MINISTERUL ENERGIEI ORDIN NR 1681 din 21.12.2023

MINISTERUL ENERGIEI ORDIN NR 1681 din 21.12.2023

Privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Energiei — aparat propriu și instituții publice din subordinea acestuia

Ministrul energiei,

Tinand cont de prevederile:

4 art. VIII și art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 31672021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modifîcările și completările ulterioare.

Emite următorul

ORDIN:

Art.1. Începând cu data prezentului ordin, se stabilește procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, precum și din instituțiile publice din subordinea acestuia devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024.

Art.2. (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1, se realizează eșalonat, potrivit prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, astfel:

  1. în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
  2. în a1 doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
  3. în a1 treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  4. în a1 patrulea an de la data la care hotărârea judeeătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  5. în a1 cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
  6. Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, precum și din instituțiile publice din subordinea acestuia.
  7. În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
  8. La sumele eșalonate conform alin. (1) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art.3. Sumele prevăzute la art. 2 alin. (1), inclusiv diferențele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plății, se suportă, în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificației economice pentru personalul Ministerului Energiei și a instituțiilor din subordinea acestuia, din titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul și alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.

Art.4. Sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) vor fi evidențiate și declarate în luna în care se efectuează plata acestora.

Art.5. Direcția Resurse Umane și Relații Publice și Direcția Generală Buget, Financiar — Contabilitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, precum și instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Energiei, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.6. Prezentul ordin se comunica de catre Directia Resurse Umane si Relatii Publice, institutiilor publice aflate sub subordinea Ministerului Energiei si se publica pe site-ul ministerului.

Citeste si