei, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizaţiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificaţi, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenţia.

(6)Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii şi a celor generate de situaţii de forţă majoră, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în termenul cel mai scurt. (7)Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să îl repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

(8)Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii.
(9)Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane, cu obligaţia despăgubirii acestora, conform prevederilor prezentei legi. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor, cu excepţia cazurilor generate de situaţii de forţă majoră.
(10)La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv titularul licenţei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.

.

(11)Dreptul de acces la utilităţile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele  utilităţi  publice.

(la data 30-Jul-2020 Art. 14 din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 155/2020 )

Art. 15: Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă

(1)Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului se instituie zone de protecţie şi de siguranţă.
(2)Zonele de protecţie şi de siguranţă se determină pentru fiecare capacitate, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.
(3)Asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de siguranţă, se stabileşte drept de servitute legală.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 15, alin. (3) din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Decizia 27/2019 )

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

.

Art. 16: Obligaţiile de serviciu public

.

(1)Titularii de licenţe au obligaţia de a-şi desfăşura activităţile cu respectarea obligaţiilor de serviciu public referitoare la siguranţă, calitatea şi preţul energiei electrice furnizate, continuitatea aprovizionării, eficienţa energetică, energia din resurse regenerabile şi protecţia mediului înconjurător şi a climei, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi a prevederilor din contractele directe cu consumatorii.
(2)Obligaţiile prevăzute la alin. (1) sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile, se pot stabili prin hotărâre a Guvernului sau, potrivit competenţelor, prin reglementări ale ANRE şi garantează operatorilor economici din domeniul energiei electrice din Uniunea Europeană accesul egal la consumatorii români.
(3)Obligaţiile de serviciu public care vizează stabilirea preţurilor de furnizare a energiei electrice trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 80.
(4)Acordarea de compensaţii financiare, alte forme de compensare sau drepturi exclusive în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3) sau în vederea furnizării serviciului universal se realizează într- un mod nediscriminatoriu şi transparent.

.

(5)Guvernul României informează Comisia Europeană cu privire la toate măsurile adoptate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal şi de serviciu public, inclusiv protecţia consumatorului şi protecţia mediului, precum şi cu privire la posibilul lor efect asupra concurenţei pe plan naţional şi internaţional. Ulterior, Comisia Europeană va fi notificată din doi în doi ani, cu privire la orice modificare adusă  măsurilor  respective.

(la data 31-Dec-2021 Art. 16 din titlul I, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 26. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 17: Exproprierea

(1)Terenul necesar înfiinţării şi funcţionării capacităţii energetice este fie proprietate privată a unui terţ sau

a titularului autorizaţiei, fie proprietate publică.

(2)Dacă terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii energetice este proprietate privată a unui terţ, solicitantul autorizaţiei de înfiinţare are ca primă opţiune cumpărarea terenului de la proprietar sau să iniţieze procedura legală de expropriere a terenului pentru cauză de utilitate publică, cu despăgubirea proprietarului, în condiţiile legii, şi să obţină concesiunea acestuia, pe durata existenţei capacităţii energetice.

SECŢIUNEA 2: Proceduri pentru noi capacităţi energetice de producţie

Art. 18: Procedura de licitaţie şi alte proceduri

(1)În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacităţile de producţie care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului orientat către eficienţa energetică şi satisfacerea cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranţa alimentării pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniţia o procedură de licitaţie sau orice altă procedură similară pentru atribuirea unui contract, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licenţă de producere preexistenţi să oferteze pentru realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice.
(2)În condiţiile alin. (1) şi în scopul asigurării protecţiei mediului şi al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniţia o procedură de licitaţie privind realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice. Această procedură se poate referi la noi capacităţi sau la resursele de management orientat către eficienţă energetică şi satisfacerea cererii.
(3)Ofertantului declarat câştigător i se va acorda autorizaţie de înfiinţare şi licenţă, potrivit dispoziţiilor secţiunii 1 din prezentul capitol.
(4)Procedura de desfăşurare a licitaţiei pentru capacităţi de producere noi, precum şi lista de criterii care stau la baza selecţiei ofertelor şi atribuirea contractului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(5)Procedura prevăzută la alin. (4) se va elabora cu respectarea următoarelor principii:
a)informaţiile privind procedura de ofertare pentru capacităţile de producere şi măsurile de eficienţă energetică şi satisfacerea cererii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu cel puţin 6 luni înainte de termenul final pentru depunerea ofertelor;
b)caietul de sarcini se pune la dispoziţia oricărui operator economic interesat, la solicitarea acestuia;
c)caietul de sarcini conţine descrierea detaliată a specificaţiilor contractului şi a procedurii care trebuie urmată de către toţi ofertanţii, precum şi lista completă a criteriilor care determină selecţia ofertanţilor şi atribuirea contractului, inclusiv stimulentele, cum ar fi subvenţiile, care sunt acoperite de ofertă;

.

d)pentru invitaţiile de participare la procedura de ofertare care se referă la capacitatea de producere previzionată a fi necesară, trebuie luate în considerare şi ofertele de furnizare de energie electrică cu garanţii pe termen lung, propuse de unităţile de producţie existente, cu condiţia ca acestea să permită acoperirea nevoilor suplimentare.
(6)Organizarea, monitorizarea şi controlul procedurii de ofertare se realizează de operatorul de transport şi

de sistem.

(la data 19-Jul-2014 Art. 19, alin. (4) din titlul I, capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. VI, litera A. din

Legea 117/2014 )

Art. 19: Concesionarea. Obiectul concesiunii şi autoritatea contractantă

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 19, alin. (1) din titlul I, capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 19, alin. (1^1) din titlul I, capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27.

(11)Redevenţa anuală aferentă concesiunii din domeniul transportului energiei electrice este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni de transport şi tranzit ale energiei electrice şi este plătită de   operatorul   de   transport   şi   de   sistem   în   calitate   de   concesionar.

(1)Bunurile proprietate publică sau privată a statului, activităţile şi serviciile publice de interes naţional şi general din domeniul energiei electrice pot face obiectul concesionării în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

.

.

.

.

din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum şi pentru activităţile sau serviciile publice de interes general şi interes naţional din domeniul energiei electrice. Se exceptează reţelele electrice de transport al energiei electrice, terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum şi serviciul public de transport al

.

.

.

.

energiei electrice.

(3)Calitatea de autoritate contractantă pentru reţeaua electrică de transport energie electrică şi terenurile pe care aceasta este amplasată, precum şi pentru serviciul public de transport al energiei electrice revine autorităţii publice centrale desemnate ca autoritate contractantă a statului pentru acest scop.
(4)Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum şi conţinutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(5)Condiţiile de acordare, menţinere, suspendare şi retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi. (la data 30-Jul-2020 Art. 19 din titlul I, capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea

155/2020 )

CAPITOLUL IV: Energia electrică

(la data 29-Aug-2013 Art. 20, alin. (5) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Regulament din 2013 )

Art. 20: Piaţa de energie electrică

(1)Piaţa de energie electrică este concurenţială, iar tranzacţiile cu energie se fac angro sau cu amănuntul.
(2)Se înfiinţează Comisia de soluţionare a disputelor, ca organism care soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică.
(3)Comisia de soluţionare a disputelor este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiştii ANRE cu vechime de cel puţin 8 ani în sectorul energiei electrice.
(4)Comisia de soluţionare a disputelor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin a preşedintelui ANRE, după consultare publică.

.

(5)Participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice la mecanismele de soluţionare alternativă  a  litigiilor  pentru  clienţii  casnici  este  obligatorie.

(la data 31-Dec-2021 Art. 20 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 21

(1)Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să respecte regulile de funcţionare a acesteia emise de ANRE şi să efectueze plăţile pentru energia electrică şi serviciile de care beneficiază rezultate din tranzacţiile efectuate în conformitate cu aceste reguli, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.

.

(2)Participanţii la piaţă sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică, să respecte prevederile licenţelor şi ale reglementărilor emise de ANRE.
(3)Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE.

.

.

.

(la data 29-Mar-2024 Art. 21, alin. (3) din titlul I, capitolul IV completat de Art. III, punctul 1. din Ordonanta urgenta 32/2024 )

(31)În cazul prosumatorilor care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate mai mici de 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică nu facturează pentru locul de producere şi consum contravaloarea dezechilibrelor aferente atât energiei electrice consumate, cât şi energiei  electrice  produse  şi  livrate  în  reţeaua  electrică.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 21 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta

(4)Clienţii au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi, precum şi constituirea de garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică.

(5)Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem importurile, exporturile şi tranzitele pe intervale de tranzacţionare, cu partenerii externi, pe fiecare graniţă. (6)Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem informaţiile necesare acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin prin prezenta lege, inclusiv cantităţile nete reciproce contractate, conform reglementărilor ANRE şi procedurilor emise de operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu prevederile legislaţiei europene.

(7)Participanţii la pieţe din ţări terţe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţei de energie electrică naţionale trebuie să respecte legislaţia Uniunii Europene şi legislaţia din România aplicabilă, inclusiv a normelor  referitoare  la  politica  de  mediu  şi  de  securitate.

143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 22 din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 30-Jul-2020 Art. 23 din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Art. XII din Legea 155/2020 )

(la data 01-Sep-2020 Art. 23, alin. (1) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Regulament din 2020 )

(la data 17-May-2016 Art. 23, alin. (9) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Regulament din 2016 )

Art. 23: Funcţionarea pieţei de energie electrică

(1)Pe piaţa de energie electrică tranzacţiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, iar preţurile se formează în baza cererii şi ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurenţiale.
(2)Pe piaţa angro se pot încheia, în toate intervalele de timp, cel puţin următoarele tipuri de tranzacţii:
a)tranzacţii bilaterale negociate direct;
b)tranzacţii încheiate în urma desfăşurării licitaţiilor pe pieţe organizate, inclusiv pe piaţa de echilibrare a

energiei electrice;

c)tranzacţii de import şi de export a energiei electrice.
(3)Participanţii la piaţă au dreptul să tranzacţioneze energie cât mai aproape posibil de timpul real şi cel puţin până la ora de închidere a porţii pieţei intrazilnice interzonale, având posibilitatea de a tranzacţiona energie în intervale de timp cel puţin la fel de scurte ca intervalul de decontare a dezechilibrelor, atât pe pieţele pentru ziua următoare, cât şi pe pieţele intrazilnice.
(4)Pentru a permite protecţia participanţilor la piaţă împotriva riscurilor de volatilitate a preţurilor pe baza pieţei şi pentru a reduce incertitudinea referitoare la randamentul viitor al investiţiilor, produsele de acoperire a riscurilor pe termen lung sunt tranzacţionabile la bursă într-un mod transparent, iar contractele de furnizare pe termen lung sunt negociabile pe pieţele extrabursiere, sub rezerva respectării legislaţiei europene în domeniul concurenţei.
(5)Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică furnizează produse pentru tranzacţionare pe pieţele pentru ziua următoare şi pe pieţele intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 500 kW sau mai puţin, pentru a permite participarea eficace a consumului dispecerizabil, a stocării energiei şi a surselor regenerabile de energie la scară mică, inclusiv participarea directă a clienţilor.

.

(6)Contractele de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice se încheie bilateral, la tarife negociate de rezervare de capacitate de producere a energiei electrice, cu respectarea regulilor de concurenţă.
(7)Pe piaţa de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem achiziţionează servicii de sistem, respectiv de capacitate şi de energie.
(8)Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin contracte bilaterale, la preţuri

negociate sau stabilite prin oferte-tip.

(9)Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea şi decontarea, cantitatea, termenele de executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele de identificare a clientului angro, cu privire la toate tranzacţiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrică şi al instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice încheiate cu clienţi angro şi cu operatori de transport şi de sistem se păstrează de furnizori cel puţin 5 ani şi se pun la dispoziţia ANRE, a Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi naţionale competente, la cererea acestora.
(10)Obligaţia de păstrare a datelor privitoare la tranzacţiile din cadrul instrumentelor financiare derivate se aplică în conformitate cu prevederile liniilor directoare publicate de către Comisia Europeană.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 23, alin. (11) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 248/2022 )

(11)Datele agregate prevăzute la alin. (9) vor fi publicate de ANRE în termen de 30 de zile de la primirea acestora,  cu  respectarea  confidenţialităţii  datelor  sensibile  comercial.

.

(12)Participarea la oricare piaţă de energie electrică este voluntară pentru participanţii la piaţă.

(la data 31-Dec-2021 Art. 23 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 31. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 13-Jan-2017 Art. 24, alin. (3) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 10/2017 )

(la data 30-Jul-2020 Art. 24 din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 26. din Legea 155/2020 )

Art. 25: Accesul la reţeaua electrică

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(1)Deţinătorul de licenţă, persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul energiei fără a fi obligate să deţină licenţă şi clientul final au acces reglementat la reţelele electrice de interes public, conform reglementărilor ANRE. Racordarea la reţelele electrice de interes public şi accesul la reţelele electrice de interes public reprezintă servicii obligatorii, în condiţii reglementate, pe care trebuie să le îndeplinească operatorul de transport şi de sistem, precum şi operatorul de distribuţie, inclusiv comunităţile de    energie    ale    cetăţenilor    care    gestionează    reţelele    de    distribuţie.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta

(2)Racordarea utilizatorilor şi accesul la reţea pot fi restricţionate numai dacă racordarea afectează siguranţa SEN, prin nerespectarea normelor tehnice şi a standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare sau în cazul în care operatorul de transport, operatorul de distribuţie sau comunităţile de energie ale cetăţenilor care gestionează reţelele de distribuţie nu dispun de capacităţile necesare. Refuzul trebuie motivat şi justificat în mod corespunzător pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic  şi  economic,  conform  reglementărilor  emise  de  ANRE.

urgenta 143/2021 )

(21)În cazul refuzului racordării utilizatorilor la reţeaua de transport, reţeaua de distribuţie sau reţeaua de distribuţie gestionată de comunităţile de energie ale cetăţenilor, ANRE se asigură că operatorul de transport, operatorul de distribuţie sau comunităţile de energie ale cetăţenilor furnizează informaţii cu privire

.

.

la măsurile necesare pentru întărirea reţelei.

(22)În cazul în care operatorii de reţea nu dispun de capacităţi suficiente pentru racordarea tuturor capacităţilor de producere a energie electrice pentru care a fost solicitată racordarea, aceştia pot aplica metode bazate pe piaţă de alocare a capacităţii existente a reţelelor, conform reglementărilor aprobate de ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 33. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)Disputele privind accesul la reţeaua electrică se soluţionează de autoritatea competentă prin emiterea unei decizii obligatorii pentru părţi, în termen de două luni de la primirea sesizării sau plângerii. (4)Realizarea de linii electrice directe şi accesul la acestea se reglementează de autoritatea competentă.

(5)Tariful pentru accesul la reţeaua electrică de interes public este reglementat.

.

(6)Producătorii şi furnizorii de energie electrică îşi pot alimenta sediile proprii, filialele şi toţi clienţii, prin intermediul unor linii directe, fără a fi supuşi unor proceduri administrative sau costuri disproporţionate. (la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (6) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (7) din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(8)Realizarea liniilor electrice directe se face cu respectarea normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.
(9)Alimentarea printr-o linie directă trebuie să asigure îndeplinirea condiţiilor privind protecţia consumatorilor prevăzute de prezenta lege.
(10)Deţinătorul unei linii electrice directe are obligaţia să asigure accesul la linia directă, conform reglementărilor autorităţii competente.
(11)Capacităţile de interconexiune finanţate prin investiţii comerciale private se realizează fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943, precum şi ale codurilor de reţea europene. (la data 31-Dec-2021 Art. 25, alin. (11) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

(12)Deciziile privind realizarea investiţiilor aferente capacităţilor de interconexiune se iau în urma unei analize comune efectuate de către operatorii de transport şi de sistem în cauză.
(13)Etapele şi procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la reţelele de transport şi distribuţie se stabilesc prin regulamentul de racordare a utilizatorilor la reţele de interes public, aprobat de ANRE.

Art. 26: Contractul de racordare

(1)La cererea scrisă a unui utilizator de reţea, nou sau preexistent, operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie, după caz, este obligat să comunice, în scris, în termen de 30 de zile, condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea şi să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluţii de racordare.
(2)Contractul de racordare se încheie conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

(la data 03-May-2015 Art. 26, alin. (2) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 11/2015 )

(la data 01-Jan-2021 Art. 26, alin. (2) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 164/2020 )

(3)Operatorul de transport şi de sistem ori operatorul de distribuţie are dreptul de a refuza unui solicitant actualizarea avizului de racordare şi/sau încheierea unui nou contract de transport ori distribuţie pentru un loc de consum preexistent, în situaţia în care pentru acel loc de consum există un contract de furnizare a energiei electrice în derulare încheiat cu un alt client final.
(4)La stabilirea punctului de delimitare patrimonială a instalaţiilor operatorului de reţea şi utilizatorul

acesteia se vor avea în vedere:

a)tipul instalaţiei: de transport, de distribuţie sau de utilizare;
b)limita de proprietate asupra terenurilor, astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de operatorul de reţea şi să se evite cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului;
c)racordarea, în perspectivă, de noi utilizatori la instalaţia de racordare.

Art. 27: Producerea de energie electrică

(1)Producerea de energie electrică şi producerea de energie electrică şi termică în cogenerare se realizează de către operatorii economici care deţin unităţi de producere a energiei electrice, în condiţiile prezentei legi.

(la data 31-Dec-2021 Art. 27, alin. (1^1) din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 27, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta

(2)Producătorii de energie electrică pot beneficia de dispecerizare prioritară în condiţiile prezentei legi şi

conform  art.  12  din  Regulamentul  (UE)  2019/943  şi  a  reglementărilor  ANRE  în  vigoare.

.

.

urgenta 143/2021 )

(3)Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractată pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua

.

.

electrică.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 27, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 28: Obligaţiile producătorilor

(1)Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele obligaţii:

a)să asigure livrările de energie electrică şi serviciile de sistem, cu respectarea condiţiilor impuse prin licenţe, clauze contractuale şi reglementări în vigoare;
b)producătorul care este furnizor de servicii de echilibrare şi care deţine un contract pentru furnizarea capacităţii de echilibrare are obligaţia să transmită operatorului pieţei de echilibrare ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor şi altor cerinţe prevăzute în contractul de furnizare a capacităţii pentru echilibrare;
c)să oferteze serviciile de sistem, în situaţiile prevăzute în reglementările emise de ANRE sau reglementările europene;
d)să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor operatorului de transport şi de sistem.

.

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 28, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 248/2022 )

Art. 29:

(2)În vederea menţinerii unei lichidităţi adecvate a pieţei de electricitate, producătorii au obligaţia să tranzacţioneze cel puţin 40% din producţia anuală de energie electrică prin contracte pe pieţele de energie electrică, pe alte pieţe decât PZU, PI şi PE. Sunt exceptate de la această prevedere capacităţile de producere    puse    în    funcţiune    după    data    de    1    iunie    2020.

Drepturile producătorilor

(1)Producătorii de energie electrică au, în principal, următoarele drepturi:

a)să aibă acces la reţelele electrice de interes public, în condiţiile prezentului titlu;
b)să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
c)să  tranzacţioneze  energia  electrică  pe  piaţa  de  energie  conform  art.  23;

(la data 25-Jul-2022 Art. 29, alin. (1), litera C. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din

Legea 248/2022 )

d)să comercializeze capacităţile de producere a energiei electrice prin încheierea de contracte de rezervare

a acestora în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 191 şi ale art. 23 alin. (7);

e)să înfiinţeze şi să menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătura cu capacităţile sale de producere a energiei electrice, cu clienţii sau cu treptele de conducere operativă;
f)să comercializeze energia termică produsă în cogenerare;
g)să acceseze schemele de sprijin instituite la nivel naţional.

.

(2)Producătorii de energie electrică pot oferta pe piaţa internă europeană servicii de sistem conform

reglementărilor  ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 29 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 30:

Transportul energiei electrice

(1)Activitatea de transport al energiei electrice constituie serviciu public de interes naţional. (2)Transportul energiei electrice se realizează de către operatori de transport şi de sistem, persoane juridice certificate de autoritatea competentă, în condiţiile prezentei legi.

(3)Reţeaua electrică de transport al energiei electrice existentă pe teritoriul României este proprietatea publică a statului pentru activele concesionate către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice

«Transelectrica» – S.A., precum şi pentru bunurile de retur conform contractului de concesiune şi dispoziţiilor legale.

(4)Terenurile pe care se situează reţeaua electrică de transport prevăzută la alin. (3) sunt şi rămân în proprietatea publică a statului pe durata de existenţă a reţelei.

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

.

.

.

.

(la data 26-Feb-2020 Art. 30, alin. (4) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

Decizia 27/2019 )

(5)Activele rezultate din investiţiile efectuate din surse proprii sau din surse atrase ale operatorului de transport şi de sistem, pe durata concesiunii, concretizate în dezvoltări, modernizări şi retehnologizări ale reţelei electrice de transport al energiei electrice prevăzute la alin. (3), fac parte din proprietatea publică a

.

.

statului.

(6)Activele prevăzute la alin. (5) sunt considerate active corporale supuse amortizării, dacă prin lege nu se

prevede altfel.

(7)Prin derogare de la prevederile pct. 14 din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, reţelele electrice de transport al energiei electrice, realizate de către operatori economici care se pot certifica drept operatori de transport şi de sistem conform prevederilor art. 34 alin. (2), au regimul juridic de proprietate privată şi se pot conecta la reţeaua electrică de transport al energiei electrice prevăzută la alin. (3), în condiţiile de serviciu public reglementate de ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 30, alin. (7) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 31: Certificarea operatorului de transport şi de sistem

(1)În cazul în care reţeaua electrică de transport aparţinea unui operator economic integrat vertical la 3 septembrie 2009, operatorul de transport şi de sistem care gestionează această reţea electrică se certifică în calitate de operator de sistem independent astfel:

a)ANRE certifică persoana juridică în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1);
b)pentru a respecta condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1), (3) şi (4), prin hotărâre a Guvernului, elaborată la propunerea ministerului de resort, se desemnează entitatea publică ce deţine, în numele statului, calitatea de acţionar majoritar \a operatorii economici care desfăşoară activităţi de producere şi furnizare, pe de o parte, precum şi entitatea publică ce deţine, în numele statului, calitatea de acţionar majoritar la operatorul de transport şi de sistem, pe de altă parte;
c)în termen de 15 zile de la adoptarea măsurilor prevăzute la !it. b), operatorul de transport şi de sistem transmite ANRE, cu avizul proprietarului reţelei de transport, cererea de certificare însoţită de documentaţia justificativă privind îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34 alin. (1);
d)ANRE emite o decizie de certificare preliminară în termen de maximum 4 luni de la data înregistrării cererii operatorului de transport şi de sistem care se notifică Comisiei Europene, însoţită de documentaţia aferentă;

.

e)procedura de certificare a operatorului de transport şi de sistem se finalizează conform prevederilor art.

51  din  Regulamentul  (UE)  nr.  2019/943;

(la data 31-Dec-2021 Art. 31, alin. (1), litera E. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 43. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

f)desemnarea operatorului de transport şi de sistem în calitate de operator de sistem independent se aprobă de Comisia Europeană ca urmare a comunicării de către ANRE a operatorului economic certificat,

.

după încheierea procedurii de certificare conform lit. e).

(2)În căzui în care un operator economic deţine în proprietate o reţea electrică de transport energie electrică, acesta acţionează ca operator de transport şi de sistem. Procesul de certificare a acestuia, respectiv a celor care îndeplinesc prevederile art. 97 alin. (4) şi se încadrează în definiţia operatorului de transport şi de sistem se realizează de către ANRE, cu respectarea etapelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi
e)şi, respectiv, a prevederilor art. 34 alin. (2).
(3)Împreună cu decizia de certificare, autoritatea competentă este obligată să notifice Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului reţelei de transport sau a operatorului de transport şi de sistem, care este controlat de o persoană ori de persoane din una sau mai multe ţâri terţe, precum şi orice

.

.

circumstanţe în urma cărora o persoană sau persoane din una ori mai multe ţări terţe ar dobândi controlul asupra reţelei de transport sau asupra operatorului de transport şi de sistem, dacă este cazul.

(4)După expirarea termenului de 120 de zile de la transmiterea unei solicitări de certificare din partea unui operator de transport şi de sistem, în lipsa unei decizii a ANRE, certificarea se consideră acordată. Certificarea explicită sau cea tacită devine efectivă numai după ce este notificată Comisiei Europene împreună cu toate informaţiile pertinente aferente şi este urmată procedura prevăzută la art. 51 din Regulamentul  (UE)  nr.  2019/943.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 31, alin. (4) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(5)Deciziile de certificare a unui operator de transport şi sistem emise de ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se notifică Comisiei Europene.
(6)ANRE desemnează şi notifică Comisiei Europene operatorul de transport şi de sistem care deţine în proprietate o reţea de transport, după închiderea procedurii de certificare conform alin. (2)- (5).

(la data 04-Oct-2014 Art. 31 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 127/2014 )

Art. 32: Certificarea unul operator de transport şi de sistem care este controlat de ţări terţe

(1)Înainte de certificarea unui operator de transport şi de sistem care este controlat de o persoană sau de persoane din una sau mai multe ţări terţe, ANRE solicită un aviz Comisiei Europene cu privire la faptul că:
a)entitatea  respectivă  respectă  cerinţele  art.  34  alin.  (1)  şi  (2);

(la data 04-Oct-2014 Art. 32, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din

Legea 127/2014 )

b)acordarea certificării nu pune în pericol siguranţa alimentării cu energie a Uniunii Europene.

.

.

.

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 32, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Legea 127/2014 )

(2)În termen de 60 de zile de la emiterea avizului de către Comisia Europeană, ANRE adoptă şi publică decizia finală cu privire la certificare împreună cu avizul, ţinând cont în cel mai înalt grad de acesta. În situaţia în care Comisia Europeană nu emite un aviz în termen de două luni de la primirea solicitării sau în termen de 120 de zile în cazul în care aceasta a solicitat o opinie suplimentară, se poate considera că nu există  obiecţii  privind  decizia  ANRE.

(3)În cazul în care decizia finală a ANRE diferă de avizul Comisiei Europene, se publică motivarea acestei

decizii.

(4)ANRE refuză certificarea prevăzută la alin. (1) în următoarele situaţii:
a)entitatea în cauză nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 34;
b)acordarea certificării poate pune în pericol siguranţa alimentării cu energie electrică pe teritoriul naţional sau al Uniunii Europene. La examinarea acestui aspect, ANRE ţine seama de:
(i)drepturile şi obligaţiile Uniunii Europene faţă de ţara terţă respectivă în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al oricărui acord încheiat cu una sau mai multe ţări terţe la care Uniunea Europeană este parte şi în care sunt abordate aspecte legate de siguranţa alimentării cu energie;
(ii)drepturile şi obligaţiile României faţă de ţara terţă respectivă în temeiul acordurilor încheiate cu ţara terţă respectivă, în măsura în care acestea respectă dreptul european; precum şi
(iii)alte elemente specifice ale cazului şi de ţara terţă implicată.

Art. 321

(1)Operatorul de transport şi de sistem nu deţine, nu dezvoltă, nu administrează şi nu exploatează instalaţii

de stocare a energiei.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de transport şi de sistem să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalaţii de stocare a energiei care sunt componente de reţea complet integrate şi au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, supusă revizuirii şi aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalaţii sau aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
b)astfel de instalaţii sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei sunt necesare pentru ca operatorii de transport şi de sistem să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalaţii şi servicii nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică;

.

c)ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepţii, a efectuat o evaluare ex-ante a aplicării procedurii de licitaţie, inclusiv a condiţiilor respectivei proceduri de licitaţie, şi şi-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de transport şi de sistem să asigure o procedură de licitaţie corectă.
(3)Decizia de a acorda o excepţie se notifică ACER şi Comisiei Europene, împreună cu informaţiile pertinente referitoare la cerere şi la motivele acordării respectivei excepţii.
(4)ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalaţiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate şi eventualul interes de a investi în astfel de instalaţii. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalaţii în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de transport şi de sistem în acest domeniu în termen de 18 luni. În condiţiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de transport şi de sistem să primească o compensaţie rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiţiei realizate de aceştia în instalaţiile de stocare a energiei.
(5)Alin. (4) nu se aplică în cazul componentelor de reţea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obişnuită a noilor instalaţii de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiţia până în 2024, cu condiţia ca astfel de instalaţii de stocare în baterii:
a)să fie conectate la reţea în următorii doi ani;
b)să fie integrate în sistemul de transport;
c)să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securităţii reţelei în caz de situaţii neprevăzute în reţea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat şi se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situaţia;

.

d)să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică, inclusiv

pentru  echilibrare.

(la data 31-Dec-2021 Art. 32 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 33: Reevaluarea certificării operatorului de transport şi de sistem

(1)Operatorul de transport şi de sistem notifică ANRE orice tranzacţie planificată care poate necesita o reevaluare a conformităţii acesteia cu cerinţele art. 34, precum şi orice circumstanţe în baza cărora o persoană sau persoane dintr-una ori din mai multe ţări terţe ar putea dobândi controlul asupra sistemului de transport sau asupra operatorului de transport şi de sistem.

(2) ANRE poate decide o reevaluare a îndeplinirii de către operatorul de transport şi de sistem a cerinţelor prevăzute la art. 34 alin. (1)-(3): (la data 04-Oct-2014 Art. 33, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 127/2014 )

a)din oficiu;
b)în urma notificării de către operatorul de transport şi de sistem în condiţiile alin. (1);
c)la cererea motivată a Comisiei Europene.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 33, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 34: Condiţii

(3)ANRE verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 34, ori de câte ori au loc modificări cu privire la acţionarii majoritari, persoanele care fac parte din organele de conducere, precum şi candidaţii propuşi în organele de conducere ale operatorului de transport şi de sistem. În cazul constatării neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 34, operatorul de transport şi de sistem şi persoanele verificate au obligaţia să ducă la îndeplinire   măsurile   dispuse   de   ANRE   în   urma   acţiunii   de   verificare.

de certificare a operatorului de transport şi de sistem

(1)Certificarea operatorului de transport şi de sistem care gestionează o reţea electrică de transport, în

calitate de operator de sistem independent, se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

a)aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu are/nu au dreptul:

(i)exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare şi în acelaşi timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra operatorului de transport şi de sistem sau asupra unei reţele de transport; ori (ii)să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport şi de sistem ori asupra unei reţele de transport şi să exercite, totodată, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare;

b)aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu este/nu sunt abilitată/abilitate să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie ori în alte organisme care reprezintă operatorul de

.

transport şi de sistem din punct de vedere juridic în cazul unui operator de transport şi de sistem sau în cazul unei reţele de transport şi, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare;

c)aceeaşi persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare, Cât şi în cazul unui operator de transport şi de sistem ort în cazul unei reţele de transport;
d)operatorul de transport şi de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice şi umane pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 36;
e)operatorul de transport şi de sistem îşi asumă angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, aprobat de autoritatea competentă;

.

f)operatorul de transport şi de sistem are capacitatea de a respecta obligaţiile ce îi revin în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943, inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea cu alţi operatori de transport şi de sistem  la  nivel  european  şi  regional;

(la data 31-Dec-2021 Art. 34, alin. (1), litera F. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 47. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

g)proprietarul reţelei de transport îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 37.
(2)Certificarea operatorului de transport şi de sistem care deţine o reţea de transport în proprietate se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
a)aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu are/nu au dreptul:
(i)să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare şi în acelaşi timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra operatorului de transport sau asupra unei reţele de transport; ori
(ii)să exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport şi de sistem ori asupra unei reţele de transport şi totodată să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare;
b)aceeaşi persoană sau aceleaşi persoane nu este/nu sunt abilitată/abilitate să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie ori în alte organisme care reprezintă operatorul de transport şi de sistem din punct de vedere juridic, în cazul unui operator de transport şi de sistem sau în cazul unei reţele de transport, şi, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere ori de furnizare;
c)aceeaşi persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administraţie sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare, cât şi în cazul unui operator de transport şi de sistem ori în cazul unei reţele de transport.
(3)Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi, respectiv, la alin. (2) lit. a) şi b) cuprind, în special: (i)competenţa de a exercita drepturi de vot;
(ii)competenţa de a numi membri în consiliul de supraveghere, consiliul de administraţie sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic; sau
(iii)deţinerea unei cote majoritare.
(4)În sensul alin. (1) lit. a) şi, respectiv, al alin. (2) lit. a), noţiunea «operator economic care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie» include şi activităţile de producere şi furnizare de gaze naturale, iar termenii «operator de transport şi sistem» şi «reţea de transport» includ şi termenii care se utilizează în acelaşi sens în sectorul gazelor naturale.
(5)Dacă două organisme publice diferite exercită controlul, pe de o parte, asupra unui operator de transport şi de sistem ori asupra unei reţele de transport şi, pe de altă parte, asupra unui operator economic care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare, atunci se consideră că cele două organisme nu sunt aceeaşi persoană ori aceleaşi persoane dacă sunt îndeplinite criteriile de separare prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.

.

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 34 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 127/2014 )

(6)Orice operator de transport şi de sistem certificat pe teritoriul României în condiţiile legii poate să facă parte dintr-o asociere în participaţiune, formată din 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin reţele de transport şi care exercită rolul de operator de transport şi de sistem în două sau mai multe state membre, pentru  sistemele  de  transport  în  cauză.

.

Art. 35: Planuri de dezvoltare

(1)Cel puţin din doi în doi ani, operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora şi de a prezenta ANRE planul de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie, după consultarea prealabilă cu toţi factorii interesaţi. Planul de dezvoltare a reţelei conţine măsuri eficiente pentru a garanta caracterul adecvat al sistemului şi siguranţa alimentării cu energie electrică. Operatorul de transport şi de sistem publică planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani pe site-ul său de internet. (la data 31-Dec-2021 Art. 35, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

(2)Planul de dezvoltare prevăzut la alin. (1), în mod special, trebuie să:
a)conţină în mod special modalităţile de finanţare şi realizare a investiţiilor privind reţelele de transport, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului;
b)indice participanţilor la piaţă principalele infrastructuri de transport care trebuie să fie construite sau modernizate în următorii 10 ani;
c)conţină toate investiţiile deja stabilite şi va identifica noi investiţii care trebuie să fie efectuate în următorii

zece ani;

d)prevadă   un   interval   de   timp   pentru   realizarea   proiectelor   de   investiţii.

(la data 31-Dec-2021 Art. 35, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 48. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 35, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 49. din Ordonanta

(21)Atunci când elaborează planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani, operatorul de transport şi de sistem ia pe deplin în considerare potenţialul utilizării consumului dispecerizabil, a instalaţiilor de stocare a energiei sau a altor resurse ca alternativă la extinderea sistemului, precum şi consumul preconizat, schimburile comerciale cu alte ţări şi planurile de investiţii privind reţelele la nivelul Uniunii Europene şi reţelele regionale, precum şi ţintele asumate de România pentru realizarea obiectivului global al Uniunii Europene.

urgenta 143/2021 )

(3)Planurile prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ANRE.
(4)ANRE evaluează dacă planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani abordează toate necesităţile de investiţii identificate pe parcursul procesului de consultare şi dacă este conform cu planul neobligatoriu la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei pe 10 ani. În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea cu planul la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a reţelei, ANRE consultă ACER. ANRE poate solicita operatorului de transport şi de sistem să îşi modifice planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani. ANRE examinează coerenţa planului de dezvoltare a reţelei pe 10 ani cu planul naţional privind energia şi clima transmis către Comisia Europeană.
(5)ANRE monitorizează şi evaluează punerea în aplicare a planului de dezvoltare a reţelei pe 10 ani.
(6)În situaţiile în care operatorul de transport şi de sistem, din raţiuni diferite de cele imperioase, asupra cărora nu deţine niciun control, nu execută o investiţie care, în conformitate cu planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani, trebuia executată în următorii trei ani, ANRE are obligaţia să adopte cel puţin una dintre următoarele măsuri pentru a garanta executarea investiţiei în cauză, dacă investiţia este încă relevantă pe baza celui mai recent plan de dezvoltare a reţelei pe 10 ani:
a)să solicite operatorului de transport şi de sistem să execute investiţia în cauză;
b)să organizeze o procedură de ofertare privind investiţia în cauză, deschisă tuturor investitorilor;
c)să oblige operatorul de transport şi de sistem să accepte o majorare de capital pentru a finanţa investiţiile necesare şi pentru a permite unor investitori independenţi să participe la capital.
(7)În cazul în care ANRE a recurs la competenţele sale prevăzute la alin. (6) lit. b), aceasta poate obliga operatorul de transport şi de sistem să accepte una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a)finanţarea de către o parte terţă;
b)construirea de către o parte terţă;
c)realizarea noilor active de însuşi operatorul în cauză;
d)exploatarea noului activ de însuşi operatorul în cauză.
(8)Operatorul de transport şi de sistem furnizează investitorilor toate informaţiile necesare pentru realizarea investiţiei, conectează noile active la reţeaua de transport şi, în general, depune toate eforturile pentru a facilita punerea în aplicare a proiectului de investiţii. Măsurile relevante cu privire la finanţare fac obiectul aprobării de către ANRE.

.

.

(9)ANRE elaborează metodologiile necesare pentru recuperarea costurilor cu investiţiile prevăzute la alin. (6),  ce  intră  sub  incidenţa  reglementărilor  relevante  privind  tarifele.

(la data 31-Dec-2021 Art. 35, alin. (3) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 50. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 36: Obligaţiile operatorului de transport şi de sistem

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 51. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(1)Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant, în condiţiile legii, şi evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliaţi, cu respectarea normelor   şi   performanţelor   prevăzute   în   reglementările   tehnice   în   vigoare.

(la data 07-Jan-2014 Art. 36, alin. (2), litera A. din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Ordinul 97/2013 )

.

(2)Operatorul de transport şi de sistem poate să achiziţioneze servicii şi să tranzacţioneze energie

electrică pentru următoarele situaţii:

a)pentru acoperirea consumului în reţelele electrice proprii şi în locurile de consum care îi aparţin, prin tranzacţii pe piaţa angro sau pe piaţa cu amănuntul;
b)pentru menţinerea echilibrului producţie-consum, prin operaţiuni de vânzare-cumpărare în piaţa de echilibrare, operaţiuni de vânzare-cumpărare pe piaţa angro sau prin operaţiuni de vânzare-cumpărare cu alţi operatori de transport din ţările vecine, conform reglementărilor în vigoare şi reglementărilor adoptate la nivel european, deciziilor ACER şi altele similare;
c)pentru asigurarea mecanismelor de cuplare a pieţelor de energie electrică la care România este parte;
d)pentru  tranzacţionare  în  contrapartidă,  redispecerizare,  compensarea  dezechilibrelor.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (3) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 52. din Ordonanta

(3)Operatorul de transport şi de sistem poate efectua operaţiuni de vânzare-cumpărare de servicii de sistem cu operatorii de transport şi de sistem din alte ţări ale Uniunii Europene în baza reglementărilor europene care facilitează crearea şi dezvoltarea pieţelor regionale, cu producătorii sau clienţii, conform reglementărilor  emise  de  ANRE.

.

.

.

.

.

urgenta 143/2021 )

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 36, alin. (4) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. V din Legea 155/2020 )

(4)Tranzacţiile cu energie electrică şi servicii de sistem se realizează pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, prin mecanisme concurenţiale, conform reglementărilor autorităţii competente.

.

.

(5)Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul de sistem în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii SEN, asigurând conducerea operativă, în scopul realizării siguranţei funcţionării, stabilităţii frecvenţei şi tensiunii, continuităţii în alimentarea clienţilor şi coordonării schimburilor de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice.
(51)Operatorului de transport şi de sistem nu i se permite să refuze racordarea la reţea invocând costuri suplimentare generate de creşterea necesară a capacităţii elementelor de sistem în perimetrul imediat al punctului de racordare sau racordarea unei noi instalaţii de producere sau a unei noi instalaţii de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări posibile ale capacităţilor de reţea disponibile, de exemplu, congestia în părţile îndepărtate ale sistemului de transport. Operatorul de transport şi de sistem furnizează toate informaţiile necesare racordării.
(52)Operatorul de transport şi de sistem poate să limiteze capacitatea de racordare garantată sau să ofere condiţii de racordare supuse unor limitări operaţionale pentru a asigura eficienţa economică în ceea ce priveşte noi instalaţii de producere sau noi instalaţii de stocare a energiei, cu condiţia ca aceste limitări să fi fost aprobate de ANRE.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (5) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 53. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(53)ANRE garantează faptul că toate limitările capacităţii de racordare garantate sau limitările operaţionale se introduc pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii şi nu creează obstacole nejustificate la intrarea pe piaţă. Atunci când instalaţia de producere sau instalaţia de stocare a energiei suportă costurile legate   de   asigurarea   racordării   nelimitate,   nu   se   aplică   nicio   limitare.

.

(6)Operatorul de transport şi de sistem poate deţine acţiuni la societăţi comerciale înfiinţate pe teritoriul naţional sau al altor state, având ca obiect principal de activitate alocarea capacităţilor de interconexiune şi verificarea siguranţei reţelei la nivel regional, acoperind teritoriul a două sau mai multe state.
(7)Operatorul de transport şi de sistem desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
a)asigură capacitatea pe termen lung a reţelei de transport de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică şi exploatează, întreţine, reabilitează şi dezvoltă în condiţii economice reţeaua de transport pentru a-i asigura siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa, cu respectarea normelor privind protecţia mediului;
b)garantează mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public;
c)contribuie la realizarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică, prin asigurarea unor capacităţi de transport adecvate şi prin menţinerea fiabilităţii acestora;
d)asigură gestionarea fluxurilor de energie în reţeaua de transport, ţinând seama de schimburile de energie

cu alte sisteme interconectate;

d1)răspunde de asigurarea unui sistem electroenergetic sigur, fiabil şi eficient;

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera D. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 54. din

d2)asigură utilizarea tuturor serviciilor de sistem, inclusiv acelea oferite de consumul dispecerizabil şi de instalaţiile  de  stocare  a  energiei,  în  măsura  în  care  acestea  sunt  disponibile;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera E. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 55. din

e)achiziţionează serviciile de sistem pentru stabilitatea frecvenţei şi califică producătorii, consumatorii dispecerizabili, operatorii de instalaţii de stocare a energiei şi furnizorii de servicii de echilibrare pe baza unei  proceduri  proprii,  aprobată  de  ANRE;

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

f)realizează schimbul de informaţii cu alţi operatori de transport şi de sistem interconectaţi şi cu alţi operatori economici din sectorul energiei, cu respectarea reglementărilor ENTSO-E privind protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date;

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera G. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 56. din

g)asigură alocarea capacităţilor de interconexiune, pune la dispoziţia participanţilor piaţa de alocare de capacitate, colectează venituri rezultate din gestionarea congestiilor şi efectuează plăţi în temeiul mecanismului de compensare între operatorii de transport şi de sistem în conformitate cu regulamentele europene acordând şi gestionând accesul terţilor şi oferind explicaţii motivate atunci când refuză un astfel de acces, fără să abuzeze, în situaţia vânzării sau a cumpărării de energie electrică de către operatori economici afiliaţi, de informaţiile sensibile din punct de vedere comercial obţinute de la terţi în contextul acordării  accesului  la  reţea,  sub  supravegherea  ANRE;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera H. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 56. din

h)exploatează, întreţine şi dezvoltă instalaţiile de măsurare şi contorizare a transferului de energie electrică prin reţelele electrice de transport şi la interfaţa cu utilizatorii reţelelor electrice de transport care îi aparţin, instalaţiile de măsurare şi contorizare a energiei electrice produse în instalaţiile utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de transport şi amplasate în instalaţiile utilizatorilor în situaţiile prevăzute în reglementările ANRE, instalaţiile de informatică şi telecomunicaţii din reţelele electrice de transport aferente SEN;

.

.

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

i)analizează şi avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare de către utilizatorii reţelelor electrice de transport, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;
j)asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică conform reglementărilor ANRE în vederea realizării decontării dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, precum şi accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare, respectiv transmiterea la utilizatori  a  rezultatelor  măsurătorilor  de  energie  electrică  produsă  în  instalaţiile  acestora; (la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera J. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 57. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

k)realizează planificarea operaţională şi conducerea operativă a SEN la nivel central şi teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementărilor legale în vigoare, acordând prioritate instalaţiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau care produc energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, în măsura în care funcţionarea sigură a reţelei naţionale de energie electrică permite acest lucru; l)autorizează personalul care realizează conducerea operativă, conform reglementărilor în vigoare; m)culege, înregistrează şi arhivează datele statistice privind funcţionarea SEN;

.

n)elaborează şi supune aprobării autorităţii competente normele tehnice şi reglementările specifice necesare pentru realizarea activităţii de conducere operativă, cu consultarea participanţilor la piaţa de energie electrică;
o)elaborează, în condiţiile legii, planul de apărare a SEN, respectiv planul de restaurare a SEN;

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera O. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 58. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

p)elaborează studii, programe şi lucrări privind dezvoltarea SEN;
q)elaborează şi supune aprobării autorităţii competente regulile privind managementul congestiilor, inclusiv pe capacităţile de interconexiune, precum şi normele de atribuire a capacităţilor de interconexiune; r)organizează şi administrează piaţa de echilibrare a energiei electrice.
s)previne  transferarea  discriminatorie  a  informaţiilor  sensibile  comercial.

(la data 04-Oct-2014 Art. 36, alin. (7), litera R. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 16. din

Legea 127/2014 )

ş)adoptă un cadru de cooperare şi coordonare între centrele de coordonare regionale;

t)participă la evaluarea adecvării resurselor la nivel european şi la nivel naţional, conform capitolului IV din

Regulamentul (UE) 2019/943;

ţ)digitalizează sistemele de transport;

u)gestionează datele, inclusiv cele privind dezvoltarea de sisteme de gestionare a datelor, de securitatea cibernetică şi de protecţie a datelor, sub rezerva normelor aplicabile şi fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi;
v)stabileşte şi publică proceduri transparente şi eficiente privind racordarea nediscriminatorie la sistemul de transport a unor noi instalaţii de producere şi a unor noi instalaţii de stocare a energiei, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile respective sunt supuse aprobării ANRE;

.

x)colectează toate tarifele aferente sistemului de transport, inclusiv tarifele de acces la reţea şi tarifele

pentru  servicii  de  sistem;

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7), litera S. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 59. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 36, alin. (7) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 17. din Legea

(71)Operatorul de transport şi de sistem certificat ca operator de sistem independent răspunde de operarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de transport şi de garantarea capacităţii pe termen lung a acesteia de a soluţiona cererile rezonabile prin planificarea investiţiilor. În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei de transport, operatorul de sistem independent este responsabil de planificarea, inclusiv de procedura de autorizare,    construirea    şi    darea    în    exploatare    a    noii    infrastructuri.

.

.

.

.

.

127/2014 )

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (7^1) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 60. din

(72)În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (7), operatorul de transport şi de sistem ţine cont de recomandările  formulate  de  centrele  de  coordonare  regionale.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(8)În caz de avarie majoră care periclitează siguranţa funcţionării SEN, operatorul de transport şi de sistem poate dispune, pe o perioadă limitată, folosirea rezervei de apă în afara programelor de exploatare a acumulărilor, cu obligaţia anunţării autorităţilor competente în gospodărirea apelor.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (9) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(9)Restricţiile în aprovizionarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrelor de către operatorul de transport şi de sistem. Orice măsură de siguranţă trebuie luată în strânsă colaborare şi cu consultarea altor operatori de transport şi de sistem implicaţi, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, a acordurilor privind schimbul de informaţii,  regulamentelor  europene  şi  a  codurilor  de  reţea.

(10)Operatorul de transport şi de sistem publică informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, conform reglementărilor ANRE, prevederilor europene, în vederea asigurării accesului eficient la reţea, a unei concurenţe efective şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie, păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-au obţinut în cursul desfăşurării activităţii, inclusiv a celor obţinute de la terţi în contextul acordării sau al negocierii accesului la reţea, şi nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale operatorului economic, cu excepţia cazului în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii  comerciale.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (10) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(11)Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de transport al energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor în vigoare.
(12)Operatorul de transport şi de sistem alocă capacităţi de interconexiune pe una sau mai multe graniţe împreună cu alţi operatori economici, inclusiv pentru cei înregistraţi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei, în condiţiile semnării unui memorandum de înţelegere între părţi, avizat de ANRE.
(13)Operatorul de transport şi sistem desemnat elaborează şi transmite ANRE, în vederea aprobării şi publicării, specificaţiile, caracteristicile şi criteriile tehnice de siguranţă, precum şi normele tehnice care stabilesc cerinţele minime de proiectare şi exploatare a echipamentelor care se conectează la sistemul energetic, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile. Aceste norme asigură interoperabilitatea sistemelor şi sunt obiective şi nediscriminatorii. Înainte de a fi aprobate de ANRE, normele menţionate sunt notificate Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 36, alin. (12) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 19. din Legea 127/2014 )

(14)Operatorul de transport şi de sistem este obligat să publice toate costurile privind operarea, menţinerea şi  dezvoltarea  reţelelor,  în  conformitate  cu  reglementările  ANRE.

(15)Pentru îndeplinirea obligaţiei menţionate la alin. (7) lit. e), operatorul de transport şi de sistem achiziţionează servicii de echilibrare, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)utilizarea unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, conforme cu Regulamentul (UE) 2017/2.195, cu Regulamentul (UE) 2019/943 şi cu reglementările ANRE;
b)cu participarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a participanţilor la piaţă care îndeplinesc condiţiile de calificare tehnică, inclusiv a participanţilor la piaţă care oferă energie din surse regenerabile, a participanţilor la piaţă care oferă servicii de consum dispecerizabil, a operatorilor de instalaţii de stocare a energiei şi a participanţilor la piaţă implicaţi în agregare. ANRE şi operatorul de transport şi de sistem, în strânsă colaborare cu toţi participanţii la piaţă, stabilesc cerinţele tehnice de participare la pieţele respective, pe baza caracteristicilor tehnice ale respectivelor pieţe.
(16)Operatorul de transport şi de sistem achiziţionează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei de la oricare participant la piaţă, inclusiv participanţii la piaţă care oferă energie din surse regenerabile, participanţii la piaţă care oferă servicii de consum dispecerizabil, operatorii instalaţiilor de stocare a energiei şi participanţii la piaţă angajaţi în agregare, în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, aprobate de ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (15). Procedurile prin care se achiziţionează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei au în vedere un preţ maximal stabilit în condiţii de eficienţă economică în conformitate cu reglementările ANRE.

.

(la data 29-Mar-2024 Art. 36, alin. (16) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanta urgenta 32/2024 )

(la data 29-Mar-2024 Art. 36, alin. (16) din titlul I, capitolul IV completat de Art. III, punctul 3. din Ordonanta

(161)În situaţia în care, în urma derulării procedurii de achiziţie prevăzute la alin. (16), nu se prezintă niciun ofertant pentru un tip de serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenţei, la solicitarea operatorului de transport şi de sistem justificată de necesitatea menţinerii siguranţei în funcţionare a sistemului, prin derogare de la prevederile alin. (16), ANRE poate decide ca pentru o perioadă limitată de cel mult un an operatorul de transport şi de sistem să aibă dreptul să solicite, prin dispoziţie de dispecer, furnizarea serviciului respectiv la preţul maximal prevăzut la alin. (16) de către un operator economic capabil din punct de vedere tehnic să presteze respectivul serviciu de sistem. Perioada poate fi extinsă în urma derulării unei noi proceduri de achiziţie de către operatorul de transport şi de sistem, la care nu se prezintă  niciun  ofertant.

urgenta 32/2024 )

(17)Achiziţia serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu se aplică componentelor de reţea complet integrate.

.

(18)Operatorul de transport şi de sistem se coordonează cu operatorii de distribuţie pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor, pentru a asigura funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului şi pentru a facilita dezvoltarea pieţei.
(19)Operatorul de transport şi de sistem este remunerat în mod adecvat pentru achiziţionarea serviciilor de sistem pentru a i se permite să recupereze cel puţin costurile corespunzătoare rezonabile, inclusiv cheltuielile necesare pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi costurile infrastructurii. (la data 31-Dec-2021 Art. 36, alin. (14) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 62. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 37: Atribuţiile proprietarului reţelei de transport în cazul operatorilor transport şi de sistem care gestionează o reţea electrică de transport (la data 04-Oct-2014 Art. 37 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 127/2014 )

(1)În cazul operatorilor de transport şi de sistem care gestionează o reţea electrică de transport, proprietarul reţelei de transport:
a)cooperează cu operatorul de transport şi de sistem în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia, furnizând toate informaţiile relevante atât acestuia, precum şi către ANRE, care monitorizează schimbul de informaţii dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietar;
b)finanţează şi/sau îşi dă acordul asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua electrică transport, stabilite de operatorul de transport şi de sistem şi aprobate în prealabil de ANRE, care are obligaţia să efectueze consultări atât cu acesta, cât şi cu celelalte părţi interesate;
c)deţine răspunderea privind activele reţelei de transport, cu excepţia răspunderii privind atribuţiile operatorului de transport şi de sistem;

.

d)oferă garanţii privind facilitarea finanţării eventualelor extinderi ale reţelei, cu excepţia investiţiilor pentru care şi-a dat acordul să fie finanţate de către orice parte interesată, inclusiv de către operatorul de transport şi  de  sistem,  potrivit  prevederilor  lit.  b).

(la data 04-Oct-2014 Art. 37, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 127/2014 )

(2)Consiliul Concurenţei, în strânsă cooperare cu ANRE, este abilitat cu competenţele necesare pentru a monitoriza în mod eficient respectarea de către proprietarul reţelei de transport a obligaţiilor acestuia, în temeiul alin. (1).

(3)Proprietarul reţelei de transport nu este responsabil de acordarea şi gestionarea accesului terţilor şi nici de  planificarea  investiţiilor  în  reţeaua  de  transport.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 37, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 21. din Legea 127/2014 )

Art. 38: Separarea proprietarului reţelei de transport

(1)În cazul în care proprietarul reţelei de transport face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, proprietarul reţelei de transport este independent cel puţin în ceea ce priveşte statutul său juridic, organizarea şi procesul decizional faţă de alte activităţi care nu au legătură cu transportul energiei electrice.
(2)Pentru a asigura independenţa proprietarului reţelei de transport în condiţiile alin. (1), se aplică următoarele criterii minime:
a)persoanele cu funcţie de conducere din cadrul proprietarului reţelei de transport nu pot face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul energiei electrice care răspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităţilor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei electrice; b)persoanele cu funcţie de conducere din cadrul proprietarului reţelei de transport acţionează independent de orice interes de piaţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
c)proprietarul reţelei de transport stabileşte un program de conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabileşte şi obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă;
d)proprietarul reţelei de transport desemnează o persoană sau un organism, denumită/ denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate şi care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate, ce se va publica pe site-ul operatorului de transport şi de sistem.
e)proprietarul reţelei de transport şi operatorul de transport şi de sistem, respectiv partea rămasă din operatorul economic prevăzut la alin. (1) nu utilizează servicii comune, cu excepţia serviciilor pur administrative sau a celor informatice;
f)proprietarul reţelei de transport păstrează confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere

comercial pe care le-a obţinut în cursul desfăşurării activităţilor sale, previne transferarea discriminatorie a

.

.

acestora şi nu divulgă nicio informaţie sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părţi ale operatorului economic, cu excepţia cazului în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacţii  comerciale.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 38, alin. (2), litera D. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 22. din

Legea 127/2014 )

(3)Proprietarul reţelei de transport transmite spre aprobare, la ANRE, toate proiectele de contracte ce urmează a fi încheiate cu operatorul de transport şi de sistem, inclusiv cele referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum şi a celor realizate ca urmare a investiţiilor în reţeaua de transport.

Art. 39: Raportarea fluxurilor fizice de energie electrică

Operatorul de transport şi de sistem este obligat, conform reglementărilor ANRE, să întocmească, din 3 în 3 luni, un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrică ce s-au derulat în cadrul importurilor de energie electrică din ţări terţe Uniunii Europene în cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportării, care se transmite ANRE şi ministerului de resort, în vederea informării Comisiei Europene.

Art. 40: Interdicţii privind deţinerea controlului asupra operatorilor de transport şi de sistem Operatorilor economici care desfăşoară oricare dintre activităţile de producere sau de furnizare de energie electrică le este interzis ca, direct ori indirect, să exercite controlul ori să exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport şi de sistem separaţi din alte state ale Uniunii Europene care aplică dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.

Art. 41: Interdicţii privind personalul Operatorului de transport şi de sistem

(1)Operatorului de transport şi de sistem care a făcut parte dintr-un operator economic integrat vertical, precum şi personalului din cadrul său le este interzis transferul informaţiilor deţinute, sensibile din punct de vedere comercial, către orice operatori economici din sectorul energiei electrice care desfăşoară activităţi de producţie sau furnizare.
(2)Persoanele care exercită în cadrul operatorului de transport şi de sistem funcţii relevante în temeiul cărora au avut acces la informaţii comerciale sensibile au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora şi nu pot ocupa funcţii similare în cadrul operatorilor economici din domeniul producerii şi/sau furnizării de energie electrică, pe o perioadă de minimum 4 ani de la data încetării raporturilor contractuale cu operatorul de transport şi de sistem, potrivit clauzelor prevăzute şi reglementate în contractul individual de muncă. (la data 31-Dec-2021 Art. 41, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 63. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

Art. 42: Interdicţii

Pentru protecţia instalaţiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice:

.

a)să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute  în  acesta;

(la data 30-Jul-2020 Art. 42, litera A. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 155/2020 )

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 42, litera B. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea

b)să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a  reţelelor  electrice  de  transport,  fără  acordul  operatorului  de  transport  şi  de  sistem;

.

.

155/2020 )

c)să depoziteze materiale pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă a instalaţiilor, fără acordul operatorului de transport şi de sistem;
d)să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau să intervină în orice alt mod asupra

acestora;

e)să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de avertizare aferente instalaţiilor

de transport;

f)să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de transport şi de sistem.

Art. 43: Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

(1)Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică asigură organizarea şi administrarea pieţei cuplate intrazilnice şi a pieţei cuplate pentru ziua următoare.

(la data 25-Oct-2023 Art. 43, alin. (1) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 94/2023 )

.

(2)Operatorului desemnat al pieţei de energie electrică nu îi este permisă divulgarea informaţiilor legate de tranzacţiile de energie electrică pe care le deţine, obţinute pe parcursul activităţii sale altfel decât în condiţiile legii.
(3)Preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe piaţa intrazilnică şi pe piaţa pentru ziua următoare se fac publice conform reglementărilor ANRE.
(4)Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică are dreptul să perceapă tarife corespunzătoare serviciilor prestate pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1).
(5)Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică are dreptul să îşi recupereze prin tarife costurile suportate, în cazul în care acestea sunt efectuate în mod eficient, sunt rezonabile şi proporţionale. (6)Tarifele practicate de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, menţionate la alin. (4) şi (5), se stabilesc pe baza metodologiei aprobate şi publicate de ANRE. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, precum şi o cotă rezonabilă de profit.

(la data 31-Dec-2021 Art. 43 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 64. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 44: Distribuţia energiei electrice

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 44, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 155/2020 )

(1)Distribuţia energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuţie, persoană juridică, titulară de  licenţă  sau  exceptată  de  la  licenţiere  conform  prevederilor  art.  10  alin.  (42).

(2)Operatorii de distribuţie prestează servicii pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acestea oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele prezentei legi, cu respectarea normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare. (3)Reţelele electrice de distribuţie se delimitează faţă de instalaţiile de producere sau de reţelele electrice de transport şi de cele ale clienţilor finali în punctele de delimitare patrimonială.
(4)Terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului.

.

*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 16 alin. (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), art. 19 alin.

(3), art. 20 alin. (3), art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) şi (11), art. 14 alin.

(3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie stabileşte că: Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă numai în măsura în care capacităţile energetice au fost realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007; pentru capacităţile energetice realizate anterior, exercitarea de către titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute se face cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune.

Titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de capacităţile energetice pot pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi de titularii licenţelor, în exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, indiferent de momentul realizării capacităţii energetice (anterior sau ulterior intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007).

Dispoziţiile art. 35 alin. (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 13/2007, respectiv cele ale art. 30 alin. (4) şi art. 44 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 se opun ca titularii dreptului de proprietate privată afectaţi de reţelele electrice de transport ori de distribuţie existente la data intrării în vigoare a legii să obţină indemnizare pentru lipsa de folosinţă de la titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care se situează respectivele  capacităţi  energetice,

(la data 26-Feb-2020 Art. 44, alin. (4) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Actul din

Decizia 27/2019 )

(5)Fac excepţie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuţie, titular de licenţă, a dobândit dreptul de proprietate, în condiţiile legii.
(6)Reţelele electrice de distribuţie se dezvoltă pe baza principiilor de eficienţă economică, cu respectarea planurilor de urbanism, a dreptului de proprietate, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi vieţii persoanelor şi cu economisirea energiei, conform normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare.
(7)Cheltuielile pentru modificarea instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice, ca urmare a racordării de noi utilizatori sau a schimbării caracteristicilor energetice iniţiale ale utilizatorilor existenţi, inclusiv pentru

.

eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor emise de autoritatea competentă,

în baza unor criterii obiective.

(8)În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (7) sunt suportate de către client, capacităţile energetice rezultate vor fi preluate de către operatorul de distribuţie cu despăgubire, conform unei metodologii aprobate de ANRE, în 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(9)Până la data intrării în vigoare a reglementărilor emise de autoritatea competentă, suportarea cheltuielilor de modificare a instalaţiilor se află în sarcina celui care a generat modificarea.
(10)Operatorul de distribuţie este obligat:
a)să ofere o soluţie de racordare la reţea a tuturor solicitanţilor;
b)să comunice condiţiile de racordare;
c)să  racordeze  toţi  solicitanţii  la  sistemul  de  distribuţie.

(la data 19-Dec-2020 Art. 44, alin. (10) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 290/2020 )

.

.

.

(la data 19-Dec-2020 Art. 44, alin. (10) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 1. din Legea

(11)Restricţionarea accesului la reţea al solicitanţilor având calitatea de consumatori sau producători de energie  electrică  este  interzisă  în  afara  condiţiilor  prevăzute  de  lege.

290/2020 )

Art. 441: Caracterul activităţii de distribuţie

Activitatea de distribuţie a energiei electrice, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise,

constituie  serviciu  public  de  interes  general.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 44 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 24. din Legea 127/2014 )

Art. 45: Operatorul de distribuţie

(1)Operatorul de distribuţie are următoarele atribuţii principale:

.

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 45, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din

a)exploatează, retehnologizează, reabilitează şi dezvoltă reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, în condiţii economice, precum şi cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului şi promovarea eficienţei energetice, astfel încât să fie asigurată capacitatea pe termen lung  de  a  satisface  solicitări  rezonabile  de  racordare  la  reţeaua  de  distribuţie;

Legea 127/2014 )

a1)asigură achiziţionarea, montarea, sigilarea, verificarea, citirea şi, dacă este cazul, înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalaţiile utilizatorilor, conform reglementărilor

.

ANRE;

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 65. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

b)asigură tranzitarea energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie, la cererea şi cu informarea operatorului de transport şi de sistem, pentru acele zone ale ţării în care nu există capacitate suficientă prin reţelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice, inclusiv centrale electrice de cogenerare, pentru conectarea la sistemul electroenergetic al unei ţări vecine, în condiţiile existenţei unui acord bilateral în acest sens, în cazul incidenţelor în SEN şi al executării lucrărilor de exploatare şi mentenanţă sau al lucrărilor noi în reţelele de transport, care pun în indisponibilitate temporară reţelele de transport din zonă;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (1), litera C. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 66. din

c)elaborează, prin consultare cu utilizatorii relevanţi ai reţelei şi cu operatorul de transport şi de sistem, un plan transparent de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, care va fi publicat împreună cu rezultatele procesului de consultare publică cel puţin la fiecare doi ani şi prezentat ANRE spre aprobare, însoţit de rezultatele procesului de consultare publică. Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie oferă transparenţă în privinţa serviciilor de flexibilitate necesare pe termen mediu şi lung şi stabileşte cel puţin investiţiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuţie principală necesară pentru a racorda noile capacităţi de producere şi noii consumatori, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Planul de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie include, dar fără a se limita la utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienţei energetice, a instalaţiilor de stocare a energiei sau a altor resurse pe care trebuie să le utilizeze operatorul de distribuţie ca alternativă la  extinderea  sistemului;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

d)asigură conducerea operativă în conformitate cu licenţa de distribuţie, acordând prioritate în dispecerizare instalaţiilor de producere care folosesc surse de energie regenerabilă sau celor care produc

.

energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, în măsura în care funcţionarea sigură a reţelei naţionale de energie electrică permite acest lucru;

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (1), litera E. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 67. din

e)difuzează, în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu normele privind protecţia datelor, informaţiile referitoare la propriile activităţi, necesare utilizatorilor de reţea, nefiindu-i permisă divulgarea informaţiilor comerciale cu caracter confidenţial obţinute pe parcursul activităţii sale. În acest sens, programul de conformitate menţionat la art. 48 alin. (2) lit. d) trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru a exclude accesul discriminatoriu  la  date  al  părţilor  eligibile,  după  cum  se  prevede  la  art.  632;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

f)supune aprobării operatorului de transport şi de sistem programul reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere planificate în instalaţiile cu tensiunea nominală de linie de 110 kV;
g)monitorizează siguranţa în funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum şi indicatorii de performanţă a serviciului de distribuţie.
h)achiziţionează produse şi servicii necesare în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a reţelei electrice de distribuţie, precum şi în vederea măsurării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în instalaţiile utilizatorilor. Normele adoptate de către operatorul de distribuţie în acest scop sunt obiective, transparente şi nediscriminatorii şi sunt elaborate în coordonare cu operatorul de transport şi de sistem şi cu alţi participanţi la piaţă relevanţi. Clauzele şi condiţiile, inclusiv normele şi tarifele, după caz, aplicabile furnizării de astfel de produse şi prestării de astfel servicii de către operatorii de distribuţie se stabilesc în mod nediscriminatoriu şi au în vedere costurile şi se publică pe pagina de internet a operatorului de distribuţie;
i)în îndeplinirea atribuţiilor menţionate la lit. h), operatorul de distribuţie achiziţionează serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei şi care sunt necesare pentru reţeaua sa, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, cu excepţia cazului în care ANRE a determinat că prestarea bazată pe piaţă a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu este rentabilă şi a acordat o derogare. Obligaţia de a achiziţiona servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei nu se aplică componentelor de reţea complet integrate;
j)cooperează cu operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/943 şi cu art. 182 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, pentru participarea efectivă la pieţele cu amănuntul, la pieţele angro şi la pieţele de echilibrare a participanţilor la piaţă racordaţi la reţeaua lor. Prestarea de servicii de echilibrare care rezultă din resurse situate în reţeaua electrică de distribuţie este convenită cu operatorul de transport şi de sistem;
k)aprobă racordarea la reţelele electrice de distribuţie a punctelor de reîncărcare private şi cu acces public, conform reglementărilor ANRE;

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (1), litera G. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 68. din

l)acţionează ca un facilitator de piaţă neutru în achiziţionarea energiei pe care o foloseşte pentru a acoperi pierderile de energie din sistem, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, cu  respectarea  reglementărilor  ANRE;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (1) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 69. din Ordonanta

(11)Operatorului de distribuţie nu i se permite să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu excepţia cazului în care operatorul de distribuţie deţine puncte  de  reîncărcare  exclusiv  pentru  uz  propriu.

.

.

.

.

urgenta 143/2021 )

(2)În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie poate întrerupe funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar lucrărilor de întreţinere şi reparaţii planificate, cu anunţarea prealabilă a utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie.

.

(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i), operatorul de distribuţie va asigura condiţiile pentru participarea efectivă a tuturor participanţilor la piaţă, pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurenţiale aprobate de ANRE. De asemenea, operatorul de distribuţie poate participa la piaţa angro de energie electrică numai pentru tranzacţii necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice de distribuţie şi pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurenţiale  aprobate  de  ANRE.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (3) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 70. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(4)Atribuţiile privind dezvoltarea sistemului de distribuţie prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu sunt aplicabile

operatorului unui sistem de distribuţie închis.

(5)Operatorul  de  distribuţie  are  obligaţia  executării  lucrărilor  de realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a reţelelor electrice în vederea creşterii nivelului de calitate al serviciului de distribuţie a energiei electrice. În acest scop şi pentru adoptarea unor soluţii tehnice cât mai eficiente, echipamentele tehnice pot fi amplasate pe domeniul public, în zone intravilane în variantele constructive subterană sau supraterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea reţelelor edilitare.
(6)Situaţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, contrare prevederilor alin. (5), sunt soluţionate de operatorul de distribuţie în termen de 60 de zile de la data primirii unei solicitări în acest sens de la persoanele îndreptăţite.
(7)Prin derogare de la alin. (11), ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)în urma unei proceduri de licitaţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, supuse revizuirii şi aprobării de către ANRE, fie nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, fie aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
b)ANRE a efectuat o analiză ex-ante a condiţiilor procedurii de licitaţie în temeiul lit. a) şi şi-a dat aprobarea; c)operatorul de distribuţie exploatează punctele de reîncărcare pe baza accesului la reţea al terţilor în conformitate cu art. 25 şi nu face discriminări între utilizatorii sau categoriile de utilizatori ai reţelei, în special în favoarea întreprinderilor sale conexe.
(8)ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de distribuţie să asigure o procedură de licitaţie corectă.
(9)În cazul implementării condiţiilor prevăzute la alin. (7), ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al altor părţi de a deţine, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de distribuţie în acest domeniu, sub rezerva finalizării cu succes a unei proceduri de licitaţie menţionate la alin. (7) lit. a). În condiţiile procedurii respective, ANRE poate permite operatorului de distribuţie să recupereze valoarea reziduală a investiţiei în infrastructura de reîncărcare.
(10)În cazul clientului final casnic, în vederea emiterii facturii de regularizare, operatorul de distribuţie are obligaţia de a asigura citirea indexului grupului de măsurare al clientului la un interval de timp de maximum 3 luni.

.

(11)În cazul schimbării furnizorului/agregatorului de către clientul final, operatorul de reţea are obligaţia efectuării citirii indexului echipamentului de măsurare şi transmiterii datelor de consum furnizorului/agregatorului actual şi noului furnizor/agregator în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului în cazul în care clientul final

nu transmite indexul autocitit până la data stabilită conform reglementărilor ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45, alin. (6) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 71. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(12)Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina  clienţilor  pentru  acest  serviciu.

Art. 451: Stimulente pentru utilizarea flexibilităţii în reţelele de distribuţie

(1)ANRE elaborează cadrul de reglementare prin care operatorii de distribuţie sunt stimulaţi să achiziţioneze servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor în regiunile pe care le deservesc, în vederea îmbunătăţirii eficienţei în ceea ce priveşte exploatarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie. (2)Operatorii de distribuţie pot achiziţiona serviciile prevăzute la alin. (1) de la entităţile care oferă servicii de producere distribuită, de consum dispecerizabil sau de stocare a energiei şi promovează luarea unor măsuri de eficienţă energetică, în cazul în care aceste servicii reduc în mod eficient din punctul de vedere

.

al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităţilor de energie electrică şi susţin funcţionarea eficientă şi sigură a sistemului de distribuţie.

(3)Operatorii de distribuţie achiziţionează serviciile prevăzute la alin. 1 conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă, conform reglementărilor ANRE.
(4)ANRE elaborează specificaţiile pentru serviciile de flexibilitate achiziţionate şi, după caz, produsele de piaţă standardizate pentru astfel de servicii cel puţin la nivel naţional.
(5)Operatorii de distribuţie schimbă între ei toate informaţiile necesare şi se coordonează cu operatorii de transport şi de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcţionarea eficientă şi sigură a sistemului şi pentru a facilita dezvoltarea pieţei.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 45 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 72. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(6)Operatorii de distribuţie sunt remuneraţi în mod adecvat pentru achiziţionarea unor astfel de servicii pentru a le permite să recupereze cel puţin costurile rezonabile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile  de  informare  şi  comunicare  necesare  şi  costurile  cu  infrastructura.

Art. 46: Obligaţiile proprietarului reţelei de distribuţie

(1)Orice persoană care deţine în proprietate sau în folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare a prezentei legi este obligată să asigure accesul la reţea, conform reglementărilor autorităţii competente.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 46, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 155/2020 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 46, alin. (2^2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 73. din

(21)În situaţia prevăzută la alin. (2) în care nu poate fi dovedit dreptul de proprietate asupra reţelei de distribuţie a energiei electrice, operatorul de distribuţie concesionar, titular de licenţă în zona în care se află reţeaua electrică respectivă, are obligaţia de a presta serviciul de distribuţie pentru utilizatorii acesteia, până la identificarea proprietarului reţelei în cauză.
(22)În cazul în care proprietarul unei reţele de distribuţie de interes public aflate în zona de concesiune a unui operator de distribuţie concesionar intenţionează să înstrăineze reţeaua de distribuţie sau în situaţia prevăzută la alin. (2), acesta are obligaţia de a face o ofertă de vânzare operatorului de distribuţie concesionar, la o valoare justificată care nu poate depăşi valoarea netă contabilă a activelor componente. În cazul în care valoarea nu poate fi demonstrată prin documente contabile, proprietarul reţelei poate solicita certificarea valorii acesteia de un expert autorizat independent care ia în considerare şi starea tehnică  a  acesteia.

(2)În cazul în care deţinătorul reţelei de distribuţie a energiei electrice se află în imposibilitatea de a presta serviciul de distribuţie sau de a acorda sporul de putere solicitat, pentru utilizatorii racordaţi la acea reţea, are obligaţia de a preda reţeaua, în folosinţă gratuită în exploatare, în termen de 15 zile de la data constatării imposibilităţii de a presta serviciul de distribuţie sau de a acorda sporul de putere solicitat, până la preluarea acesteia cu titlu legal, operatorului de distribuţie concesionar, titular de licenţă în zona în care se află reţeaua electrică respectivă, iar acesta din urmă are obligaţia de a presta serviciul de distribuţie pentru utilizatorii  acesteia.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 46, alin. (2^2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 74. din

(23)Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a achiziţiona pe criterii de eficienţă economică luând în consideraţie şi starea tehnică, conform reglementărilor ANRE, strict elementele de reţea necesare asigurării continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor deja racordaţi în termen de 120 de zile   de   la   data   comunicării   de   proprietar   a   valorii   de   achiziţie.

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)În cazul în care reţeaua electrică de distribuţie nu se află în proprietatea operatorului de distribuţie, proprietarul reţelei de distribuţie are următoarele obligaţii:

a)cooperează cu operatorul de distribuţie în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestuia, furnizându-i toate

informaţiile relevante;

b)cooperează cu ANRE şi cu operatorul de distribuţie la stabilirea investiţiilor în reţeaua de distribuţie, a modalităţii de finanţare a acestora, precum şi a transferului serviciului de distribuţie către alt operator de distribuţie titular de licenţă;
c)deţine răspunderea privind activele reţelei de distribuţie, cu excepţia răspunderii privind atribuţiile operatorului de distribuţie;

.

d)facilitează finanţarea eventualelor extinderi ale reţelei, cu excepţia investiţiilor pentru care şi-a dat acordul

să fie finanţate de către orice parte interesată, inclusiv de către operatorul de distribuţie.

Art. 461

(1)Operatorii de distribuţie nu au dreptul să deţină, să dezvolte, să administreze şi să exploateze instalaţiile

de stocare a energiei.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să deţină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalaţii de stocare a energiei care sunt componente de reţea complet integrate şi au fost aprobate de către ANRE sau dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, supusă revizuirii şi aprobării de către ANRE, nu li s-a atribuit altor părţi dreptul de a deţine, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata astfel de instalaţii sau aceste alte părţi nu pot furniza respectivele servicii la un cost rezonabil şi în timp util;
b)astfel de instalaţii sunt necesare pentru ca operatorii de distribuţie să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul prezentei legi în vederea exploatării eficiente, fiabile şi sigure a sistemului de distribuţie, iar instalaţiile nu sunt utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică;
c)ANRE a evaluat necesitatea unei astfel de excepţii şi a efectuat o evaluare a procedurii de licitaţie, inclusiv a condiţiilor respectivei proceduri, şi şi-a dat aprobarea. ANRE poate redacta orientări sau clauze de achiziţii pentru a ajuta operatorii de distribuţie să asigure o procedură de licitaţie corectă.
(3)ANRE efectuează, la intervale regulate sau cel puţin la fiecare cinci ani, o consultare publică cu privire la instalaţiile existente de stocare a energiei pentru a evalua eventuala disponibilitate şi eventualul interes de a investi în astfel de instalaţii. Atunci când consultarea publică, evaluată de ANRE, arată că există părţi terţe care pot deţine, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalaţii în mod eficace din punctul de vedere al costurilor, ANRE asigură încetarea treptată a activităţilor desfăşurate de operatorii de distribuţie în acest domeniu în termen de 18 luni. În condiţiile acestei proceduri, ANRE poate permite operatorilor de distribuţie să primească o compensaţie rezonabilă, în special pentru a recupera valoarea reziduală a investiţiei realizate de aceştia în instalaţiile de stocare a energiei.
(4)Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul componentelor de reţea complet integrate sau pentru perioada de amortizare obişnuită a noilor instalaţii de stocare în baterii pentru care se ia o decizie finală privind investiţia până la 4 iulie 2019, cu condiţia ca astfel de instalaţii de stocare în baterii:
a)să fie conectate la reţea în următorii doi ani;
b)să fie integrate în sistemul de distribuţie;
c)să fie utilizate exclusiv pentru restabilirea instantanee reactivă a securităţii reţelei în caz de situaţii neprevăzute în reţea, dacă o astfel de măsură de restabilire începe imediat şi se încheie în momentul în care redispecerizarea regulată poate rezolva situaţia;

.

d)să nu fie utilizate pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică, inclusiv

pentru  echilibrare.

(la data 31-Dec-2021 Art. 46 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 75. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 47: Limitarea sau întreruperea alimentării

(1)Operatorul de distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică în următoarele situaţii:
a)când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b)pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrică

sau la nivelul întregului SEN;

c)pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi.
d)în cazul sustragerii de energie electrică; măsura întreruperii în alimentarea cu energie electrică va fi luată după prelevarea probelor şi dovezilor necesare, imediat în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor sau după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor. (la data 30-Jul-2020 Art. 47, alin. (1), litera C. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din

Legea 155/2020 )

(2)Operatorul de distribuţie este obligat să anunţe utilizatorii afectaţi de întreruperile planificate, respectiv pe furnizorii acestora, în modul stabilit prin contracte şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii.
(3)Operatorul de distribuţie răspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa.

.

(4)Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condiţiile în care, în situaţii excepţionale, se poate limita sau întrerupe alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.

.

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 47, alin. (4) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 33. din Legea 155/2020 )

(5)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie nu va acţiona în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienţilor finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieţii şi sănătăţii persoanelor fizice, pentru protecţia mediului şi  asigurarea  integrităţii  bunurilor  materiale,  cu  respectarea  reglementărilor  în  vigoare.

Art. 48: Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare

(1)În cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent cel puţin în ceea ce priveşte forma sa juridică, organizarea şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. Această regulă nu creează obligaţia separării proprietăţii asupra activelor aparţinând operatorului de distribuţie faţă de operatorul economic integrat pe verticală.
(2)Suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1), în cazul în care operatorul de distribuţie face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să fie independent în ceea ce priveşte organizarea sa şi procesul decizional, în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia. În acest scop, trebuie aplicate următoarele criterii minimale:

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 48, alin. (2), litera A. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. din

a)persoanele cu funcţie de conducere ale unui operator de distribuţie nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică  a  activităţilor  de  producere,  transport  sau  furnizare  a  energiei  electrice;

Legea 248/2022 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 48, alin. (2), litera B. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 76. din

b)trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcţie de conducere ale operatorului de distribuţie sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să  aibă  posibilitatea  de  a  acţiona  independent;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 48, alin. (2), litera C. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 26. din

c)operatorul de distribuţie are dreptul de a lua decizii, în mod efectiv, independent de operatorul economic integrat pe verticală, cu privire la activele necesare pentru operarea, menţinerea sau dezvoltarea reţelei. Se interzice societăţii-mamă să dea orice fel de instrucţiuni privind activitatea de distribuţie sau să ia decizii individuale ce au în vedere construirea ori reabilitarea unor capacităţi energetice de distribuţie. Operatorul de distribuţie este obligat să nu depăşească condiţiile stabilite în planul financiar aprobat şi să nu aducă atingere drepturilor societăţii-mamă de supraveghere economică şi cele de supraveghere a rentabilităţii activelor unei filiale, a dreptului de a aproba planul financiar anual sau al oricărui instrument echivalent acestuia, precum şi a dreptului de stabilire a limitelor generale ale nivelului de îndatorare a filialei sale. Operatorul de distribuţie este obligat să publice toate costurile privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelei,  în  conformitate  cu  reglementările  ANRE;

Legea 127/2014 )

d)operatorul de distribuţie stabileşte un program de conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabileşte şi obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă;
e)operatorul de distribuţie desemnează o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate şi care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un raport cu privire la măsurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuţie. Agentul de conformitate al operatorului de distribuţie este complet independent şi are acces la toate informaţiile operatorului de distribuţie sau ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale.
(3)Operatorii economici integraţi pe verticală, care furnizează servicii pentru mai puţin de 100.000 de clienţi conectaţi sau care deservesc sisteme mici, izolate, nu au obligaţia de implementare a măsurilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4)Operatorul de distribuţie este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.
(5)Operatorul de distribuţie este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind

propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

.

(6)Pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c), operatorul de distribuţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice şi financiare.
(7)În desfăşurarea activităţii economice, inclusiv de comunicare şi publicitate, operatorul de distribuţie este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată faţă de operatorul economic care realizează serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul operatorului economic integrat pe verticală.
(8)ANRE monitorizează activitatea operatorului de distribuţie care face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală, luând măsuri pentru a evita sau elimina eventuale practici care denaturează concurenţa.

Art. 49: Interdicţii

(1)Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, se interzice persoanelor fizice şi juridice:
a)să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie şi/sau fără respectarea condiţionărilor/limitărilor prevăzute în acesta;

(la data 30-Jul-2020 Art. 49, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din

Legea 155/2020 )

.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 49, alin. (1), litera B. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din

b)să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii sau vegetaţie forestieră, în zona de siguranţă a  reţelelor  electrice  de  distribuţie,  fără  acordul  operatorului  de  distribuţie;

Legea 155/2020 )

c)să depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de distribuţie;
d)să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de distribuţie sau să intervină în oricare alt mod asupra

acestora;

e)să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi avertizare aferente reţelelor electrice de distribuţie;
f)să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie

(2)În situaţia în care operatorul de distribuţie constată existenţa unor acţiuni sau fapte de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta este îndreptăţit să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea situaţiei  de  fapt  iniţiale  sau  pentru  corectarea  acesteia.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 49 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea 155/2020 )

Art. 50: Sistemul de distribuţie închis

(1)Sistemul de distribuţie închis este acel sistem prin care se distribuie energie electrică într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic şi care, fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (4), nu alimentează clienţii casnici, dacă:
a)din motive tehnice sau de securitate specifice, activităţile ori procesul de producţie desfăşurate de

utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; sau

b)sistemul respectiv distribuie energie electrică, în principal proprietarului sistemului de distribuţie, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliaţi acestora.
(2)Operatorului unui sistem de distribuţie închis nu i se aplică:
a)obligaţiile de a cumpăra energia electrică pe care o foloseşte pentru a acoperi consumul propriu tehnologic şi serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenţei din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii şi bazate pe piaţă;
b)obligaţia ca tarifele sau metodologiile care stau la baza calculării acestora să fie aprobate înainte de

intrarea în vigoare;

c)obligaţia de a achiziţiona servicii de flexibilitate prevăzută la art. 451 şi de la obligaţia, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. c), ca operatorul de distribuţie să îşi dezvolte sistemele de distribuţie pe baza unor planuri de dezvoltare a reţelei;
d)obligaţia prevăzută la art. 45 alin. (11) de a nu deţine, dezvolta, administra sau exploata puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 50, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 77. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

e)obligaţia prevăzută la art. 461 alin. (1) de a nu deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de

stocare  a  energiei;

.

(3)Tarifele pentru serviciul de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis sau metodologiile care stau la baza calculării acestora pot fi şi aprobate şi revizuite de ANRE, la cererea unui utilizator al sistemului de distribuţie închis.

(la data 19-Dec-2016 Art. 50, alin. (3) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2016 )

(4)Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul în care în zona deservită de un sistem de distribuţie închis sunt amplasaţi clienţi casnici, numai dacă consumul anual al acestora este mai mic de 5% din consumul anual al sistemului închis şi dacă aceştia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuţie.
(5)În cazul în care apreciază că sistemul de distribuţie pe care îl exploatează se încadrează într-un sistem de distribuţie închis, un operator economic poate solicita ANRE confirmarea prin decizie a sistemului de distribuţie respectiv ca fiind sistem de distribuţie închis. ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuţie ca fiind sistem de distribuţie închis dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (4). (la data 31-Dec-2021 Art. 50, alin. (5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 78. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 50, alin. (4) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 36. din Legea

(6)Operatorii economici care operează sisteme de distribuţie închise care se încadrează în prevederile alin.

(1) au dreptul să presteze fără licenţă serviciul de distribuţie în baza deciziei prevăzute la alin. (5).

.

.

.

155/2020 )

Art. 51: Electrificarea localităţilor şi extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

(1)În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, operatorul de distribuţie este obligat să asigure dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţă, pe care acesta o deţine.
(2)Investiţiile de la alin. (1) se pot realiza şi prin cofinanţare din fonduri proprii ale operatorului de distribuţie, din fonduri ale bugetelor locale şi din bugetul de stat în condiţiile legii, precum şi din fonduri ale persoanelor fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE. (la data 25-Jul-2022 Art. 51, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Legea

248/2022 )

(3)Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul de distribuţie, în baza unui studiu de fezabilitate realizat în termen de maximum 60 de zile de la primirea solicitării, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(la data 30-Oct-2013 Art. 51, alin. (3) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2013 )

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 51, alin. (3^1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 9. din Legea

(31)Operatorul de distribuţie este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), pentru investiţiile efectuate în intravilanul localităţilor din perimetrul concesionat, în conformitate  cu  reglementările  adoptate  de  ANRE.

.

.

.

248/2022 )

.

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 51, alin. (3^2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Legea

(32)Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure, în limita planurilor anuale de investiţii, finanţarea şi realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a reţelei electrice de distribuţie în vederea racordării tuturor solicitanţilor aflaţi în perimetrul concesionat. Operatorii de distribuţie întocmesc planurile anuale de investiţii luând în considerare şi solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism.

.

.

.

.

.

248/2022 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 51, alin. (3^3) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 79. din

(33)Prin excepţie de la prevederile alin. (32) şi în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanţii pot asigura finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice de distribuţie, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuţie să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform  reglementărilor  ANRE,  luând  în  considerare  prevederile  alin.  (31)  şi  (32).

.

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(34)Pentru cererile de racordare şi branşare ale solicitanţilor, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluţia tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea şi execuţia racordării şi/sau branşamentului. Pentru asigurarea calităţii

.

lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a racordului/branşamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuţie are obligaţia încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuţie. Punerea în funcţiune a racordului/branşamentului şi montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se va realiza în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 51, alin. (3^4) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 79. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 51, alin. (3^5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 10. din Legea

(35)În cazul clienţilor casnici, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale, al întreprinderilor familiale şi al instituţiilor publice care se racordează la reţeaua de joasă tensiune, operatorul de distribuţie va rambursa solicitantului, într-un termen de 5 ani, contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului, până la o valoare medie a unui branşament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care rambursarea integrală se realizează până la sfârşitul lunii în care se face punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare. În valoarea medie a branşamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clienţilor casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie, în conformitate cu reglementările  ANRE.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

248/2022 )

.

.

.

.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 51, alin. (3^6) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 11. din Legea

(36)În cazul clienţilor noncasnici, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/branşamentului, realizate conform alin. (34), se suportă integral de către aceştia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu intră în patrimoniul operatorului de distribuţie. Acestea   se   cedează   doar   spre   exploatare   operatorului   de   distribuţie.

.

.

.

.

.

.

248/2022 )

(37)Prin excepţie de la prevederile alin. (36), pentru alimentarea echipamentelor şi agregatelor pentru irigaţii, pentru înfiinţarea de noi staţii de punere sub presiune, precum şi pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi încadrate în codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe şi codul CAEN 10 Industria alimentară, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la

2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuţie, când soluţia de racordare prevede acelaşi nivel de tensiune în punctul de delimitare şi în punctul de racordare a locului de consum. Pentru instalaţiile de racordare care depăşesc lungimea de 2.500 metri, finanţarea diferenţei de reţea cade în sarcina clientului final noncasnic. În cazul în care în zona amplasamentului locului de consum există doar reţea electrică cu nivel de tensiune diferit de cel din punctul de delimitare prevăzut în soluţia de racordare a locului de consum respectiv, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia să asigure finanţarea şi realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie doar a instalaţiei de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciului public de distribuţie, iar finanţarea diferenţei de reţea ce depăşeşte lungimea de 2.500 metri se suportă de clientul final noncasnic. Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 120 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(38)În situaţia prevăzută la alin. (37), solicitantul viitor client final noncasnic are obligaţia să utilizeze locul de consum şi să păstreze destinaţia acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
(39)În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (38), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuţie contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările ANRE.

.

(la data 03-Jun-2023 Art. 51, alin. (3^6) din titlul I, capitolul IV completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 158/2023 )

(4)Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localităţilor şi de extindere a reţelelor de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport şi sistem, precum şi ale operatorilor de distribuţie, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a reţelei pe termen mediu şi lung.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 51, alin. (5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 155/2020 )

(5)Localităţile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate, cu luarea în considerare şi a resurselor regenerabile  de  energie  disponibile  la  nivel  local.

.

.

(la data 30-Jul-2020 Art. 51, alin. (6) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 155/2020 )

(6)Preţul de vânzare a energiei electrice se stabileşte de către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul economic care prestează serviciul, luând în considerare şi o cotă rezonabilă de profit.

(la data 01-Oct-2020 Art. 51, alin. (6) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2020 )

Art. 52: Furnizarea energiei electrice

(1)Pentru furnizarea energiei electrice la clienţi se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Furnizorii sunt liberi să stabilească preţul la care furnizează energia electrică clienţilor, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta lege.
(3)Energia electrică furnizată clientului se facturează de către furnizor, conform reglementărilor emise de ANRE şi prevederilor legale în vigoare.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 52 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 81. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 53:

(4)Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de furnizare, cu excepţia  situaţiilor  reglementate  în  acest  sens  de  către  ANRE;

Furnizorul de ultimă instanţă

(1)Furnizorii de ultimă instanţă se desemnează de către ANRE dintre furnizorii existenţi pe piaţa de energie, prin mecanisme concurenţiale, pe baza unui regulament care stabileşte modalităţile şi criteriile de selecţie a acestora.
(2)Furnizorul de ultimă instanţă asigură conform reglementărilor emise de ANRE furnizarea energiei electrice clienţilor finali care nu mai au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă ca urmare a faptului că furnizorul se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de ANRE în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de ANRE.
(3)Furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă se realizează pe bază de contracte elaborate şi aprobate de ANRE.
(4)Trecerea unui client aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (2) la furnizorul de ultimă instanţă se face conform reglementărilor emise de ANRE, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 53 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 82. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 54:

(5)În cazul schimbării furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultimă instanţă în condiţiile prevăzute la alin. (2), operatorul reţelei la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a acestuia, iar energia electrică şi serviciile aferente furnizării în aceste condiţii vor fi suportate  prin  intermediul  furnizorului  de  ultimă  instanţă.

Serviciul universal

(1)Serviciul universal se asigură de către furnizorii de energie electrică pe bază de contract-cadru elaborat

şi aprobat de către ANRE.

.

(2)Furnizorii de energie electrică care au încheiate contracte în piaţa concurenţială cu clienţi casnici au obligaţia de a publica, conform reglementărilor ANRE, oferte de serviciu universal şi de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în cazul în care primesc o solicitare în acest sens de la un client care are dreptul  la  serviciul  universal.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 54 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 83. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 55 din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 84. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 56 din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 84. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 57: Obligaţiile furnizorului

(1)Furnizorul/operatorul de distribuţie trebuie să informeze clienţii finali, atât prin intermediul punctelor unice de contact şi paginii de internet, conform reglementărilor ANRE, cât şi prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum şi prin materiale promoţionale, cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii.

(la data 04-Oct-2014 Art. 57, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 127/2014 )

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (1^1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 85. din

(11)Furnizorul este obligat să înfiinţeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii. Punctele unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a clienţilor finali şi oferă clienţilor finali informaţii în  mod  gratuit.

.

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Furnizorul trebuie să pună la dispoziţia clienţilor casnici mai multe modalităţi de plată a energiei furnizate şi să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea.

(21)Furnizorul trebuie să ofere clienţilor finali opţiunea de a primi/accesa electronic facturi şi informaţii de facturare,  precum  şi  modalităţi  flexibile  de  efectuare  a  plăţilor  propriu-zise  ale  facturilor. (la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 86. din Ordonanta

urgenta 143/2021 )

(3)Furnizorul este obligat să asigure etichetarea energiei electrice conform reglementărilor autorităţii competente şi să informeze, periodic, clienţii finali privind structura, provenienţa, caracteristicile şi impactul asupra mediului pentru energia electrică furnizată acestora.
(4)Furnizorul este obligat să participe la activităţi prin care se asigură siguranţa şi securitatea SEN.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 87. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(5)Furnizorul pune la dispoziţia clienţilor datele privind consumul într-un format uşor de înţeles şi armonizat la  nivel  naţional,  conform  reglementărilor  emise  de  ANRE.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (6) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 87. din Ordonanta

(6)Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţilor  săi.

urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 29-Mar-2024 Art. 57, alin. (6^1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. III, punctul 4. din

(61)Furnizorul are obligaţia de a-şi asigura cel puţin 50% din energia electrică necesară acoperirii consumului clienţilor finali din portofoliu din producţie proprie sau prin achiziţie prin contracte la termen pe pieţele   de   energie   electrică,   pe   alte   pieţe   decât   PZU,   PI   şi   PE.

.

.

.

Ordonanta urgenta 32/2024 )

.

.

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (7) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 87. din Ordonanta

(7)Furnizorul este obligat ca în relaţia cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare. În cazul utilizării unor practici incorecte sau înşelătoare în relaţia cu clienţii noncasnici ANRE este autoritatea competentă pentru constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale. În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului alineat, ANRE se raportează la dispoziţiile art. 1-9 şi anexei nr.

1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările  ulterioare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

urgenta 143/2021 )

.

(8)Furnizorul este obligat să furnizeze clienţilor finali informaţii referitoare la avantajele, costurile şi riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă.
(9)Furnizorul este obligat să obţină acordul clientului final anterior trecerii acestuia la un contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice.
(10)Furnizorul este obligat să transmită ANRE ofertele de furnizare de energie electrică, atât ofertele-tip pentru clienţii casnici şi microîntreprinderi, cât şi ofertele cu preţuri dinamice.
(11)Furnizorul este obligat să informeze cel puţin clienţii casnici şi microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate cu privire la existenţa instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice pus la dispoziţie de către ANRE.
(12)Pentru a permite clienţilor finali să compare mai multe oferte, furnizorul de energie electrică trebuie să

prezinte oferte- tip cel puţin pentru clienţii prevăzuţi la alin. (11).

(13)Furnizorul este obligat să comunice clienţilor informaţiile prevăzute la art. 58 alin. (2) înainte de

încheierea sau de confirmarea contractului.

(14)Furnizorul este obligat să asigure clienţilor finali un sistem de gestionare a plângerilor simplu, echitabil şi prompt.
(15)În cazul clientului final casnic, furnizorul este obligat să emită facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni, în baza datelor de consum comunicate de către operatorul de distribuţie. (16)Furnizorul este obligat să asigure clienţilor finali un standard ridicat de furnizare conform reglementărilor ANRE.

(la data 31-Dec-2021 Art. 57, alin. (7) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 88. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 58: Obligaţia de contractare

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 58, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 89. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

(la data 19-Jul-2018 Art. 58, alin. (1) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 4. din Legea

(11)Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu  clienţii  finali.

(1)Furnizorul are obligaţia să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare la termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare aprobat de ANRE. În cazul transmiterii unei oferte, aceasta va conţine, într-o manieră vizibilă şi într-un limbaj simplu şi concis, un rezumat al condiţiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informaţii cu privire la preţul de furnizare,  termenii  de  plată  şi  data-limită  de  încheiere  a  contractului  de  furnizare.

.

.

167/2018 )

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 58, alin. (1^1) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 90. din

(12)În cazul în care contractele de furnizare sunt încheiate prin intermediari, informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate clienţilor finali înainte de încheierea contractului.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Fără a aduce atingere Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, contractul de furnizare negociat şi încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părţi şi trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a)identitatea şi adresa furnizorului;
b)preţurile/tarifele şi serviciile oferite, nivelul de calitate a serviciilor oferite, precum şi termenul prevăzut pentru racordarea iniţială, după caz;
c)tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul;
d)mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
e)durata contractului, condiţiile de reînnoire şi de întrerupere a serviciilor şi a contractului şi dacă există dreptul de reziliere fără costuri a contractului;
f)eventualele compensaţii şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere;

.

g)modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor, în conformitate cu prevederile art. 57 alin.
(1)şi art. 62 alin. (1) lit. h6);

.

.

(la data 04-Oct-2014 Art. 58, alin. (2) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 127/2014 )

h)informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor şi toate informaţiile prevăzute la lit. a)-g), comunicate în mod clar în facturi sau pe paginile de internet ale operatorilor din sectorul  energiei  electrice.

(la data 31-Dec-2021 Art. 58, alin. (3) din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 91. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(4)Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul în următoarele cazuri:

a)sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
b)neplata facturilor;
c)alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 58, alin. (5) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 92. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(5)Furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia  electrică  prin  ocolirea  echipamentelor  de  măsurare.

(6)Refuzul constituirii garanţiilor prevăzute la alin. (5) dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea.

Art. 59: Plata energiei furnizate

În conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate la preţul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.

Art. 591

(1)Furnizorul de energie electrică are obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii concrete, clare, transparente, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să permită clienţilor finali să îşi ajusteze consumul şi să compare ofertele de furnizare de energie electrică.
(2)La cerere, clienţii finali primesc o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de calculare a facturii, în

special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real.

(3)Clienţii finali au dreptul să primească, gratuit, facturile şi informaţiile de facturare.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 59 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 93. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(4)Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final cel puţin informaţiile stabilite de către ANRE

în  conformitate  cu  prevederile  anexei  I  din  Directiva  (UE)  2019/944.

Art. 60: Răspunderea furnizorului

(1)Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate clientului final din culpa sa, în condiţiile stabilite prin

contractul de furnizare.

(2)Furnizorul este îndreptăţit să recupereze daunele produse clienţilor finali şi, respectiv, furnizorului însuşi de la operatorul de distribuţie, operatorul de transport şi de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia.

Art. 61: Obligaţiile clientului final de energie electrică

(1)Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de reţea din culpa sa.
(2)Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz:
a)penalizări;
b)sistarea temporară a furnizării energiei electrice;
c)rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(3)În cazul intervenţiilor asupra instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de reţea este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.
(4)În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară, conform prevederilor art. 58 alin. (5).

.

(5)Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are reiaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.
(6)Clienţii finali au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.
(7)Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanţă pot solicita clienţilor constituirea de garanţii financiare, numai în condiţiile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă.

(la data 10-Jun-2015 Art. 61, alin. (7) din titlul I, capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Procedura din 2015 )

(la data 25-Jul-2022 Art. 61, alin. (8) din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 13. din Legea 248/2022 )

.

(9)În vederea emiterii facturilor de regularizare conform prevederilor art. 57 alin. (15), clientul final casnic

are obligaţia de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuţie la grupul de măsurare.

(la data 31-Dec-2021 Art. 61, alin. (7) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 94. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 62: Drepturile clientului final de energie electrică

(1)Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:

a)să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu

prevederile contractului de furnizare;

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera A. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 95. din

a1)să participe inclusiv acei clienţi finali care oferă consum dispecerizabil prin agregare, pe toate pieţele de energie  electrică,  alături  de  producători,  într-un  mod  nediscriminatoriu;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

b)să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
c)să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
d)să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;
e)să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;
f)să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE; f1)să acţioneze, individual sau în comun, în calitate de clienţi activi, conform reglementărilor emise de ANRE;

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera F. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 96. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera G. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 97. din

g)să achiziţioneze energia electrică de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe  teritoriul  României;

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera H. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 97. din

h)să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform  unei  proceduri  aprobate  de  ANRE;

.

.

.

.

.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

h1)să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii contractuale sau modificări ale preţului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul şi, după caz, alţi operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienţii finali notifică clienţilor orice modificare a tarifelor/preţurilor, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a ajustării. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a preţului ori o reducere, acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea;

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera H^1. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 97. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

h2)să denunţe orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică;

h3)să primească informaţii transparente privind preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite şi prestarea acestora de către operatorii economici din domeniul energiei electrice;

h4)să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce priveşte

costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date;

.

h5)să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea ce priveşte clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt protejaţi împotriva metodelor  de  vânzare  incorecte  sau  înşelătoare;

(la data 30-Jul-2020 Art. 62, alin. (1), litera H^5. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 40. din

Legea 155/2020 )

h6)să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor. Clienţii au dreptul la un standard ridicat de furnizare a serviciilor şi de soluţionare a plângerilor de către furnizorul şi, după caz, operatorii licenţiaţi care încheie contracte cu clienţii finali de energie electrică. Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor prevede rezolvarea corectă şi promptă a litigiilor în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii; aceste proceduri se

.

.

.

.

.

.

.

elaborează cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE;

h7)să fie informaţi cu privire la drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces la aceste servicii, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi;

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera H^8. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 98. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 04-Oct-2014 Art. 62, alin. (1), litera H. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din

h8)să deţină datele privind consumul propriu şi să poată acorda acces la datele de măsurare, prin înţelegere explicită şi în mod gratuit, oricărui furnizor licenţiat/agregator. Operatorii de reţea sunt obligaţi să furnizeze aceste date furnizorului sau agregatorului în cauză. Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe   costuri   suplimentare   în   sarcina   clienţilor   pentru   acest   serviciu;

h9)să fie informaţi corespunzător cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică. Informaţiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzătoare, ţinându-se seama de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului şi de produsul energetic în cauză. Furnizorul acordă astfel de facilităţi luând în considerare în mod corespunzător raportul eficienţă-cost al acestor măsuri. Nu se pot percepe costuri suplimentare în sarcina consumatorilor pentru acest serviciu;

h10)să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de  zile  de  la  schimbarea  furnizorului.

Legea 127/2014 )

h11)să  participe  în  cadrul  unui  sistem  de  schimbare  colectivă  a  furnizorului;

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera H^10. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 99. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera I. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 100. din

i)să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere şi să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, cu condiţia de a se stabili punctele  necesare  de  conectare  şi  de  măsurare;

Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

i1)să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu cel puţin un furnizor şi cu oricare furnizor

care are peste 200.000 de clienţi finali, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă;

i2)să primească informaţii despre avantajele, costurile şi riscurile unor astfel de contracte de energie electrică la preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă; (la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera I. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 101. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

j)să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, inclusiv litigiile dintre participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi participanţi la piaţă, precum şi cele rezultate din responsabilitatea pentru dezechilibre, în baza unor proceduri elaborate de

.

.

ANRE;

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera J. din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 102. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

k)să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piaţa de energie electrică;
l)să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile art. 58 alin. (3).

.

m)să încheie contracte de agregare cu participanţii la piaţă implicaţi în agregare, inclusiv agregatori independenţi, fiind deplin informaţi în prealabil cu privire la clauzele şi condiţiile contractuale oferite de aceştia, fără a fi necesar acordul furnizorului sau vreunui alt participant la piaţă. Furnizorul nu le poate impune clienţilor obligaţii, proceduri sau tarife tehnice şi administrative discriminatorii în funcţie de încheierea sau neîncheierea de către aceştia a unui contract cu un participant la piaţă implicat în agregare, nici nu poate impune plăţi, sancţiuni sau alte restricţii contractuale nejustificate în contractul de furnizare;
n)să primească gratuit, cel puţin o dată pentru fiecare perioadă de facturare, în cazul în care clientul solicită acest lucru, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică  furnizată  şi  vândută;

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (1), litera L. din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 103. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(2)Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum şi operatorii economici care sunt obligaţi să le furnizeze.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (3) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 104. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(4)Clienţii casnici au dreptul să primească informaţii adecvate cu privire la alternativele de întrerupere a livrărilor de energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanţă în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea şi nu constituie un cost suplimentar pentru clienţii

(3)Procedura prevăzută la alin. (1) lit. h) stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, obligativitatea operatorilor de sistem de furnizare a respectivelor date astfel încât să garanteze unui client care doreşte să schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza   în   termen   de   maximum   3   săptămâni   de   la   iniţierea   acesteia;

.

.

.

.

care se confruntă cu riscul întreruperii.

(5)Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare.
(6)Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.
(7)Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;
b)să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;
c)să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind

.

.

pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor   prevăzute   prin   prezentul   alineat   este   monitorizată   de   ANRE.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 62, alin. (3) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 105. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 29-Dec-2018 Art. 63, alin. (3) din titlul I, capitolul IV abrogat de Art. 61, punctul 6. din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018 )

Art. 63: Clienţi activi

(1)Clienţii activi au următoarele drepturi:
a)de a beneficia de aceleaşi drepturi şi reguli de protecţie a clienţilor ca acelea la care ar avea dreptul individual, fără să li se aplice obligaţii, proceduri şi tarife tehnice sau administrative disproporţionate sau discriminatorii şi nici tarife de reţea care nu reflectă costurile;
b)să opereze fie direct, fie prin agregare;
c)să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică;
d)să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere şi/sau consum şi la scheme de eficienţă energetică;
e)să delege unui terţ gestionarea instalaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor şi întreţinerea, fără ca terţul să fie considerat drept un client activ;
f)să beneficieze de aplicarea unor tarife de reţea transparente, nediscriminatorii şi care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată din reţea, conform reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat şi echilibrat la partajarea costurilor totale ale sistemului;
g)să deţină instalaţii de stocare a energiei.
(2)Clienţii activi care deţin instalaţii de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu reglementările ANRE:
a)să fie racordaţi la reţea, cu condiţia ca toate condiţiile necesare să fie îndeplinite, cum ar fi responsabilitatea în materie de echilibrare şi măsurarea adecvată;
b)să nu li se aplice taxe duble şi nici tarife de reţea pentru energia electrică stocată rămasă în spaţiile lor sau atunci când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem;
c)să nu li se aplice obligaţii sau taxe disproporţionate aferente acordării licenţelor;
d)să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

.

(3)Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie  de  echilibrare.

(la data 31-Dec-2021 Art. 63 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 106. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 631: Comunităţi de energie ale cetăţenilor

(1)Participarea la o comunitate de energie a cetăţenilor este deschisă şi voluntară, iar membrii sau acţionarii săi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile în calitate de clienţi casnici sau clienţi activi.
(2)Comunităţile de energie ale cetăţenilor sunt supuse procedurilor şi tarifelor nediscriminatorii, echitabile, proporţionale şi transparente, inclusiv privind înregistrarea şi acordarea licenţelor, prevăzute în reglementările emise de ANRE.
(3)Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot participa la activităţi din sectorul energetic şi se pot angaja în producţie, inclusiv din surse regenerabile, distribuţie, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficienţă energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau pot furniza alte servicii energetice către membrii sau acţionarii săi, inclusiv prin efectuarea de activităţi integrate de acest fel. (4)Comunităţile de energie ale cetăţenilor cooperează cu operatorii de distribuţie pentru a facilita transferurile de energie electrică în cadrul comunităţilor de energie ale cetăţenilor sub rezerva unei compensaţii echitabile stabilite prin reglementările ANRE.

(5)Comunităţile de energie ale cetăţenilor:

a)pot accesa toate pieţele de energie electrică, direct sau prin agregare, într-un mod nediscriminatoriu şi sunt deschise participării transfrontaliere;

.

b)sunt tratate într-un mod nediscriminatoriu şi proporţional cu privire la activităţile, drepturile şi obligaţiile lor în calitate de clienţi finali, producători, furnizori, operatori de sisteme de distribuţie sau participanţi la piaţă implicaţi în agregare;
c)sunt responsabile financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul energetic;
d)pot acţiona ca părţi responsabile cu echilibrarea sau îşi pot delega responsabilitatea de echilibrare;
e)sunt asimilate clienţilor activi pentru consumul de energie electrică produsă;
f)li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarife de reţea calculate separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată;
g)au dreptul să organizeze în cadrul comunităţii lor partajarea energiei electrice produse de unităţile de producere deţinute de comunitate, între membrii acesteia, condiţionat de menţinerea drepturilor şi obligaţiilor membrilor în calitate de clienţi finali cu respectarea prevederilor alin. (1) şi fără modificarea tarifelor de reţea şi taxelor stabilite, conform metodologiei ANRE;
h)li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarifele de reţea, conform metodologiei ANRE. (6)Comunităţile de energie ale cetăţenilor au dreptul să deţină, să înfiinţeze, să cumpere sau să închirieze reţele de distribuţie şi să le gestioneze în mod autonom, beneficiind de dispoziţiile aplicabile sistemelor de distribuţie închise prevăzute la art. 50.

(7)Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot gestiona în mod autonom reţelele de distribuţie situate în zona lor de consum, denumite în continuare «reţele comunitare», în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(8)Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 45, art. 46 şi regulilor generale care reglementează activităţile de distribuţie, comunităţile de energie ale cetăţenilor care gestionează reţeaua comunitară:
a)au dreptul să încheie un acord privind funcţionarea reţelei lor cu operatorul de sistem de distribuţie sau operatorul de sistem de transport la care este racordată reţeaua;
b)sunt supuse unor tarife de reţea corespunzătoare la punctele de racordare dintre reţeaua lor şi reţeaua de distribuţie din afara comunităţii de energie a cetăţenilor şi că aceste tarife de reţea contabilizează separat energia electrică alimentată în reţeaua de distribuţie şi energia electrică consumată din reţeaua de distribuţie din afara comunităţii de energie a cetăţenilor;
c)nu discriminează şi nu dăunează clienţilor care rămân conectaţi la sistemul de distribuţie.

Art. 632: Gestionarea datelor

(1)Datele prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. h8) vor include date de măsurare şi consum, precum şi datele necesare pentru schimbarea furnizorului de către client, consumul dispecerizabil şi alte servicii.
(2)ANRE reglementează protecţia datelor şi securitatea acestora, precum şi accesul la date şi schimbul de date, inclusiv în vederea facilitării interoperabilităţii serviciilor energetice la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acestea să se realizeze într-un mod eficient şi securizat.
(3)Părţile responsabile cu gestionarea datelor vor oferi acces la datele clientului final oricărei părţi eligibile, în conformitate cu prezentul articol. Părţilor eligibile li se pun la dispoziţie datele solicitate în mod nediscriminatoriu şi simultan. Datele trebuie să fie uşor de accesat, iar procedurile relevante pentru accesarea datelor se pun la dispoziţia publicului.
(4)Normele privind accesul la date şi stocarea datelor trebuie să fie conforme cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene şi prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislaţia relevantă a Uniunii Europene.

.

(5)ANRE supraveghează părţile responsabile cu gestionarea datelor, pentru a asigura conformitatea, este responsabilă de stabilirea tarifelor relevante pentru accesul la date de către părţile eligibile şi se asigură că orice tarife impuse de entităţile reglementate care furnizează servicii de date sunt rezonabile şi justificate în  mod  corespunzător.

(la data 31-Dec-2021 Art. 63 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 107. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 64: Protecţia consumatorului vulnerabil

(1)Pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au în vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficienţa energetică a locuinţelor, dependenţa critică de echipamente electrice, din motive de sănătate, vârstă sau alte criterii.
(2)Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a locurilor de consum unde locuiesc consumatori

vulnerabili în situaţii de criză de energie.

(3)Orice măsuri care se adoptă privind consumatorii vulnerabili nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă şi funcţionarea pieţei şi sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu legislaţia europeană. Aceste notificări pot, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări

.

sociale.

(la data 31-Dec-2021 Art. 64 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 108. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 65: Măsurarea energiei electrice

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 65, alin. (1) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 109. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(1)Energia electrică furnizată clienţilor finali pe piaţa de energie electrică şi energia electrică produsă în instalaţiile utilizatorilor se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului  de  măsurare  elaborat  de  ANRE.

(2)Transformatoarele de măsură aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de:
a)operatorul de transport şi de sistem;
b)producători; c)operatorii de distribuţie;

d)clienţii finali de energie electrică.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 65, alin. (2) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 110. din

(21)În cazurile în care, prin reglementări ANRE, se stabileşte măsurarea în instalaţiile utilizatorilor, a energiei electrice produse de aceştia, grupurile de măsurare a energiei electrice produse se asigură de către  operatorii  la  reţelele  cărora  sunt  racordate  instalaţiile  de  utilizare  respective.

Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)Operatorii de măsurare pot fi: a)operatorul de transport şi de sistem; b)producătorii;
c)operatorul de distribuţie.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 65, alin. (4) din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 111. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(4)Operatorul de transport şi de sistem, respectiv operatorii de distribuţie au obligaţia de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii reţelelor electrice respective, respectiv, în cazurile prevăzute în reglementările ANRE, serviciul de măsurare în instalaţiile utilizatorilor a energiei electrice produse  de  aceştia.

(5)Operatorul de transport şi de sistem, respectiv operatorul de distribuţie pot cesiona serviciul de măsurare şi gestiunea datelor măsurate unui operator economic, cu condiţia încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă şi cu respectarea reglementărilor aplicabile emise de aceasta.
(6)În situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabileşte în sistem pauşal.
(7)Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal este permisă doar în următoarele situaţii: (i)pentru clienţii finali temporari, cu durată de existenţă mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
(ii)pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;
(iii)în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE.

.

(8)Sistemul pauşal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în speţele deduse soluţionării instanţelor judecătoreşti; durata pentru  care  se  aplică  este  cea  stabilită  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă.

(la data 30-Jul-2020 Art. 65, alin. (5) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 41. din Legea 155/2020 )

Art. 66:

Sisteme de măsurare inteligentă

(1)ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru piaţa de energie electrică, al rentabilităţii, precum şi al termenelor fezabile de implementare, pe baza tuturor datelor obţinute în urma realizării proiectelor şi sistemelor instalate care asigură funcţionalităţile specifice sistemelor de măsurare inteligentă.
(2)Operatorii de distribuţie au obligaţia să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii, în vederea respectării prevederilor alin. (3). Analizele cost-beneficiu vor conţine descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcţionalităţilor obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum şi beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor.

.

(3)În baza proiectelor prevăzute la alin. (2), ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, astfel încât:
a)clienţii finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE în baza informaţiilor şi datelor colectate conform alin. (1) şi (2), precum şi clienţii care deţin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;
b)clienţii finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiţii de eficienţă a investiţiilor.

.

(la data 06-Dec-2022 Art. 66, alin. (3), litera B. din titlul I, capitolul IV completat de Art. 34, punctul 3. din capitolul II din Ordonanta urgenta 163/2022 )

c)clienţii finali prevăzuţi la lit. a) şi b) au obligaţia să contribuie, în mod transparent şi nediscriminatoriu, la costurile  asociate  introducerii  sistemelor  de  măsurare  inteligentă.

4)Implementarea sistemelor prevăzute la alin. (2) se aprobă în cadrul planurilor anuale de investiţii ale

(

o a a

peratorilor de distribuţie. ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor alin. (3) în condiţiile unor nalize cost-beneficiu ce demonstrează existenţa avantajelor şt la nivelul consumatorilor, iar alegerea cestei  soluţii  este  mai  avantajoasă  decât  cea  a  instalării  contoarelor  clasice.

(la data 19-Jul-2018 Art. 66 din titlul I, capitolul IV modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 167/2018 )

(5)ANRE adoptă şi publică cerinţele funcţionale şi tehnice minime aplicabile sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu standardele europene, şi asigură interoperabilitatea acestor sisteme de măsurare inteligentă, precum şi capacitatea acestora de a livra informaţii sistemelor de gestionare a energiei ale consumatorilor. Sistemele de măsurare inteligentă:
a)respectă standardele europene, măsoară cu acurateţe consumul real de energie electrică şi oferă clienţilor finali informaţii despre timpul efectiv de utilizare. Datele privind consumul anterior validate sunt uşor şi sigur de accesat şi de vizualizat de către clienţii finali, la cerere şi fără costuri suplimentare. Datele privind consumul în timp aproape real nevalidate sunt, de asemenea, uşor şi sigur de accesat de către clienţii finali, fără costuri suplimentare, prin intermediul unei interfeţe standardizate sau prin acces de la distanţă, pentru a sprijini programele automate de eficienţă energetică, consumul dispecerizabil şi alte servicii;
b)asigură că securitatea sistemelor de contorizare inteligentă şi a comunicaţiilor de date respectă cele mai bune tehnici disponibile pentru asigurarea celui mai înalt nivel de protecţie în materie de securitate cibernetică şi ţinând seama în acelaşi timp de costuri şi de principiul proporţionalităţii;
c)asigură că protecţia vieţii private şi a datelor clienţilor finali este conformă cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei datelor şi a vieţii private;
d)permit contorizarea şi decontarea clienţilor finali cu aceeaşi rezoluţie de timp ca intervalul de decontare a dezechilibrelor pe piaţa naţională.
(6)Operatorii sistemelor de măsurare inteligentă se asigură că contoarele de energie electrică ale clienţilor activi care introduc energie electrică în reţea pot calcula energia electrică introdusă în reţea din spaţiile respectivilor clienţi activi.
(7)La cererea clienţilor finali, datele referitoare la energia electrică pe care o introduc în reţea şi consumul lor de energie electrică li se pun la dispoziţie, în conformitate cu actele de punere în aplicare în temeiul art. 632, prin intermediul unei interfeţe standardizate de comunicare sau prin acces de la distanţă sau se pun la dispoziţia unei părţi terţe care acţionează în numele lor, într-un format uşor de înţeles care le permite să compare diferite oferte în condiţii identice. Clienţii finali trebuie să poată obţine propriile date înregistrate de contoare sau să le poată transmite unei alte părţi, fără costuri suplimentare şi în conformitate cu dreptul lor la portabilitatea datelor în temeiul normelor Uniunii Europene în materie de protecţie a datelor. (8)Clienţilor finali li se oferă consiliere şi informaţii corespunzătoare înainte de instalarea sistemelor de măsurare inteligente sau în momentul instalării acestora, în special în privinţa întregului lor potenţial de gestionare a citirilor şi de monitorizare a consumului de energie electrică, precum şi în privinţa colectării şi a prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii Europene în materie de protecţie a datelor.

(9)Dispoziţiile privind sistemele de măsurare inteligentă se aplică instalaţiilor viitoare şi instalaţiilor care înlocuiesc contoarele inteligente mai vechi, aşa cum sunt prevăzute în metodologia ANRE. (la data 31-Dec-2021 Art. 66, alin. (4) din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 112. din

Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 661: Contoare convenţionale

.

(1)În cazul în care clienţii finali nu dispun de sisteme de măsurare inteligentă, operatorii de distribuţie asigură acestora contoare convenţionale individuale care măsoară cu acurateţe consumul lor real. (2)Operatorii de distribuţie se asigură că clienţii finali au posibilitatea de a-şi citi cu uşurinţă contoarele convenţionale, fie direct, fie indirect, printr-o interfaţă online sau printr-o altă interfaţă adecvată care nu presupune legătura fizică cu contorul.

Art. 662: Contractul de agregare. Consumul dispecerizabil prin agregare

(1)Fiecare participant la piaţă implicat în agregare, inclusiv agregatorii independenţi, au dreptul să intre pe pieţele de energie electrică fără acordul altor participanţi la piaţă.
(2)Clienţii au dreptul să achiziţioneze sau să ofere servicii de agregare în calitate de agregatori, independent de contractul lor de furnizare de energie electrică, de la un operator economic din domeniul energiei electrice pe care îl pot alege, în baza unui contract de agregare.
(3)Participanţii la piaţă implicaţi în agregare sunt răspunzători pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul de energie electrică; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare.
(4)Atunci când achiziţionează servicii de sistem, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie tratează consumul dispecerizabil al clienţilor finali furnizori de servicii de sistem, clienţii activi şi participanţii la piaţă implicaţi în agregare în mod nediscriminatoriu, alături de producători, consumatori dispecerizabili pe baza capacităţilor lor tehnice.
(5)ANRE va aproba cerinţele tehnice de participare a consumului dispecerizabil la toate pieţele de energie electrică pe baza cerinţelor tehnice ale pieţelor respective şi a capacităţilor consumului dispecerizabil.
(6)ANRE ia măsuri pentru a asigura, în condiţii de egalitate şi fără discriminare, schimbul de date între participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi operatori economici din domeniul energiei electrice, protejând totodată în întregime datele sensibile din punct de vedere comercial şi datele personale ale clienţilor.

(la data 31-Dec-2021 Art. 66 din titlul I, capitolul IV completat de Art. I, punctul 113. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

CAPITOLUL V: Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă

Art. 67: Definirea surselor regenerabile de energie

În condiţiile prezentului titlu, se definesc ca surse regenerabile de energie:

a)energia eoliană;
b)energia solară;
c)energia valurilor şi a mareelor;
d)energia geotermală;
e)energia hidroelectrică;
f)energia conţinută în fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animală), silvicultură şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale, denumită biomasă;
g)energia conţinută în gazul de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit;
h)energia conţinută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate;

r)energia conţinută în produse secundare gazoase, obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;

(la data 31-Dec-2021 Art. 67, litera J. din titlul I, capitolul V abrogat de Art. I, punctul 114. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 67, litera K. din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 115. din Ordonanta

k)energia termică prezentă în mod natural şi energia acumulată în mediu în zone determinate, care poate fi stocată în aerul înconjurător, cu excepţia aerului evacuat, sau în apele de suprafaţă ori reziduale, denumită  energie  ambientală;

.

.

.

urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 67, litera L. din titlul I, capitolul V abrogat de Art. I, punctul 116. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

Art. 68: Tehnologii de cogenerare

În condiţiile prezentului titlu, se definesc următoarele tehnologii de cogenerare cu:

a)turbine cu gaze în ciclu combinat cu recuperare de căldură şi turbine cu abur;
b)turbina cu abur cu contrapresiune;
c)turbina cu abur cu condensaţie şi prize reglabile;

.

d)turbine cu gaze şi cazane recuperatoare;
e)motoare cu ardere internă;
f)microturbine;
g)motoare Stirling;
h)celule de combustie;
i)motoare termice;
j)cicluri organice Rankine;
k)orice altă instalaţie sau combinaţie de instalaţii prin care se produce simultan energie termică şi electrică.

Art. 69: Cogenerarea de înaltă eficienţă

În scopul promovării producerii energiei electrice în cogenerare se defineşte cogenerarea de înaltă eficienţă ca fiind procesul de producere combinată a energiei electrice şi termice, care îndeplineşte următoarele criterii:

a)în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW: (i)realizarea unui randament global anual de minimum 70%; şi

(ii)realizarea unei economii de energie primară de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producerii separate ale aceloraşi cantităţi de energie electrică şi termică;

b)în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri electrice instalate între 1 MW şi 25 MW, realizarea de economie de energie primară de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producerii separate a aceloraşi cantităţi de energie electrică şi termică;
c)în cazul unităţilor de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW, realizarea de economie de energie primară faţă de producerea separată a aceloraşi cantităţi de energie electrică şi termică.

Art. 70

.

.

.

.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 70 din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 117. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

ANRE stabileşte regulile tehnice şi comerciale pentru dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (UE) 2019/943, în măsura în care nu este afectat nivelul de siguranţă a SEN, respectiv pentru preluarea energiei electrice produse în centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi instituit prin   Legea   nr.   220/2008   având   în   vedere   prevederile   art.   27   alin.   (3).

Art. 71: Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă

(1)Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au în vedere

următoarele:

a)atingerea ţintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
b)compatibilitatea cu principiile concurenţiale de piaţă;
c)caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie şi tehnologiile de producere a energiei electrice;

.

(la data 11-Nov-2016 Art. 71, alin. (1), litera D. din titlul I, capitolul V modificat de Art. 1, punctul 8. din

d)promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod, astfel încât să se obţină cel  mai  mic  preţ  la  consumatorul  final.

Legea 203/2016 )

(2)Criteriile de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficienţă au în vedere următoarele:
a)asigurarea accesului la schemele de sprijin, în condiţiile acoperirii costurilor justificate aferente cogenerării de înaltă eficienţă;
b)caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice în cogenerare;
c)promovarea utilizării eficiente a combustibililor;
d)asigurarea protecţiei mediului, prin reducerea emisiilor poluante faţă de producerea separată a energiei electrice şi termice.

Art. 72: Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile

şi în cogenerare de înaltă eficienţă

(1)Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă se aplică scheme de sprijin, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene.
(2)Pentru accesul la schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie şi în cogenerare de înaltă eficienţă se aplică regulile de acreditare şi calificare stabilite de autoritatea competentă.

.

Art. 73: Garanţiile de origine

Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă se atestă prin intermediul garanţiilor de origine emise de autoritatea competentă.

Art. 731: Prosumatorul

(1)Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.
(2)Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.
(3)La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
a)să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea;
b)să reporteze în facturile prosumatorilor, în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.
(4)La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
a)să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată conform alin. (1) la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
b)să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.
(5)Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin, fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora. (6)Operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuţi la alin. (1) şi a autorităţilor publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

.

(la data 25-Jul-2022 Art. 73^1, alin. (7) din titlul I, capitolul V modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 248/2022 )

(8)Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1) şi (4) sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi pentru excedentul

(7)Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (1), precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru energia electrică produsă din surse  regenerabile  şi  utilizată  la  locul  de  producere  pentru  consumul  final  propriu.

vândut furnizorilor, conform alin. (3).

(9)Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalaţii cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional Energie şi Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW.

.

(la data 06-Dec-2022 Art. 73^1, alin. (9^1) din titlul I, capitolul V abrogat de Art. 34, punctul 4. din capitolul II din Ordonanta urgenta 163/2022 )

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 73 din titlul I, capitolul V completat de Art. I, punctul 118. din Ordonanta urgenta

(10)ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea prosumatorilor, întocmeşte şi face public anual pe

site-ul  propriu,  până  la  data  de  1  iunie,  un  raport  privind  prosumatorii.

.

.

143/2021 )

Art. 74: Aplicarea schemelor de sprijin

Aplicarea schemelor de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie electrică şi în cogenerare de înaltă eficienţă se face după autorizarea acestora de către Comisia Europeană, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI: Preţuri şi tarife

(la data 20-Aug-2013 Art. 75, alin. (2) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 60/2013 )

Art. 75: Tipurile de preţuri şi tarife

(1)Pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice se aplică următoarele preţuri şi tarife:

a)tarife reglementate pentru serviciile de transport, inclusiv pentru acoperirea costurilor de achiziţie a serviciilor de sistem, precum şi tarife de distribuţie a energiei electrice;
b)tarife reglementate de racordare la reţea;
c)preţuri şi tarife aferente activităţilor conexe prevăzute de legislaţia primară şi de reglementările ANRE desfăşurate de operatorul de transport şi sistem sau de operatorul de distribuţie;
d)preţuri pentru energia termică destinată consumului sistemelor de alimentare publică cu energie termică (SACET) produsă în centralele de cogenerare.

.

(2)Pentru tranzacţiile de vânzare/cumpărare de energie electrică şi serviciile de sistem asociate se aplică preţuri  negociate  între  părţi  sau  stabilite  prin  mecanisme  concurenţiale  de  piaţă.

(la data 31-Dec-2021 Art. 75 din titlul I, capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 01-Jan-2018 Art. 76 din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 98/2017 ) (la data 01-Jan-2015 Art. 76 din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2014 )

(la data 28-Nov-2013 Art. 76 din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2013 )

(la data 12-Sep-2013 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2013 )

(la data 01-Dec-2013 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2013 )

(la data 16-Dec-2013 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2013 )

(la data 01-Aug-2014 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2014 )

(la data 05-Nov-2014 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2014 )

(la data 01-Dec-2014 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 114/2014 )

(la data 21-Apr-2015 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 15/2015 )

(la data 01-Oct-2019 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din

Metodologie din 2019 )

(la data 01-Jan-2020 Art. 76, alin. (3) din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 206/2019 )

Art. 76:

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor

(la data 10-Jun-2022 Art. 76 din titlul I, capitolul VI a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2022 )

(1)Preţurile şi tarifele reglementate pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei electrice şi pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate şi publicate de ANRE. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităţilor respective, cheltuielile pentru dezvoltare şi protecţia mediului, precum şi o cotă rezonabilă de profit.

.

(2)Metodologiile de calcul al preţurilor şi tarifelor se aprobă de ANRE după parcurgerea procedurii de consultare publică.

.

.

(la data 31-Dec-2021 Art. 76 din titlul I, capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(3)Pentru a spori transparenţa pe piaţă şi a oferi tuturor părţilor interesate toate informaţiile privind tarifele de transport şi de distribuţie, ANRE publică costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de reţea relevante,  asigurând  confidenţialitatea  informaţiilor  sensibile.

(la data 31-Dec-2021 Art. 77 din titlul I, capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 121. din Ordonanta urgenta 143/2021 )

(la data 31-Dec-2021 Art. 78 din titlul I, capitolul VI abrogat de Ar