Legea nr. 357 din 13 decembrie 2022

.

.

privind aprobarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea

OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

.

.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I punctul 1, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023- 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienţi:

(i)clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv;

(ii)clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;

(iii)clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;

(iv)clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate;”

2.La articolul I punctul 1, literele b), c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 şi 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh;

c)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

(i)întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

.

.

(ii)operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;

(iii)operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

(iv)autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

(v)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;”

3.La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;”

4.La articolul I punctul 1, litera f) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.

5.La articolul I punctul 1, după litera f) a alineatului (1) al articolului 1 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e).”

6.La articolul I punctul 1, partea introductivă şi litera b) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:

………………………………………………………………………….

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

7.La articolul I punctul 1, alineatul (4) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

8.La articolul I punctul 1, alineatul (9) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.

.

„(9) Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 3 din anexa nr. 11 şi la art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.”

9.La articolul I punctul 1, după alineatul (9) al articolului 1 se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)- (14), cu următorul cuprins:

„(10) În cazul clienţilor casnici, preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă ale clienţilor finali. Clientul casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu poate beneficia de preţul plafonat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum.

(11)În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, preţul din ofertele-tip pentru clienţii prevăzuţi la alin. (1) şi/sau (2), elaborate şi publicate de către furnizorii de energie electrică/gaze naturale, nu poate depăşi valoarea preţului final facturat prevăzut la alin. (1) şi/sau (2).

(12)Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabileşte în baza indexului citit şi transmis de către client, încadrarea în tranşele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuţie, denumit în continuare OD, este cel stabilit prin dispoziţiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabileşte ca produs între numărul de zile al perioadei de facturare şi consumul mediu zilnic, încadrarea şi facturarea clientului fiind în conformitate cu tranşele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel de 3 luni prevăzut prin dispoziţiile legale în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea prevăzută de lege şi penalităţile prevăzute în standardul de performanţă, regularizarea consumului de energie electrică se realizează prin raportare la ultimul index citit şi comunicat de către client/OD, încadrarea în tranşele de consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferenţă între indexul citit şi comunicat de OD şi indexul citit şi comunicat de client/OD.

(13)În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Nerespectarea de către furnizori a prezentei obligaţii constituie contravenţie şi se constată şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(14)Furnizorii de energie electrică/gaze naturale au obligaţia să defalce preţul pentru clientul final din ofertele-tip de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, elaborate şi publicate de către aceştia, pe următoarele componente:

a)preţul energiei electrice/gazelor naturale, care include componenta de achiziţie a energiei electrice/gazelor naturale (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice/gazelor în reţea/sistem, costul de înmagazinare, după caz, şi componenta de furnizare);

b)componenta de reţea/sistem stabilită pe baza tarifelor reglementate pentru serviciile de reţea/sistem (distribuţie, transport);

c)taxe, impozite, contribuţii stabilite conform dispoziţiilor legale în vigoare.”

10.La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: „11. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru clienţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2), preţul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:

a)preţul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) şi/sau (2);

b)preţul contractual;

c)preţul final calculat conform prevederilor art. 5 şi 6, în cazul gazelor naturale.””

11.La articolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:”

„Art. 5

.

.

(1)În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:
a)componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;

b)componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;

c)componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d)componentele reprezentate de TVA şi accize.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)În cazul în care preţul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienţii finali prevăzuţi la alin. (1) este mai mic decât preţul final rezultat prin aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică preţul contractual.

(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi art. 3, în cazul producătorilor de energie care transferă energie electrică din portofoliul de producţie către portofoliul de furnizare, pentru cantităţile de energie electrică transferate, preţul final este:
a)preţul contractual în cazul în care acesta asigură încadrarea în plafoanele de la art. 1 alin. (1);

b)preţul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) în cazul în care preţul contractual este mai mare decât valoarea plafoanelor.

(5)În cazul producătorilor care transferă energie din portofoliul de producţie către portofoliul de furnizare, componenta de achiziţie prevăzută la alin. (1) şi art. 3 din contractele de furnizare pentru care se va achiziţiona energie electrică din piaţă va fi determinată luând în calcul exclusiv preţul de achiziţie realizat. Pentru cantitatea de energie achiziţionată pentru acoperirea acestor contracte producătorii vor întocmi şi vor menţine o evidenţă separată de cantitatea transferată din producţia proprie.”

12.După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins: „51. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6

(1)Componenta de achiziţie se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi va include:

a)contravaloarea gazelor naturale achiziţionate, care cuprinde şi cantităţile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi cele transferate între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează gaze naturale;

b)contravaloarea estimată a gazelor naturale necesar a fi achiziţionate din piaţa pentru ziua următoare/piaţa intrazilnică;

c)o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferenţă între componenta de achiziţie luată în calcul în preţul final facturat în luna n-1 şi preţul mediu de achiziţie realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiţii, prevederea nu se aplică la stabilirea preţului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni şi va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul clienţilor prevăzuţi la art. 5, preluaţi în regim de ultimă instanţă, componenta de achiziţie din preţul final facturat se determină similar preţului mediu de achiziţie realizat prevăzut la art. 3 alin. (3).””

13.La articolul I punctul 6, articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 71

Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) a cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 sau, după caz, determinat conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate, va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii

.

.

casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.”

14.După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins: „81. La articolul 9, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării consumurilor realizate după 1 ianuarie 2023, după cum urmează:

a)40% din valoarea solicitată în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare conform prevederilor alin. (5);

b)diferenţa de plată dintre valoarea determinată conform prevederilor art. 8 alin. (1) şi valoarea prevăzută la lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4;

c)dacă valoarea determinată conform art. 8 alin. (1) este mai mică decât valoarea decontată conform lit. a), furnizorii au obligaţia returnării diferenţei dintre cele două valori în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării valorii determinate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.””

15.La articolul I punctul 11, alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. 12

(1)În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, stabilite conform anexei nr. 5.

(2)În perioada 1 aprilie 2022-31 august 2022, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 250 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.”

16.La articolul I punctul 11, după alineatul (2) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 şi 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

(22) În perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către operatorul de transport şi sistem şi către operatorii concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5.”

.

.

17.La articolul I punctul 11, alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.

(5)În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1), (2), (21) şi (22) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor, precum şi pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică conform alin. (6) se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1), (2), (21), (22) şi (6) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6)În perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, preţul de transfer al gazelor naturale utilizate la producţia de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh.”

18.La articolul I punctul 11, după alineatul (6) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale menţionaţi la alin. (6) pentru cantităţile de gaze naturale transferate şi utilizate la producţia de energie electrică se va stabili în baza preţului maxim de transfer prevăzut la alin. (6) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.”

19.La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins: „111. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13

Cantităţile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC şi PET, prevăzute la art. 12, precum şi cantităţile de gaze naturale vândute în condiţiile art. 12 alin. (22) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată.””

20.La articolul I punctul 12, alineatul (5) al articolului 14 se abrogă.

21.La articolul I punctul 13, alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. 15

(1)Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, precum şi partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică plătesc o contribuţie la Fondul de Tranziţie Energetică, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 şi 6.2.

(2)Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data de 1 aprilie 2022, precum şi companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).”
22.La articolul I punctul 13, alineatul (13) al articolului 15 se abrogă.

23.La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins: „131. La articolul 16, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16

(1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(9), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin.

(1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi art. 12 alin. (1), (2), (21) şi (22) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării.

……………………………………………………………………

.

.

(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (10), (11), (12) şi (14), art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) şi (13), art. 15 alin. (3), art. 20 şi art. 23 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.

……………………………………………………………………

(6) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, săvârşite de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, în raport cu clienţii noncasnici, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) şi (13), art. 12 alin. (1), (2), (21) şi (22), art. 14 alin. (5) şi art. 23 alin. (5) se constată şi se sancţionează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri se realizează în condiţiile dispoziţiilor art. 95 alin. (2) şi (3) şi ale art. 198 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.””

24.La articolul I punctul 14, alineatul (7) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (4) de către producătorii de energie electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”

25.La articolul I, după punctul 15 se introduc cinci noi puncte, punctele 151-155, cu următorul cuprins: „151. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (71), (72), (74), (75) şi (11) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 29 din ordonanţa anterior menţionată.

152. La articolul 16, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată şi/sau care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 1.000.000 de lei la

10.000.000 de lei.”

153. La articolul 16, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: „(11) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (31) de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale constituie contravenţie şi se constată şi se sancţionează de către ANRE cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei.”

154. Articolul 19 se abrogă.

155. După articolul 231 se introduce un nou articol, articolul 232, cu următorul cuprins: „Art. 232

(1)Prin procedura de regularizare se înţelege atât procesul de regularizare descris la art. 23, cât şi regularizarea volumelor facturate de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Regularizarea volumelor facturate de energie electrică şi gaze naturale se determină lunar ca produs între: (i)diferenţa dintre cantitatea facturată tuturor clienţilor finali care au beneficiat de plafonare pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi cantitatea distribuită clienţilor finali plafonaţi, care a stat la baza calculului sumelor validate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi decontate de la bugetul de stat, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, şi

(ii)diferenţa între preţul mediu ponderat calculat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi plafoanele maxime prevăzute, respectiv de:

250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, şi 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu

.

.

modificările şi completările ulterioare (exclusiv modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022;

200 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022;

250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.

(2)În cazul în care cantitatea distribuită este mai mare decât cantitatea facturată, sumele rezultate în vederea regularizării volumelor facturate de energie electrică şi gaze naturale sunt negative şi furnizorii beneficiari ai schemei de sprijin au obligaţia restituirii sumelor rezultate către bugetul de stat, prin Ministerul Energiei, iar în cazul în care cantitatea distribuită este mai mică decât cantitatea facturată, sumele rezultate sunt pozitive şi furnizorii au dreptul să solicite aceste sume de la bugetul de stat, prin Ministerul Energiei.

(3)În vederea verificării încadrării corecte de către furnizori a clienţilor finali beneficiari ai schemei de compensare, în ceea ce priveşte preţul final facturat, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, solicită şi verifică aleatoriu facturi emise şi contracte de furnizare încheiate de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii finali al căror preţ contractual este superior plafoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), dar preţul final facturat acestora a fost sub plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2).

(4)Furnizarea informaţiilor către ANRE se va realiza respectând următoarele termene finale de transmitere: (i)termenul final este la 15 zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru depunerea cererilor/declaraţiilor şi a documentelor justificative, aferente Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în platforma informatică ANRE;

(ii)pentru perioada aprilie-august 2022, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 31 decembrie 2022;

(iii)pentru perioada septembrie 2022-martie 2025, termenul final de introducere a datelor necesare decontării sumelor de la bugetul de stat este 30 iulie 2025.

26.După anexa nr. 6.1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6.2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege.

27.La articolul III, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „Art. III

(1) Pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor concesionate de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2025, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

…………………………………………………………………….

(4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidenţele contabile şi în situaţiile financiare anuale ale operatorilor de transport şi ale operatorilor de distribuţie, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor.”

28.Articolul VII1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. VII1

În situaţii excepţionale cauzate de efectele războiului din Ucraina asupra siguranţei în furnizarea cu energie electrică a Republicii Moldova, producătorii de energie electrică au obligaţia să încheie contracte bilaterale, în limita cantităţilor disponibile, altele decât cele vândute conform mecanismului de achiziţie prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte

.

.

normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, prioritar cu traderi/furnizori de energie electrică desemnaţi de către Guvernul Republicii Moldova, în acest sens, la preţul de referinţă prevăzut în anexa nr. 2, la care se adaugă costul certificatelor de CO2, după caz. Energia electrică vândută în aceste condiţii acoperă exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova.”

29.După articolul IX se introduc trei noi articole, articolele X-XII, cu următorul cuprins: „Art. X

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite ordinele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. XI

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, 41, 51 şi 52;”

2. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 391.”

3. La articolul 143 alineatul (1), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

4. La articolul 143, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: „(21) Cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor, potrivit alin. (1) lit. q), vor fi stabilite anual, în condiţii transparente şi nediscriminatorii, prin decizie a preşedintelui ANRE, în conformitate cu reglementările specifice ANRE, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al consumului intern, în condiţii de continuitate şi siguranţă.”

5. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării, cele de la pct. 44 şi 48;”

6. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) cu amendă de la 100.000 lei până la 1.000.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 243.”

Art. XII

Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2023 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, numeşte furnizor de ultimă instanţă pentru locurile de consum cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ale fiecărui producător de energie termică ajuns în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea de gaze naturale. Furnizorul de ultimă instanţă numit are obligaţia ca în perioada ianuarie-martie 2023 să asigure furnizarea gazelor naturale la locurile de consum ale producătorului de energie termică alocate acestuia de către ANRE.”

30.Anexa nr. 1 (anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA nr. 1: MOD DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET/PET client direct, precum şi CT al operatorilor de reţea

(- Anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022)

1.Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET/PET client direct şi operatorilor de reţea se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:

.

.

a)1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET, precum şi cantităţile necesare consumului lunar al CC;

b)1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi PET;

c)1 aprilie 2023-31 martie 2024, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, cantităţile necesare consumului lunar al CC, cantităţile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, precum şi cantităţile destinate CT al operatorilor de reţea pentru perioada de referinţă;

d)1 aprilie 2024-31 martie 2025, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, cantităţile necesare consumului lunar al CC, cantităţile necesare consumului lunar al PET în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, precum şi cantităţile destinate CT al operatorilor de reţea pentru perioada de referinţă.

2.Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. a) şi b), producătorii, furnizorii şi PET care au optat pentru achiziţia directă de la producător (PET client direct) au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022, următoarele categorii de informaţii:
a)producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;

cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;
b)furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;
c)PET client direct transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.

3.Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. c), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare şi operatorii de reţea, denumiţi în continuare OR, au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, până la data de 1 februarie 2023, următoarele informaţii:
a)producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;

.

.

cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;
b)furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;
c)PET client direct transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, defalcat pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populaţie/total energie produsă;

d)OR transmit operatorului de transport şi sistem, denumit în continuare OTS, următoarele informaţii: (i)cantitatea de gaze naturale destinată CT aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024; (ii)cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:

QCTi ORm = 0,75 * CTi2022

în care:

QCTiORm – cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de reţea m pentru luna i din perioada de referinţă;

CTi2022 – consumul tehnologic al operatorului de reţea m pentru luna i din intervalul de referinţă din perioada 2021/2022, acceptat de ANRE;

e)operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;

f)OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.

4.Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1 lit. d), producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare şi OR au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, până la data de 1 februarie 2024, următoarele informaţii:
a)producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;

cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025,

defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;

cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;
b)furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;

.

.

c)PET client direct transmit următoarele informaţii:

cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2024 -31 martie 2025 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, defalcat pe fiecare lună;

cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populaţie/total energie produsă;
d)OR transmit OTS următoarele informaţii:

(i)cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorilor de reţea aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025;

(ii)cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:

QCTi ORm = 0,75 * CTi2023

în care:

QCTiORm – cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de reţea m pentru luna i din perioada de referinţă;

CTi2023 – consumul tehnologic al operatorului m din luna i din intervalul de referinţă din perioada 2022/2023, acceptat de ANRE;

e)operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;

f)OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025, defalcată pe fiecare lună.

5.În cazul participanţilor noi la piaţa de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 se transmit de la data obţinerii licenţei de furnizare sau a celei de operare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare în cazul clienţilor finali.

6.Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC şi PET/PET client direct, OR, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informaţiilor transmise conform prevederilor pct. 2, 3 şi 4.

7.Cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător, după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, precum şi cele încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2025, se stabilesc ca diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada respectivă, şi cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu livrare în perioada respectivă.

8.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor complete prevăzute la pct. 2, operatorul de transport şi sistem desfăşoară următoarele activităţi:

a)determină şi transmite furnizorilor/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:

QDep(furnizor i/PETj) = (Nconsum CC+PET(furnizor i/PETj) – Qctr(furnizor i/PETj)) x 30% unde:

QDep(furnizor i/PETj)- stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;

Nconsum CC+PET(furnizor i/PETj)- necesarul de consum al CC şi PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;

Qctr(furnizor i/PETj)- cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanţe de urgenţă, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;

b)determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de consum CC:

.

.

QPkdep(furnizor i/PETj) = [(QDep(furnizor i/PETj) + N(consum CC furnizor i)/QPt] x QPk unde:

QPkdep(furnizor i/PETj)- cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;

N(consum CC furnizor i)- necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;

QPt – cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;

QPk – cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;

c)determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023:

QPkc(furnizor i/PETj) = [(Nconsum CC + PET(furnizor i/PETj)-QDep(furnizor i/PETj) – 0,7 x Qctr(furnizor i/PETj))/QPt] x QPk unde:

QPkc (furnizor i/PETj)- cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.

9.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor complete prevăzute la pct. 3 şi 4, operatorul de transport şi sistem desfăşoară următoarele activităţi:

a)determină şi transmite furnizorilor/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim destinat CC şi PET în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;

b)determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct, operatorilor de reţea şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct, operator de reţea pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim, a necesarului de consum CC, precum şi CT al OR:

QProdK Fur i/PETj/ORm = ( Suma QDep Fur i/PETj + Suma QCC Fur i + Suma QCTi ORm-Suma Q CTR Fur i/PETj/ORm) * Prodk/Suma n k=1Prodk

în care:

QProdkFur i/PETj/ORm – cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct/OR;

QDepFu ri/PETj – cantitatea de gaze naturale destinată stocului minim pe care furnizorul i sau PET client direct j are obligaţia de a o constitui în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, determinată în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE;

QCCFur i – cantitatea de gaze naturale destinată consumului CC al furnizorului i aferentă perioadei 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv perioadei 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;

Suma QCTiORm – cantitatea de gaze destinată CT aferent operatorului de reţea m pentru perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv pentru perioada 1 aprilie 2024- 31 octombrie 2024;

QCTRFur i/Petj/ORm – cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi/sau PET contractate de către furnizorul i/PET client direct j anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024, stabilite pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliul furnizorului sau pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populaţie/total energie în cazul PET client direct, respectiv cantităţile de gaze naturale contractate de ORm destinate CT, cu livrare în perioadele de referinţă;

Prodk – cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia: cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a

.

.

cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024- 31

octombrie 2024;

Suma nk=1Prodk – cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia: cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu, precum şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2023-31 octombrie 2023, respectiv în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024;

c)determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct, OR şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct/OR pentru gazele naturale destinate consumului CC şi PET, precum şi CT în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025:

QProdk Fur i/PETj/ORm = (Suma Q CC Fur i + Suma Q PET Fur i/PETj – Suma Q Dep Fur i/PETj + Suma Q CTi ORm – Suma Q

CTR Fur i/PETj/ORm) * Prodk/Suma n k=1Prodk

unde:

QProdkFuri/Petj/ORm – cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct/OR, aferentă perioadei 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv în perioada 1 noiembrie 2024-31 martie 2025.

10.În cazul în care necesarul de consum lunar al clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC şi PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.

11.În cazul în care necesarul de consum lunar al OR, clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5%, după caz, ca urmare a punerii în funcţiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport şi sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct în limita cantităţilor de gaze naturale disponibile.

12.În cazul în care clienţii CC şi PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanţă, cantităţile de gaze naturale aferente acestora şi, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantităţi se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanţă. Preţul gazelor naturale este cel prevăzut la art. 12 din ordonanţa de urgenţă la care se adaugă tarifele reglementate.

13.Furnizorul sau PET client direct transmit la operatorul de transport o solicitare însoţită de următoarele informaţii:

a)perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT;

b)fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale/CT.

14.În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 13, operatorul de transport şi sistem recalculează cantităţile aferente. Aceasta se comunică părţilor implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru transferarea cantităţilor de gaze naturale.

15.În cazul în care cantităţile de gaze naturale rămase disponibile fiecărui producător, stabilite în conformitate cu prevederile pct. 7, se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a modificării cantităţilor de gaze naturale estimate a fi produse, consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu sau a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, producătorul transmite la operatorul de transport şi sistem, până la data de 10 a lunii anterioare celei de producţie, următoarele informaţii:
a)perioada pentru care intervine modificarea producţiei disponibile de gaze naturale;

b)fundamentarea majorării/reducerii producţiei disponibile de gaze naturale.

16.În situaţia în care cantitatea de gaze naturale disponibilă este mai mare cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 şi pct. 4, în termen de două zile lucrătoare de la primirea documentelor cu informaţiile prevăzute la pct. 15, operatorul de transport şi sistem împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei repartizează această cantitate furnizorilor CC şi PET/PET client direct/OR, în funcţie de situaţia existentă la momentul respectiv pe piaţa gazelor naturale. În situaţia în care cantitatea de gaze naturale rămasă disponibilă este mai mică cu 5% decât cea comunicată în conformitate cu prevederile pct. 3 şi pct. 4, producătorul reduce pro rata cantităţile livrate în baza tuturor contractelor încheiate pentru toată perioada în care intervine modificarea producţiei disponibile şi comunică noile cantităţi OTS şi părţilor implicate odată cu datele prevăzute la pct. 15 lit. a) şi b). OTS comunică

.

.

OR/furnizorilor CC şi PET/PET client direct alocaţi producătorului noile cantităţile repartizate; în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, părţile au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz.

17.Livrarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător şi furnizorii CC şi ai PET/PET client direct/OR. Cumpărătorul are obligaţia de a constitui în favoarea producătorului o garanţie financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor, cu excepţia OR.

18.La sfârşitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct/OR completează o declaraţie pe propria răspundere referitoare la destinaţia gazelor naturale achiziţionate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta destinaţia gazelor naturale cumpărate.

19.În situaţia transferului între furnizori, respectiv între PET client direct şi furnizor a cantităţilor alocate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, la determinarea acestor cantităţi se utilizează media zilnică aferentă intervalului, înmulţită cu numărul de zile din fiecare lună.

20.În situaţia în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la pct. 8 lit. b) şi c) şi pct. 9 diferă de totalul producţiei disponibile a producătorilor pentru perioada respectivă, obligaţia de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporţional cu ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităţilor destinate fiecărui furnizor/PET client direct/OR se determină aplicând cantităţilor calculate pentru aceştia ponderea obligaţiei ajustate în totalul cantităţilor calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităţilor destinate înmagazinării pentru CC şi PET se realizează proporţional cu ponderea consumului CC şi PET în necesarul de consum.

21.Pentru simplificarea procesului de contractare, OTS atribuie cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii de gaze naturale au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET/PET client direct/OR, conform următoarelor principii:

a)primii furnizori cu cota de piaţă cea mai mare vor achiziţiona toate cantităţile pe care producătorii cu cota de piaţă cea mai mică au obligaţia să le vândă, după caz, conform alocării OTS;

b)diferenţa necesarului de consum al CC şi al PET, după caz, al primilor furnizori cu cota de piaţă cea mai mare rămasă neacoperită va fi achiziţionată proporţional cu cota de piaţă deţinută de primii producători cu cota de piaţă cea mai mare;

c)furnizorii cu cota de piaţă cea mai mică/PET client direct şi OR vor achiziţiona cantităţile de gaze naturale necesare consumului CC şi PET, după caz, de la producătorii cu cota de piaţă cea mai mare, conform alocării OTS.”

31.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„MODUL DE CALCUL al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică datorate de producătorii de energie electrică pentru activitatea de producţie/entităţile agregate”

32.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă/entităţile agregate calculează contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor menţionate anterior.”

33.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), literele b) şi c) ale alineatului (2) al articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice produse, pe pieţele de electricitate de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a);

c) definirea cheltuielilor lunare;”

34.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), articolele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3

Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea producătorilor de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă/entităţilor agregate.

Art. 4

Prezenta metodologie se aplică de către toţi producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă/entităţile agregate, în perioada 1 septembrie 2022-31 martie 2025.”

.

.

35.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), următoarele definiţii de la articolul 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Cantitate lunară vândută – Cl (MWh)- cantitatea livrată lunar pe pieţele de electricitate de producătorul de energie electrică/entitatea agregată din producţia proprie şi/sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare

Venituri lunare – Vl (lei)- veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producţia proprie şi/sau din transferarea acesteia din portofoliul de producţie în cel de furnizare

Cheltuieli lunare – Chel (lei)- sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli:

a)cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producţia proprie;

b)cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging);

c)cheltuielile cu certificatele de CO2 aferente energiei electrice produse şi vândute în alte condiţii decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 27/2022.

Nu se includ cheltuielile efective de producţie pentru obţinerea unui MWh de energie electrică.

Preţul lunar de vânzare a energiei electrice – Plv (lei/MWh)- preţul rezultat din diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare raportată la totalul cantităţii de energie livrată fizic din producţia proprie şi/sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare în luna respectivă

Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică – Cs (lei)- diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi preţul de referinţă înmulţită cu cantitatea lunară livrată fizic din producţia proprie şi/sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare.”

36.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), articolele 6-9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6

Preţul lunar de vânzare a energiei electrice – Plv se calculează ca raport între venitul net lunar şi cantitatea produsă şi livrată fizic lunar pe pieţele de electricitate şi/sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare:

Plv = Vnl/Cl, unde:

Vnl = Vl – Chel Art. 7

Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică – Cs se determină în condiţiile în care Plv > 450 lei/MWh şi se calculează ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi cantitatea lunară livrată fizic din producţia proprie şi/sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare – Cl.

Cs= (Plv – 450) * Cl Art. 8

Calculul prevăzut la art. 6 şi 7 se realizează lunar de către producătorii de energie electrică prevăzuţi la art. 15 din prezenta ordonanţă de urgenţă/entităţile agregate.

Art. 9

Producătorii de energie electrică/Entităţile agregate pot depune declaraţii rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a preţurilor finale aferente pieţei de echilibrare pentru luna de decontare.”

37.La anexa nr. 2 (anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:

„Art. 10

Contractele cu instrumente financiare derivate (hedging) prevăzute la art. 5 se raportează Autorităţii de Supraveghere Financiară şi/sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022, respectiv în două zile lucrătoare de la semnare de către părţi.”

38.La anexa nr. 3 (anexa nr. 6.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„MODUL DE CALCUL al contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică datorate de entităţile producătoare de energie electrică şi gaze naturale, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii de energie electrică şi gaze naturale, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale şi agregatorii independenţi de energie electrică pentru activitatea de trading”

39.La anexa nr. 3 (anexa nr. 6.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022), articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.

.

„Art. 5

Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:

Preţ de referinţă

preţul mediu lunar de achiziţie a energiei electrice, gazelor naturale la care se adaugă o cotă de profit de 2%

Piaţa angro de energie electrică

potrivit definiţiei din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Qlivrată lunar

cantitatea livrată pe piaţa angro de energie electrică, gaze naturale, de către toţi operatorii economici care desfăşoară activitatea de trading. La calculul cantităţii livrate sunt luate în considerare toate cantităţile tranzacţionate cu livrare în luna de referinţă, indiferent de data încheierii contractului, cu excepţia cantităţilor provenite din import şi/sau din spaţiul

intracomunitar, la prima tranzacţionare

Preţmediu – vz

preţul mediu ponderat lunar de vânzare a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referinţă

Preţmediu acz

preţul mediu ponderat lunar de achiziţie a energiei electrice/gazelor naturale livrate în luna de referinţă

Art. II

Dispoziţiile art. I pct. 11 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Art. III

Dispoziţiile art. I pct. 20 intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

ANEXĂ: MODUL DE CALCUL al Contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică cu reţinere la sursă din veniturile entităţilor rezidente/nerezidente realizate în baza contractelor de hedging

(- Anexa nr. 6.2 la Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2022) Articol unic

Producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro, vor reţine prin stopaj la sursă şi vor plăti contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică din veniturile obţinute de entităţi rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piaţă pe termen lung, în conformitate cu art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (hedging), cu modificările şi completările ulterioare, conform formulei:

CTE = (Preţvariabil el – 450) x Qlunară, unde:

Preţvariabil el = preţ variabil electricitate conform contract hedging;

Qlunară = cantitate de electricitate aferentă lunii de decontare conform contract hedging. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1198 din data de 13 decembrie 2022

Citeste si